Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język chorwacki - poziom średnio zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-CHOOB1
Kod Erasmus / ISCED: 09.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język chorwacki - poziom średnio zaawansowany
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Lektoraty żetonowe Instytutu Slawistyki
Lektoraty żetonowe języka chorwackiego Instytutu Slawistyki
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

B1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student rozumie główny sens wypowiedzi sformułowanej wyraźnie, w języku standardowym, na temat mu znany, związany z pracą, szkołą, czasem wolnym itp. Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i TV dotyczące wydarzeń współczesnych, lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się dość wolno i wyraźne. Potrafi zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane wyrażenia związane z życiem codziennym i zawodowym. Rozumie opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych. Radzi sobie w większości sytuacji, które mogą się zdarzyć w podróży po krajach danego obszaru językowego. Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i go interesujące, lub odnoszące się do życia codziennego (np. rodzina, zainteresowania, praca, podróże i wydarzenia bieżące). Potrafi łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisać doświadczenia i wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje, ambicje. Umie podać przyczyny i wyjaśnienia, sformułować opinie i plany. Umie opowiedzieć jakąś historię, oraz zrelacjonować treść filmu lub książki, albo opisać swoje reakcje. Potrafi napisać prosty zwarty tekst na temat mu znany lub go interesujący. Umie napisać list osobisty opisujący doświadczenia i wrażenia.

Tematy:

- Hrvatski kao strani jezik; učenje hrvatskog kao stranog jezika; motivi zbog kojih stranci uče hrvatski jezik (podrijetlo, obitelj, posao…): Naći zajednički jezik - lekesemi, kolokacije i frazemi vezani uz temu jezik;

- Suvremeni svijet, životni standard i ovisnosti - suvremeni način života i standard; općenito i u Hrvatskoj, suvremeni svijet i ovisnosti; živjeti na visokoj nozi - lekesemi, kolokacije i frazemi vezani uz temu "standard"

- Znanosti, otkrića, izumi; hrvatski izumitelji i njihovi izumi - otkrića i izumi u prošlosti i sada; najkorisniji izumi; XD - hrvatski električni automobil; Nobelova nagrada; Je li Facebook dobar izum? To je prava znanost -lekesemi, kolokacije i frazemi vezani uz temu znanost

- Umjetnost i poznati hrvatski umjetnici - suvremena hrvatska umjetnost i poznati suvremeni umjetnici - Arsen Dedič, Slavenka Drakulić, Edo Murtić; Zagrebačka škola crtanog filma - crtani filmovi o profesoru Baltazaru; Lijep kao slika - lekesemi, kolokacije i frazemi vezani uz temu "umjetnost"

- Ekologija - priroda, okoliš, zaštićena hrvatska priroda; nacionalni parkovi, bjeloglavi sup; Obećati brda i doline - lekesemi, kolokacije i frazemi vezani uz temu "priroda".

- Aktivizam i aktivističke idruge - mogu li aktivisti promijeniti svijet; velike prirodne katastrofe u svijetu; humanitarna pomoć i humanitarne akcije; nevladine udruge i aktivizam u Hrvatskoj. Boriti se rukama i nogama -lekesemi, kolokacije i frazemi vezani uz temu aktivizam.

- Glazba - moć glazbe, klasična i moderna; glazbeni stilovi; instrumenti; hrvatska glazbena scena - usporedba s poljskom

- Gledanje reprezentativnog filma

Literatura:

Milić, Mahata, Udier, Razgovarajte s nama, udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj

Materijal pripremljen od strane lektora - adaptirani (aktualni) članci iz novina, tekstovi s interneta.

Audiovizualni i audio zapisi HRT-a i drugih hrvatskih televzija te radiostanica.

Efekty uczenia się:

Rozumienie: słuchanie

Student/ka potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, nawet gdy nie ma ona jasno określonych struktur i wyraźnych związków między zdaniami.

Student/ka potrafi bez większego wysiłku zrozumieć programy telewizyjne i filmy.

Rozumienie: Czytanie

Student/ka potrafi zrozumieć złożone i dłuższe teksty informacyjne i literackie oraz dostrzec różnice stylistyczne.

Student potrafi zrozumieć artykuły specjalistyczne i dłuższe wytyczne techniczne, nawet jeśli nie są one związane z jego własną dziedziną.

Mówienie:

Interakcja: student/ka potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez dłuższych przerw spowodowanych szukaniem odpowiednich wyrazów. Potrafi posługiwać się językiem w sposób elastyczny i skuteczny w sytuacjach towarzyskich i zawodowych. Potrafi precyzyjnie wyrażać swoje myśli i idee, a także włączać się w rozmowę innych osób.

Pisanie

Student/ka potrafi wypowiadać się w zrozumiałym, dobrze ustrukturowanym tekście i wyjaśniać swoje stanowisko. Potrafi pisać na złożone tematy w liście, rozprawce lub sprawozdaniu, podkreślając to, co uważa za ważne. Potrafi wybrać styl dostosowany do czytelnika.

Słownictwo:

Student uczy się posługiwać różnymi stylami językowymi – potocznym, artystycznym i administracyjnym, rozpoznawać i poprawnie rozumieć frazeologizmy, kolokwializmy, żargon, bazgroły. Posiada dobry zasób słów w swojej dziedzinie, jak i w tematyce ogólnej, Potrafi różnicować styl, choć wciąż braki leksykalne powodują wydłużanie wypowiedzi lub wahanie.

Ortografia:

Student opanował wiedzę z zakresu ortografii oraz stosuje ją w praktyce.

Razumijevanje: Slušanje

Student može razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane, već se samo podrazumijevaju.

Student može bez prevelikog napora razumjeti televizijske programe i filmove.

Razumijevanje: Čitanje

Student može razumjeti dugačke i kompleksne činjenične i književne tekstove te prepoznati stilske različitosti.

Student može razumjeti specijalizirane članke i duža tehnička uputstva, čak i kad se ne odnose na njegovo vlastito stručno područje.

Govor:

Govorna interakcija:

Student se može tečno i spontano izražavati bez vrlo očitog traženja odgovarajućih riječi.

Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama.

Može precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.

Govor: Govorna produkcija

Student može iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajućim zaključkom.

Pisanje

Student se može izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta.

Može pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim.

Može odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.

Vokabular / Leksik

Student poseduje vrlo dobar nivo vokabulara kada je riječ o njegovom stručnom području, ali i o većini općih tema.

Student može varirati informacije da bi izbjegao česta ponavljanja, ali leksičke praznine mogu još uvijek uzrokovati oklijevanje i okolišanje pri izražavanju.

Leksička preciznost studenta je generalno visoka iako se pojavljuju i neadekvatni izbori riječi koji u biti ne ometaju komunikaciju.

Student uči koristiti različite stilove jezika – govornog, umetničkog i administrativnog, da prepoznavati i pravilno razumjet frazeologizme, kolokvijalizme, žargon, skraćenice

Ortografija i pravopis

Student je savladao ortografiju. U stanju je bez grešaka zabilježiti određeni tekst.

Student je produbio i usavršio znanja iz pravopisa i bez greške ga primjenjuje praksi.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 20% oceny

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 20 % oceny

- wynik testu końcowego zaliczeniowego – 60% oceny

Skala ocen

99 – 100% - 5+ ( celujący)

93 – 98% - 5 ( bardzo dobry)

87 – 92% - 4+ (dobry plus)

77 – 86% - 4 (dobry)

71 – 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% - 3 (dostateczny)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)