Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty prostego języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-SP-PJ-WPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty prostego języka
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy: Studia podyplomowe - Prosty język
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia.

Blok I − w trybie stacjonarnym (9 godzin).

Blok II − w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Zoom i Google Classroom (9 godzin).

Pełny opis:

Blok I - Zajęcia dotyczą całościowej redakcji tekstu. Słuchacze/Słuchaczki ćwiczą w zespołach na autentycznych przykładach techniki upraszczania tekstu z uwzględnieniem doboru słownictwa, reguł gramatycznych i czynników pragmatycznych.

Bloki II - Słuchacze/Słuchaczki indywidualnie ćwiczą na autentycznych przykładach techniki upraszczania z uwzględnieniem doboru słownictwa, reguł gramatycznych i czynników pragmatycznych.

Literatura:

M. Banach, Tekst trudny, czyli jaki? O czynnikach wpływających na trudność tekstu, „Polonica” 2011, t. 31, s. 27–35.

B. Cieśla, Współczesne teksty urzędowe a zasady prostej polszczyzny (na wybranych przykładach), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2021, t. 28, nr 1, s. 23–44.

Encyklopedia prostej polszczyzny, red. M. Wanot-Miśtura, M. Kresa, Warszawa 2021.

H. Jadacka, Od czego zależy zrozumiałość tekstu, Biuletyn Rady Legislacyjnej 1995, nr 6, s. 190-196.

H. Jadacka, O zdaniach za długich i za krótkich, Biuletyn Rady Legislacyjnej 1995, nr 2, s. 167-175.

H. Jadacka, 2002, Poradnik językowy dla prawników, Warszawa.

Jak pisać teksty urzędowe komunikatywnie i poprawnie po polsku? Miniporadnik dla uczestników konkursu Samorządowy Mistrz Języka Polskiego, oprac. E. Czerwińska, Warszawa 2013.

Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, red. W. Gruszczyński, M. Ogrodniczuk, Warszawa 2015.

Komunikacja pisemna. Rekomendacje, oprac. Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2017.

Kozioł-Chrzanowska E., Niepytalska-Osiecka A., Ogrodniczuk M., Zandberg-Malec J., Prosty język jako gra zespołowa: refleksje trenera, językoznawcy, praktyka, „Poradnik Językowy” 2022, nr 8, s. 11–21.

J. Łachnik, Zjawiska charakterystyczne dla składni stylu urzędowego – na podstawie analizy języka interpretacji indywidualnych prawa podatkowego (wybrane problemy), „Poradnik Językowy” 2015, nr 3, s. 34–49.

J. Miodek, M. Maziarz, T. Piekot, M. Poprawa, G. Zarzeczny, Jak pisać o Funduszach Europejskich?, Warszawa 2010, www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/pub-6079.pdf

E. Moroń, T. Piekot. G. Zarzeczny, Prosto po polsku, przyjazne upomnienia, http://www.ppp.uni.wroc.pl/pliki/raport_prosto-po-polsku-przyjazne-upomnienia.pdf

E. Moroń, T. Piekot, G. Zarzeczny, Upraszczanie tekstu użytkowego jako (współ)działanie. Perspektywa prostej polszczyzny, http://www.ppp.uni.wroc.pl/pliki/upraszczanie-tekstu-uzytkowego-jako-wspoldzialanie-perspektywa-prostej-polszczyzny.pdf

E. Moroń, T. Piekot, G. Zarzeczny, M. Maziarz, Prosto o konkursach Funduszy Europejskich. Poradnik efektywnego pisania, Warszawa 2015, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6287/Prosto_o_konkursach_FE_poradnik.pdf lub http://www.ppp.uni.wroc.pl/pliki/prosto-o-konkursach-funduszy-europejskich.pdf

R. Pawelec, 2004, Jak mówić i pisać? Poradnik, Warszawa.

R. Pawelec, 2007, Język polski — poradnik skutecznej komunikacji w mowie i piśmie, Warszawa.

T. Piekot, W poszukiwaniu uniwersalnej metody upraszczania pism urzędowych i decyzji administracyjnych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2021, t. 28, nr 1, s. 109-122.

T. Piekot, A. Wrzesień, W. Wysocki, Dlaczego artykuły naukowe warto pisać prostym językiem, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory” 2021, t. 6, nr 1, s. 78-79.

T. Piekot, A. Wrzesień, W. Wysocki, Jak prawidłowo zapisywać daty?, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory” 2021, t. 6, nr 6, s. 520-521.

T. Piekot, A. Wrzesień, W. Wysocki, Jakich słów unikać w tekstach naukowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory” 2021, t. 6, nr 3, s. 234-235.

T. Piekot, A. Wrzesień, W. Wysocki, Językowa mgła w tekstach naukowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory” 2021, t. 6, nr 2, s. 157-159.

T. Piekot, A. Wrzesień, W. Wysocki, Tytuł i streszczenie - najważniejsze elementy artykułu naukowego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory” 2021, t. 6, nr 5, s. 415-416.

W. Pisarek, 1966, Recepty na zrozumiałość wypowiedzi, Zeszyty Prasoznawcze, nr 2-3.

Polski z urzędu. O poprawności języka urzędowego, 2013, red. E. Czerwińska, R. Pawelec, Warszawa.

S. Wronkowska, M. Zieliński, 1993, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Urząd Rady Ministrów.

J. Zandberg-Malec, Prosty język w komunikacji prawniczej - okiem redaktora językowego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2021, t. 28, nr 1, s. 191-203.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, 2008, Wykłady ze stylistyki, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach Studenci/Studentki:

● rozpoznają i nazywają cechy tekstu trudnego,

● potrafią przeprowadzić krytyczną analizę tekstu pod kątem stopnia jego trudności,

● potrafią uprościć taki tekst za pomocą narzędzi ilościowych i jakościowych,

● potrafią napisać tekst spełniający warunki prostego języka.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Do zaliczenia konieczne uzyskanie min. 50% punktów.

Praktyki zawodowe:

Nie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Aleksandra Żurek-Huszcz
Prowadzący grup: Magdalena Wanot-Miśtura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)