Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-ZOWI
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów zaocznych
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ochrona własności intelektualnej jest bardzo ważna, gdyż sprzyja wykorzystaniu i kreowaniu nowych projektów na polu kultury, nauki i gospodarki. Poznanie praw własności intelektualnej wzmacnia świadomość oraz wartość rezultatów pracy twórczej, w tym np. prac dyplomowych.

Pełny opis:

Prawa własności intelektualnej chronią twórczą działalność człowieka. Na zajęciach zostaną omówione prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnica przedsiębiorstwa, bazy danych. Podstawowa znajomość praw własności intelektualnej pozwoli uniknąć ryzyka popełnienia np. plagiatu, zadbać o swoje prawa, a także egzekwowanie ich w przypadku naruszenia. Ochrona własności intelektualnej jest kluczowym elementem pozwalającym na komercjalizację wyników badań, w tym prac dyplomowych o potencjale aplikacyjnym.

Na zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Prawo własności intelektualnej – wstęp

2. Prawo autorskie i prawa pokrewne

a) przedmiot ochrony – utwór

b) przedmiot uprawniony – twórca

c) autorskie prawa osobiste i majątkowe

d) utwór zależny, plagiat oraz cytat

3. Know – how, tajemnica przedsiębiorstwa

5. Baza danych

6. Własność przemysłowa

a) wynalazki

b) wzór użytkowy

c) znak towarowy

d)znak przemysłowy

7. Regulamin zarządzania własnością intelektualną na UW

8. Komercjalizacja wyników badań

a) bezpośrednia

b) pośrednia

Literatura:

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;

2. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

3. Barta J., Markiewicz R., Prawa autorskie i prawa pokrewne, Kraków 2004;

4. Łazewski M., Gołębiowski M., Własność intelektualna, Warszawa 2006.

5. Red. nauk. Seweryn Rudnicki, Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa, Kraków 2013

Efekty uczenia się:

Studenci poznają: podstawowe terminy z zakresu prawa własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań, prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa, podstawy zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacją.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się zaliczeniem bez oceny (na podstawie testu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 4 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaskulska
Prowadzący grup: Janina Olejnik, Paweł Płatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)