Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o sztuce Słowacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1WOSK
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiedza o sztuce Słowacji
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia specjalnościowe na 1L
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymogi w takim samym zakresie jaki obowiązuje przy egzaminie maturalnym. Korzystna będzie szersza wiedza w zakresie przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza plastycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot prezentujący zarys dziejów sztuki powstałej na ziemiach słowackich. W prezentacji poszczególnych okresów i kierunków sztuki od czasów prehistorycznych po współczesność, ukazywane są cechy architektury, plastyki i muzyki, charakterystycznej dla kolejnych epok, omawiane z odwołaniami do przykładów sztuki Słowacji.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studenta w podstawową wiedzę na temat poszczególnych okresów i kierunków sztuki prezentowanych w porządku historycznym, z szerokim uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturowego danego obszaru kulturowego (w tym zapoznaje studentów z podstawowymi pojęciami i terminami budującymi "słownik" humanisty o kompetencjach do poruszania się również po obszarze naukowym historii sztuki). Przedmiotem systematycznych odwołań i przykładów jest sztuka powstała na ziemiach słowackich, rozpatrywana w jej cechach uniwersalnych, lecz ze szczególnym zaakcentowaniem przejawów lokalnych uwarunkowań i modyfikacji stylistycznych.

Literatura:

Szczegółowa literatura, w tym literatura prezentująca i/lub omawiająca sztukę słowacką (czy też powstającą na ziemiach słowackich) podawana będzie na bieżąco w trakcie zajęć.

Zalecana literatura o charakterze ogólnym:

1. J. Knothe, Sztuka budowania, Kraków 2015.

2. E.H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, Kraków 2011.

3. K. Berger, Potęga smaku, Gdańsk 2008.

4. Architektura niepodległości w Europie Środkowej, red. nauk. Ł. Galusek, Kraków 2018.

5. J.Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 2003.

6. G.Duby, Czasy katedr..., Warszawa 1986.

7. J.Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1991.

8. J.Delumeau, Cywilizacja odrodzenia, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student potrafi wskazać najważniejsze zabytki architektury i sztuk plastycznych danego kraju chrakterystyczne dla poszczególnych epok

- potrafi scharakteryzować kolejno najważniejsze cechy kulturowe danej epoki i opisać specyfikę typowych dla niej dzieł artystycznych

- zna podstawową terminologię architektoniczną i plastyczną właściwą dla danego kierunku sztuki

Umiejętności:

-ćwiczy umiejętność prezentowania dzieł sztuki z uwzględnieniem z wpisaniem ich w kontekst kulturowy i historyczny z uwzględnieniem zasad analizy ikonologicznej Erwina Panofskiego

- rozpoznaje i rozróżnia cechy stylu artystycznego charakterystycznego dla danej epoki

- umie rozróżnić to, co wynika z europejskiego stylu sztuki od tego, co jest aplikacją ogólnych tendencji do lokalnych warunków

Postawy:

- rozumie złożoność interpretacji danych epok artystycznych oraz zdaje sobie sprawę z polemiki w tym zakresie toczone

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze)

2. przedstawienie prezentacji dotyczących uzgodnionego zakresu tematycznego

3. aktywność podczas zajęć (udział w dyskusjach)

4. zaliczenie testu końcowego

Metody oceny:

- ocena ciągła (przygotowanie prezentacji, aktywny udział w zajęciach) 25% oceny

- wynik testu końcowego 75% oceny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Burdziński
Prowadzący grup: Michał Burdziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)