Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o sztuce Chorwacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1WOCH
Kod Erasmus / ISCED: 08.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiedza o sztuce Chorwacji
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Zajęcia specjalnościowe na 1L
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do dziejów sztuki danego kraju i jest dopełnieniem wykładu Dzieje regionu. Ma na celu ukazanie specyfiki sztuk plastycznych oraz architektury Chorwacji na tle zjawisk charakterystycznych dla regionu i Europy, w ujęciu historycznym. W ujęciu zagadnienia dominuje perspektywa historii kultury.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie dać słuchaczom ogólną orientację w zagadnieniach z zakresu historii sztuki i estetyki, a także podstawowe narzędzia analizy różnych dzieł sztuki (ze szczególnym uwzględnieniem analizy ikonologicznej); uwrażliwić na specyfikę i zróżnicowanie ikonosfery Chorwacji, jak też zaznajomić z chorwackim kanonem artystycznym w kontekście zjawisk kulturowych regionu i Europy.

Literatura:

Wojsław Molè, Sztuka Słowian południowych, Wrocław - Warszawa - Kraków 1962.

Antun Travirka, Chorwacja. Historia. Sztuka. Dziedzictwo kultury, Zadar 2008.

Krótsze teksty i materiały ikonograficzne.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (warsztatu) student:

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

– analizuje dzieła sztuk pięknych

– posiada podstawowy zasób pojęć z historii i teorii sztuki

– rozpoznaje specyfikę sztuki kraju

– potrafi wskazać kierunki inspiracji i oddziaływań zewnętrznych

– wyjaśnia dynamikę rozwoju artystycznego kraju

POSTAWY

-- jest świadomym i kompetentnym obserwatorem zjawisk i procesów estetycznych

-- umie dokonać oceny wartości estetycznej danego artefaktu

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w pierwszym i drugim semestrze kończą się testem na ocenę. Ocena końcowa jest średnią z ocen z dwóch testów semestralnych. W każdym semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione przez lekarza. W przypadku każdej ponadlimitowej nieusprawiedliwionej nieobecności obowiązuje pisemna praca zaliczeniowa na temat zadany przez wykładowcę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycjusz Pająk
Prowadzący grup: Patrycjusz Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)