Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Czech

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1HCZ
Kod Erasmus / ISCED: 08.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Czech
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia specjalnościowe na pierwszym roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student pownien posiadać podstawową wiedzę z historii Polski i Europy.


Skrócony opis:

Ćwiczenia z historii Czech.

Pełny opis:

Ćwiczenia z historii Czech stanowią merytoryczne uzupełnienie wykładu z przedmiotu Dzieje regionu – Czechy i Słowacja. Poświęcone są analizie tekstów źródłowych i komentarzy naukowych, które dotyczą wybranych zagadnień z historii politycznej, religijnej i społecznej ziem czeskich od początów czeskiej państwowości do czasów współczesnych.

Literatura:

Przykładowa literatura przedmiotu:

1. Jan Kollár, Wybór pism, Wrocław 1954.

2. Kosmas, Kosmasa Kronika Czechów, Wrocław 2006.

3. Jan Hus, O Kościele, Lublin 2007.

4. Pavol Jozef Šafárik, Słowiańskie starożytności, Poznań 2003.

5. Alois Jirásek, Stare podania czeskie, Warszawa 1955; Katowice 1989.

6. Bogdan Suchodolski, Komeński, Warszawa 1979.

7. Václav Černý, Europejskie źrodła czeskiej kultury, w: Hrabal, Kundera, Havel… Antologia czeskiego eseju, red. J. Baluch, Kraków 2001.

8. Tomasz Masaryk, red. P. Bodnar, Warszawa 1980.

9. Václav Havel, Siła bezsilnych, w: Hrabal, Kundera, Havel… Antologia czeskiego eseju, red. J. Baluch, Kraków 2001.

10. Jan Patočka, Europa i dziedzictwo europejskie do końca XIX wieku, w: tegoż, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, Warszawa 1998.

11. Milan Šimečka, Przywrócenie porządku – przyczynek do typologii realnego socjalizmu, Warszawa 1982.

12. Milan Kundera, Czeski los; Václav Havel, Czeski los?, „Literatura na Świecie” 1990, nr 9.

13. Josef Kroutvor, Europa Środkowa: anegdota i historia, w: Hrabal, Kundera, Havel… Antologia czeskiego eseju, red. J. Baluch, Kraków 2001

14. Karel Skalický, Prologomena do przyszłej fillozofii czeskich dziejów, "Więź" XXXVI, 1993, nr 2.

Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności analitycznego, krytycznego i kontekstowego czytania takich tekstów, formułowania wypowiedzi na ich temat oraz syntezowania zawartych w nich informacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta zależy do jego obecności i aktywności na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze) oraz od rezultatu testu zaliczającego, przeprowadzonego na koniec semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)