Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Działy kultury, kultura w działaniu. Dziennikarstwo a instytucje - warsztat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2022K14
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Działy kultury, kultura w działaniu. Dziennikarstwo a instytucje - warsztat
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Gotowość do pracy nad krótkimi tekstami prasowymi, podstawowa znajomość tytułów prasowych podejmujących tematykę kulturalną.

Skrócony opis:

Konwersatorium łączy krytyczną refleksję nad funkcjonowaniem i przemianami dziennikarstwa kulturalnego w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do działań instytucji kultury, z elementami warsztatu dziennikarskiego.

Pełny opis:

W odróżnieniu od typowego kursu krytyki teatralnej czy artystycznej, zajmiemy się refleksją nad przemianami działów kultury mediów głównego nurtu w Polsce oraz papierowej i internetowej prasy kulturalnej oraz przede wszystkim konsekwencjami tych przemian dla praktyki pisania o kulturze. Chodzi zatem nie tyle o analizę filmu czy przedstawienia, co różne sposoby przygotowywania tekstu na potrzeby prasy lub mediów internetowych, a także różnice między gatunkami i stylami pisania o kulturze. Podczas zajęć przyjrzymy się także podstawowym prawnym uwarunkowaniom pracy dziennikarskiej w Polsce, metodom pozyskiwania i weryfikowania informacji, oraz funkcjonowaniu rozmaitych strategii działów PR instytucji kultury: np. teatrów, galerii czy muzeów. Kolejne zajęcia poświęcone będą zarówno pracy warsztatowej nad własnymi tekstami, analizie aktualnych tekstów prasowych, jak namysłowi nad funkcjonowaniem poszczególnych wybranych tytułów i instytucji kultury.

Literatura:

Wiktor Brumer, „O recenzji teatralnej”, „Życie teatru” 1920, nr 1. Przedruk: https://teatralny.pl/varia/o-recenzji-teatralnej,62.html.

Monika Brzozowska-Pasieka, Kazimierz Pawlik, „Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury”, Warszawa, CH Beck, 2019. (fragmenty)

Barbara Doleszak-Wajdzik, „Rozważania o wywiadzie prasowym”, „Zeszyty Prasoznawcze” 1974, nr 1.

Lawrence Grobel, „Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza”, przeł. Ewa Spirydowicz, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007.

Dorota Jarecka, Katarzyna Szustow, Kamil Dąbrowa, Marcel Andino Velez, „Kup sobie recenzję”, „Dwutygodnik” nr 89 - https://www.dwutygodnik.com/artykul/3255-sniadanie-prasowe-1-kup-sobie-recenzje.html.

Piotr Morawski, „Gatunkowe wyczerpanie”, „Dwutygodnik” nr 325 - https://www.dwutygodnik.com/artykul/9892-gatunkowe-wyczerpanie.html.

Agnieszka Oltbrot, „Między misją a Excelem”, „Press” 2016, nr 12 - https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/46563,miedzy-misja-a-excelem.

Piotr Stasiński, „Poetyka i pragmatyka felietonu”, Wrocław— Warszawa—Kraków—Gdańsk—Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1982. (fragmenty)

Weronika Szczawińska, „Uświęcanie. Polska krytyka teatralna a język religijny”, w: „Teatr a kościół”, Instytut Teatralny im. Raszewskiego, Warszawa 2018.

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman, „Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język”, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006.

Ustawa: Prawo prasowe

Wybierane na bieżąco do analizy recenzje, felietony i wywiady prasowe.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

- w stopniu pogłębionym funkcjonowanie polskiej prasy i portali kulturalnych, oraz działów kultury w mediach głównego nurtu, a także specyfikę ewolucji gatunków prasowych w polskich mediach ostatnich lat (K_W04)

- znaczenie podstawowych zasad prawa autorskiego, prawa prasowego i odpowiedzialności prawnej w pracy dziennikarskiej i ich implikacje dla pracy dziennikarskiej (K_W07)

- mechanizmy działania instytucji kultury, związane z obowiązkami wynikającymi z ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak również specyfiką pracy działów promocji i rzeczników prasowych (K_W08)

Student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje samodzielnie pozyskane na drodze wywiadów, wniosków o dostęp do informacji publicznej, wybranych archiwów, dzienników urzędowych i rejestrów (K_U01).

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst funkcjonowania współczesnych redakcji, instytucji kultury i władz samorządowych. (K_U02)

- określać znaczenie medialnego charakteru stosowanych przez media i działy kulturalne, jak również instytucje kultury, praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji (K_U03)

- zabierać głos w dyskusji medialnej wobec różnorodnych odbiorców, formułując myśli w ramach poszczególnych gatunków; samodzielnie poprowadzić dyskusję publiczną w mediach różnego typu (K_U07).

ciągle dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo w zakresie pracy z mediami; ukierunkowywać innych w tym zakresie (K_U11)

Student jest gotów do:

- krytycznej oceny treści odbieranych za pośrednictwem mediów lub wytwarzanych przez działy komunikacji instytucji kultury; (K_K01)

-przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec zjawisk kultury związanych z funcjonowaniem mediów kulturalnych, w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów na potrzeby przygotowywania tekstów prasowych; (K_K02)

- samodzielnego, twórczego i przemyślanego działania w kulturze, polegającego na przygotowywaniu tekstów prasowych, również na potrzeby mediów internetowych (K_K04)

- zaangażowania w dialog społeczny i międzykulturowy na łamach prasy i serwisów internetowych ze zrozumieniem i empatią (K_K05)

- uczestnictwa w debacie publicznej na łamach mediów: prasy i Internetu (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: Aktywność podczas zajęć. Ponadto w ramach kursu osoby biorące udział przygotowują trzy krótkie teksty: (1) recenzję lub felieton, (2) tekst informacyjny, (3) wywiad lub relację. Ich złożenie i omówienie z prowadzącym jest warunkiem zaliczenia. Obecność w zajęciach jest obowiązkowa, bez konieczności odrabiania dopuszczalne są dwie nieobecności. Osoby mające więcej niż pięć nieobecności w semestrze nie zostaną dopuszczone do zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Mrozek
Prowadzący grup: Witold Mrozek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium łączy krytyczną refleksję nad funkcjonowaniem i przemianami dziennikarstwa kulturalnego w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do działań instytucji kultury, z elementami warsztatu dziennikarskiego.

Pełny opis:

W odróżnieniu od typowego kursu krytyki teatralnej czy artystycznej, zajmiemy się refleksją nad przemianami działów kultury mediów głównego nurtu w Polsce oraz papierowej i internetowej prasy kulturalnej oraz przede wszystkim konsekwencjami tych przemian dla praktyki pisania o kulturze. Chodzi zatem nie tyle o analizę filmu czy przedstawienia, co różne sposoby przygotowywania tekstu na potrzeby prasy lub mediów internetowych, a także różnice między gatunkami i stylami pisania o kulturze. Podczas zajęć przyjrzymy się także podstawowym prawnym uwarunkowaniom pracy dziennikarskiej w Polsce, metodom pozyskiwania i weryfikowania informacji, oraz funkcjonowaniu rozmaitych strategii działów PR instytucji kultury: np. teatrów, galerii czy muzeów. Kolejne zajęcia poświęcone będą zarówno pracy warsztatowej nad własnymi tekstami, analizie aktualnych tekstów prasowych, jak namysłowi nad funkcjonowaniem poszczególnych wybranych tytułów i instytucji kultury.

Literatura:

Wiktor Brumer, „O recenzji teatralnej”, „Życie teatru” 1920, nr 1. Przedruk: https://teatralny.pl/varia/o-recenzji-teatralnej,62.html.

Monika Brzozowska-Pasieka, Kazimierz Pawlik, „Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury”, Warszawa, CH Beck, 2019. (fragmenty)

Barbara Doleszak-Wajdzik, „Rozważania o wywiadzie prasowym”, „Zeszyty Prasoznawcze” 1974, nr 1.

Lawrence Grobel, „Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza”, przeł. Ewa Spirydowicz, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007.

Dorota Jarecka, Katarzyna Szustow, Kamil Dąbrowa, Marcel Andino Velez, „Kup sobie recenzję”, „Dwutygodnik” nr 89 - https://www.dwutygodnik.com/artykul/3255-sniadanie-prasowe-1-kup-sobie-recenzje.html.

Piotr Morawski, „Gatunkowe wyczerpanie”, „Dwutygodnik” nr 325 - https://www.dwutygodnik.com/artykul/9892-gatunkowe-wyczerpanie.html.

Agnieszka Oltbrot, „Między misją a Excelem”, „Press” 2016, nr 12 - https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/46563,miedzy-misja-a-excelem.

Piotr Stasiński, „Poetyka i pragmatyka felietonu”, Wrocław— Warszawa—Kraków—Gdańsk—Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1982. (fragmenty)

Weronika Szczawińska, „Uświęcanie. Polska krytyka teatralna a język religijny”, w: „Teatr a kościół”, Instytut Teatralny im. Raszewskiego, Warszawa 2018.

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman, „Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język”, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006.

Ustawa: Prawo prasowe

Wybierane na bieżąco do analizy recenzje, felietony i wywiady prasowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)