Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki pisarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-SP-SM-TP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki pisarskie
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Studia podyplomowe Szkoła mistrzów
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:
Pełny opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują różne rodzaje i formy literatury: gatunki prozatorskie, poetyckie, dramatyczne, formy literatury popularnej, gatunki literatury cyfrowej, formy synkretyczne (pogranicza sztuk), formy eksperymentu literackiego przekraczające granice zastanych konwencji literackich, stylizację literacką, scenariopisarstwo. Zajęcia prowadzić będą wybitni specjaliści w zakresie wyżej wymienionych dziedzin: pisarze i literaturoznawcy. Duża część czasu zajęciowego poświęcona zostanie prezentacji prób literackich słuchaczy i dyskusjom na ten temat. Warunkiem zaliczenia jest przygotowywanie w trakcie zajęć prac pisemnych zadanych przez poszczególnych prowadzących. Zakres, układ tematyczny i podział godzinowy przedmiotu:

- Gatunki prozatorskie (20 h)

- Gatunki poetyckie (16 h)

- Gatunki dramatyczne (20 h)

- Gatunki literatury popularnej (6 h)

- Gatunki literatury cyfrowej (6 h)

- Eksperyment literacki (4 h)

- Scenariopisarstwo filmowe i radiowe (10 h)

- Stylizacja literacka (2 h)

- Formy synkretyczne (2 h)

- Krytyka literacka (4 h)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)