Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka w badaniach biznesowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-dz/w3SBBf
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka w badaniach biznesowych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Wykłady fakultatywne dla DSM/DSFR dz i w - 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie najważniejszych metod statystycznych wykorzystywanych w analizach wyników badań biznesowych, np. badań marketingowych czy badań realizowanych na potrzeby HR

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie nauczyć myślenia statystycznego, rozumienia jakie są podstawy takiego myślenia oraz przedstawić najważniejsze metody statystyczne wykorzystywane w analizach wyników badań biznesowych. Omówione będą testy parametryczne wykorzystywane przy porównywaniu istotności średnich arytmetycznych oraz podczas analiz korelacyjnych i regresyjnych. Przedstawione będą również testy nieparametryczne wykorzystywane podczas analiz rozkładów, np. odpowiedzi na pytania w ankiecie.

Literatura:

A. Aczel; Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017

Efekty uczenia się:

K_W01- Student rozumie jaki jest cel stosowania metod statystycznych.

K_U02 - Student potrafi dokonać doboru metody statystycznej do celów analizy wyników zebranych w badaniu biznesowym i zinterpretować wyniki analiz statystycznych.

K_U06 - Student posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział na zajęciach.

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać z kolokwium co najmniej 50 punktów.

Końcowy wynik punktowy/skala ocen:

0 – 49 ocena 2

50 – 67 ocena 3

68 – 75 ocena 3,5

76 – 83 ocena 4

84 – 90 ocena 4,5

91 – 99 ocena 5

100 ocena 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład fakultatywny, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład fakultatywny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)