Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura żydowska (jidysz) - tradycja, nowoczesność, awangarda

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-JSL-LZTNA
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura żydowska (jidysz) - tradycja, nowoczesność, awangarda
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Judaistyki I stopnia
Przedmioty Judaistyki I stopnia, II roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest historii rozwoju literatury żydowskiej (jidysz) od XVIII do XX wieku.

Pełny opis:

Zob. "Zakres tematów" w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma wiedzę na temat twórców języka jidysz, gatunków literackich oraz środowisk i grup artystycznych;

- ma wiedzę na temat podstawowych procesów kulturowych i politycznych, które stały się źródłem lub inspiracją dla kształtowania się poszczególnych gatunków i stylów oraz powstawania środowisk twórczych;

Umiejętności

- dokonuje prawidłowej periodyzacji twórczości literackiej powstałej w języku jidysz w okresie od XVIII do XX wieku;

- rozpoznaje gatunki typowe dla literatury żydowskiej oraz potrafi wskazać formy literackie zapożyczone ze skarbca literatury europejskiej;

- potrafi wymienić postacie najistotniejsze dla kształtowania się poszczególnych gatunków i stylów oraz twórców środowisk i grup artystycznych;

Kompetencje społeczne

- krytycznie odnosi się do zawężonego oglądu literatury żydowskiej jako nienowoczesnej i jednorodnej, czyli ukazującej jedynie tradycyjne środowiska religijne;

- potrafi ocenić i docenić wkład twórców języka jidysz w dorobek literatury europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Monika Polit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska, Monika Polit
Prowadzący grup: Monika Polit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-931e56a2a (2022-09-30)