Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o sztuce Czech

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1WOC
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiedza o sztuce Czech
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Zajęcia specjalnościowe na 1L
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymogi w takim samym zakresie jaki obowiązuje przy egzaminie maturalnym. Korzystna będzie szersza wiedza w zakresie przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza plastycznych.

Skrócony opis:

Przedmiot prezentujący zarys dziejów sztuki powstałej na ziemiach czeskich. W systematycznej prezentacji poszczególnych okresów i kierunków sztuki od czasów prehistorycznych po współczesność, ukazywane są cechy architektury i sztuk plastycznych, charakterystycznej dla kolejnych epok, omawiane z odwołaniami do przykładów sztuki Czech.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studenta w podstawową wiedzę na temat poszczególnych okresów i kierunków sztuki prezentowanych w porządku historycznym i z szerokim uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturowego danego obszaru. Przedmiotem odwołań i przykładów jest sztuka powstała na ziemiach czeskich. Prezentacja podstawowych pojęć i terminów charakterystycznych dla danego okresu czy kierunku sztuki jest uzupełniana szerokim kontekstem kulturowym danej epoki.

Literatura:

Literatura obowiązujaca:

1.J.Pavel, Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986.

2. P.Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty, Poznań 2005.

Niedostatek źródeł w języku polskim oraz specyfika przedmiotu skłania do zalecania studentom korzystania z dostępnych wydań albumowych (osiągalnych w ISZiP) oraz do korzystania ze źródeł internetowych. Dodatkowa literatura rozszerzająca europejski kontekst poruszanej problematyki może być podawana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student potrafi wskazać najważniejsze zabytki architektury i sztuk plastycznych danego kraju chrakterystyczne dla poszczególnych epok

- potrafi scharakteryzować kolejno najważniejsze cechy kulturowe danej epoki i opisać specyfikę typowych dla niej dzieł artystycznych

- zna podstawową terminologię architektoniczną i plastyczną właściwą dla danego kierunku sztuki

Umiejętności:

-ćwiczy umiejętność prezentowania dzieł sztuki z uwzględnieniem z wpisaniem ich w kontekst kulturowy i historyczny z uwzględnieniem zasad analizy ikonologicznej Erwina Panofskiego

- rozpoznaje i rozróżnia cechy stylu artystycznego charakterystycznego dla danej epoki

- umie rozróżnić to, co wynika z europejskiego stylu sztuki od tego, co jest aplikacją ogólnych tendencji do lokalnych warunków

Postawy:

- rozumie złożoność interpretacji danych epok artystycznych oraz zdaje sobie sprawę z polemiki w tym zakresie toczone

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria:

-zaliczenie testu pierwszym semestrze i testu w drugim semestrze

Metody oceny:

- ocena ciągła (aktywny udział w zajęciach)

- wynik testu końcowego 100% oceny, ale z uwzględnieniem osiągnięć osób uczestniczących w zajęciach.

Możliwe dwie nieobecności w semestrze, pozostałe powinny zostać usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Sosnowska
Prowadzący grup: Danuta Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Sosnowska
Prowadzący grup: Danuta Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)