Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium (j. angielski B2+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C33TLW1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium (j. angielski B2+)
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Założenia (opisowo):

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2+.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia praktyczne poświęcone lekturze i tłumaczeniu na język polski tekstów literackich, tekstów krytycznoliterackich, felietonów oraz esejów.

Celem przedmiotu jest wykształcenie w studentach umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz terminologią specjalistyczną zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Zajęcia praktyczne poświęcone lekturze i tłumaczeniu na język polski tekstów literackich i krytycznoliterackich. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z podstawami warsztatu tłumaczenia różnogatunkowych tekstów poprzez praktyczne ćwiczenia przekładu oraz dyskusje nad specyfiką przekładu danego typu tekstów i najczęstszymi błędami translatorskimi.

Literatura:

Szczegółowa lista lektur zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza (Student zna i rozumie):

- w stopniu pogłębionym terminologię, teorie i metodologie z zakresu historii literatury, teorii literatury i komparatystyki, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii, teorii i metodologii stosowanych w najnowszych literaturoznawczych pracach badawczych oraz głównych kierunków rozwoju tej dyscypliny.

Umiejętności (Student potrafi):

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze niezbędne do uczestniczenia w badaniach naukowych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych i wykorzystywać je we własnych projektach badawczych z zakresu literaturoznawstwa;

- posługiwać się językiem obcym oraz terminologią specjalistyczną zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.

Kompetencje społeczne (student jest gotów do):

- uznania znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

- obecność;

- aktywność;

- każdy student przynajmniej dwukrotnie w czasie semestru będzie czytał, omawiał, a następnie tłumaczył kolejne fragmenty tekstu.

Ocena będzie wynikiem powyższych składowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska, Łukasz Żurek
Prowadzący grup: Łukasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Jagoda Wierzejska, Łukasz Żurek
Prowadzący grup: Łukasz Żurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Translatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)