Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Korespondencja sztuk: literatura - muzyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-P1A1KM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Korespondencja sztuk: literatura - muzyka
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Harmonogram zajęć - filologia polska, st. stacjonarne, pierwszego stopnia
Harmonogram zajęć - filologia polska, st. stacjonarne, pierwszego stopnia, I rok
Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla I roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Strona przedmiotu: http://www.ilp.uw.edu.pl/struktura/zak_komparatystyka.php
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone problematyce relacji literatury i muzyki.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrują się na analizie dwudziestowiecznych i współczesnych tekstów literackich pozostających w różnorodnych relacjach z muzyką. Na podstawie wskazanych prac teoretycznych przybliżają zarazem przydatne w takiej analizie pojęcia, kategorie i narzędzia metodologiczne z zakresu komparatystyki interartystycznej (Interart Studies) oraz teorii intermedialności.

Analizy śladów muzyki w wybranych tekstach klasyków (głównie) polskiej literatury XX i XXI wieku traktowane są nie tylko jako próby ukazania związków ich twórczości ze sztuką dźwięków, lecz także jako kolejne próby zrozumienia wybranych aspektów ich pisarstwa.

Ćwiczenia proponują spojrzenie na interesujące i ważne fragmenty historii (głównie) polskiej literatury XX i XXI wieku z perspektywy komparatystycznej, ukazując zarazem specyfikę metodologii interdyscyplinarnej.

Literatura:

Literatura przedmiotowa (wybór):

1. J. Opalski, O sposobach istnienia utworu muzycznego w dziele literackim, [w:] Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych, red. A. Hejmej, Kraków 2002 [pierwodruk: Pogranicza i korespondencje sztuk. „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej” LVI, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980].

2. B. Pociej, Literacka ekspresja językowa a wiedza o muzyce, [w:] O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Materiały z konferencji Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 1983.

3. J. Skarbowski, Szkice w kluczu wiolinowym, Rzeszów 1995 [wybór].

4. M. Wasilewska-Chmura, Intermedialność a tradycja badań porównawczych – ewolucja terminologii, [w:] taż, Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki. Muzyka jako model i tworzywo w szwedzkiej poezji późnego modernizmu i neoawangardy, Kraków 2011.

UWAGA: tytuły i adresy bibliograficzne proponowanych do analizy tekstów literackich zostaną podane na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student rozwija umiejętność porównawczej analizy i interpretacji tekstów literackich pozostających w różnorodnych relacjach z muzyką. Zapoznaje się z wybranymi pracami teoretycznymi z zakresu komparatystyki interartystycznej i teorii intermedialności. Przyswaja terminologię i podstawowe narzędzia metodologiczne z tych dziedzin, ucząc się je stosować w samodzielnej analizie. Pogłębia umiejętność kształtowania metadyskursu naukowego. Nabywa umiejętności postrzegania, rozumienia i objaśniania zjawisk literatury oraz muzyki w kategoriach ich wzajemnych relacji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest systematyczna obecność na zajęciach oraz praca semestralna. Najważniejsze kryterium oceny to stopień przygotowania do zajęć potwierdzony aktywnością.

Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 58 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leszczyński, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Anna Tenczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)