Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o sztuce Słowenii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1WOSL
Kod Erasmus / ISCED: 08.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiedza o sztuce Słowenii
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Zajęcia specjalnościowe na 1L
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką słoweńskiej sztuki, z periodyzacją jej dziejów i kryteriami tejże, z najwybitniejszymi osiągnięciami słoweńskich (i ze Słowenią związanych) artystów uprawiających różne dyscypliny sztuki: architekturę, rzeźbę i malarstwo, muzykę, wielotworzywowe widowiska – teatr, operę, film (piśmiennictwo jest w programowej ofercie studiów pozycją odrębną). Sztukę Słowenii rozpatruje się jako reprezentację treści kulturowego uniwersum antyczno-chrześcijańskiego (w jego mutacji okcydentalnej), modyfikowanych przez realia kraju paru pograniczy: geograficznego, geopolitycznego, etnojęzykowego.

Pełny opis:

Zadaniem konwersatorium jest zaznajomienie studentów kulturoznawstwa slawistycznego (kierunku słowenistycznego) z rozwojem różnych dyscyplin słoweńskiej sztuki w kontekście przemian sztuki europejskiej. Będziemy analizować lokalne uwarunkowania kulturowe, instytucjonalne i polityczne, wpływające na działalność artystyczną w różnych okresach. Celem zajęć jest również zapoznanie uczestników z włączaną współcześnie do narodowego kanonu twórczością rozpoznawalnych w skali lokalnej i zwłaszcza międzynarodowej przedstawicieli słoweńskiej sztuki, takich jak renesansowy kompozytor Jacobus Gallus Carniolus, barokowi budowniczowie (Domenico Rossi, Gregor Maček), malarze (Valentin Metzinger, Franc Mihael Strauss, Giulio Quaglio, Fortunat Bergant, Franc Jelovšek) i rzeźbiarz Francesco Robba, bidermaierowscy portreciści lublańskiego mieszczaństwa (Jožef Tominc, Matevž Langus), malarze realiści (Jurij Šubic, Ivana Kobilica) i kwartet impresjonistów (Ivan Grohar, Matija Jama, Rihard Jakopič, Matej Sternen), a w wieku XX architekci Maks Fabiani i Jože Plečnik, kompozytorzy Marij Kogoj i Primož Ramovš oraz inni przedstawiciele sztuki i architektury XX wieku od awangardy po retrogardę. Sztukę Słowenii rozpatruje się jako reprezentację wartości kulturowego uniwersum antyczno-chrześcijańskiego (w jego mutacji okcydentalnej), modyfikowanych przez realia kraju paru pograniczy: geograficznego (alpejsko-panońsko-dynarsko-adriatyckiego), geokulturowego (środkowoeuropejsko-śródziemnomorsko-bałkańskiego), etnojęzykowego (germańsko-romańsko-słowiańsko-węgierskiego). Porządek ćwiczeń organizuje zasada chronologiczno-typologicznej prezentacji zjawisk – w obrębie kolejnych epok w historii sztuki ukazuje się ich artystyczny repertuar, konfigurację jego treści i rozkład dominant.

Literatura:

Vojeslav Molè, Sztuka Słowian południowych, Wrocław 1962.

Kraków i Lublana a mit Europy Środkowej, red. Jacek Purchla, Kraków 2007 [Artykuły: Peter Krečič, Lublana – czy miasto także śródziemnomorskie? Doświadczenie Plečnika; Damjan Prelovšek, „Lublana Plečnika”, tłum. obu tekstów Joanna Pomorska].

France Stele, Stanko Klinar, Neznana Slovenija = Unknown Slovenia = Unbekanntes Slowenien = Slovenia, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1991.

Guide to slovenian museums and galleries, [collected and ed. by Jana Šubic, Elizabeta Petruša Štrukelj, Metka Fujs; transl. Sebastjan Vörös] Ljubljana 2008.

Barbara Jaki, Guide to the permanent collection : painting and sculpture in Slovenia from the 13th to the 20th Century, National Gallery of Slovenia, Ljubljana 1999.

Baroque Ljubljana, red. Metoda Kemperl, Matej Klemenčič, Igor Weigl, Ljubljana 2007.

Cezary Wąs, Architektura Jože Plečnika, Wrocław : Muzeum Architektury, 2004.

Peter Krečič, Jože Plečnik: architekt i wizjoner = architect and visionary, 1872-1957, [tł. Barbara Andrunik et al.]. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006.

Zdzisława i Tomasz Tołłoczko Josip Plečnik - jeden z prekursorów tradycjonalnego modernizmu: ze studiów nad ewolucją architektury od akademickiego klasycyzmu ku zmodernizowanemu klasycyzmowi, Kraków 1999.

20th century architecture: from modernist to contemporary: guide to architecture / [written by Stane Bernik et al.; English transl. Barbara Simoniti]. Ljubljana, 2003.

Meta Kordiš, Gospodična, vi ste lepi kot plakat: plakat v Ljubljani med obema svetovnima vojnama, Ljubljana 2005.

Neue Slowenische Kunst jako projekt polityczny, w: Komunizm na peryferiach. Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, Warszawa – Kraków 2013.

Joanna Szczepanik, Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst : wieloaspektowość i kolektywizm, Gdańsk 2014.

Ausstellung Laibach Kunst - Rekapitulacja 2009, MS Muzeum Sztuki, 26.05.-23.08.2009, Łódź, red. Naomi Henning, Wiktor Skok ; tł. Marjan Golobič et al.; Łódź: Muzeum Sztuki, cop. 2009.

Andrej Rijavec, Twentieth century slovene composers = Slovenische Komponisten des 20. Jahrhunderts, Ljubljana 1975.

Zaproponowany wybór literatury przedmiotu wynika z jej dostępności w warszawskich bibliotekach. Dodatkowa specjalistyczna literatura będzie dobierana odpowiednio do zainteresowań i potrzeb studentów. Zakres literatury obowiązkowej do egzaminu zostanie przedstawiony podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu cyklu student powinien:

– dysponować faktograficzną wiedzą o wartościach kanonu głównych dyscyplin słoweńskiej sztuki;

– dostrzegać korelację między estetycznym wyrazem jej wytworów a filozoficzno-światopoglądowymi koncepcjami ludzkiego życia i kulturotwórczego działania;

– z dzieł sztuki komponować narracje o kulturowej rzeczywistości czasu i miejsca;

– znać podstawy metajęzyka sztuki jako narzędzia jej analizy i interpretacji.

Metody i kryteria oceniania:

>Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w konwersatorium, świadczące o znajomości zadanych lektur.

>Przygotowanie prezentacji przedstawiającej sztukę wybranego regionu.

>Zaliczenie testu rocznego (na minimum 51%).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Cmiel-Bażant
Prowadzący grup: Marta Cmiel-Bażant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką słoweńskiej sztuki, z periodyzacją jej dziejów i kryteriami tejże, z najwybitniejszymi osiągnięciami słoweńskich (i ze Słowenią związanych) artystów uprawiających różne dyscypliny sztuki: architekturę, rzeźbę i malarstwo, muzykę, wielotworzywowe widowiska – teatr, operę, film (piśmiennictwo jest w programowej ofercie studiów pozycją odrębną). Sztukę Słowenii rozpatruje się jako reprezentację treści kulturowego uniwersum antyczno-chrześcijańskiego (w jego mutacji okcydentalnej), modyfikowanych przez realia kraju paru pograniczy: geograficznego, geopolitycznego, etnojęzykowego.

Pełny opis:

Zadaniem konwersatorium jest zaznajomienie studentów kulturoznawstwa slawistycznego (kierunku słowenistycznego) z rozwojem różnych dyscyplin słoweńskiej sztuki w kontekście przemian sztuki europejskiej. Będziemy analizować lokalne uwarunkowania kulturowe, instytucjonalne i polityczne, wpływające na działalność artystyczną w różnych okresach. Celem zajęć jest również zapoznanie uczestników z włączaną współcześnie do narodowego kanonu twórczością rozpoznawalnych w skali lokalnej i zwłaszcza międzynarodowej przedstawicieli słoweńskiej sztuki, takich jak renesansowy kompozytor Jacobus Gallus Carniolus, barokowi budowniczowie (Domenico Rossi, Gregor Maček), malarze (Valentin Metzinger, Franc Mihael Strauss, Giulio Quaglio, Fortunat Bergant, Franc Jelovšek) i rzeźbiarz Francesco Robba, bidermaierowscy portreciści lublańskiego mieszczaństwa (Jožef Tominc, Matevž Langus), malarze realiści (Jurij Šubic, Ivana Kobilica) i kwartet impresjonistów (Ivan Grohar, Matija Jama, Rihard Jakopič, Matej Sternen), a w wieku XX architekci Maks Fabiani i Jože Plečnik, kompozytorzy Marij Kogoj i Primož Ramovš oraz inni przedstawiciele sztuki i architektury XX wieku od awangardy po retrogardę. Sztukę Słowenii rozpatruje się jako reprezentację wartości kulturowego uniwersum antyczno-chrześcijańskiego (w jego mutacji okcydentalnej), modyfikowanych przez realia kraju paru pograniczy: geograficznego (alpejsko-panońsko-dynarsko-adriatyckiego), geokulturowego (środkowoeuropejsko-śródziemnomorsko-bałkańskiego), etnojęzykowego (germańsko-romańsko-słowiańsko-węgierskiego). Porządek ćwiczeń organizuje zasada chronologiczno-typologicznej prezentacji zjawisk – w obrębie kolejnych epok w historii sztuki ukazuje się ich artystyczny repertuar, konfigurację jego treści i rozkład dominant.

Literatura:

Vojeslav Molè, Sztuka Słowian południowych, Wrocław 1962.

Kraków i Lublana a mit Europy Środkowej, red. Jacek Purchla, Kraków 2007 [Artykuły: Peter Krečič, Lublana – czy miasto także śródziemnomorskie? Doświadczenie Plečnika; Damjan Prelovšek, „Lublana Plečnika”, tłum. obu tekstów Joanna Pomorska].

France Stele, Stanko Klinar, Neznana Slovenija = Unknown Slovenia = Unbekanntes Slowenien = Slovenia, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1991.

Guide to slovenian museums and galleries, [collected and ed. by Jana Šubic, Elizabeta Petruša Štrukelj, Metka Fujs; transl. Sebastjan Vörös] Ljubljana 2008.

Barbara Jaki, Guide to the permanent collection : painting and sculpture in Slovenia from the 13th to the 20th Century, National Gallery of Slovenia, Ljubljana 1999.

Baroque Ljubljana, red. Metoda Kemperl, Matej Klemenčič, Igor Weigl, Ljubljana 2007.

Cezary Wąs, Architektura Jože Plečnika, Wrocław : Muzeum Architektury, 2004.

Peter Krečič, Jože Plečnik: architekt i wizjoner = architect and visionary, 1872-1957, [tł. Barbara Andrunik et al.]. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006.

Zdzisława i Tomasz Tołłoczko Josip Plečnik - jeden z prekursorów tradycjonalnego modernizmu: ze studiów nad ewolucją architektury od akademickiego klasycyzmu ku zmodernizowanemu klasycyzmowi, Kraków 1999.

20th century architecture: from modernist to contemporary: guide to architecture / [written by Stane Bernik et al.; English transl. Barbara Simoniti]. Ljubljana, 2003.

Meta Kordiš, Gospodična, vi ste lepi kot plakat: plakat v Ljubljani med obema svetovnima vojnama, Ljubljana 2005.

Neue Slowenische Kunst jako projekt polityczny, w: Komunizm na peryferiach. Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, Warszawa – Kraków 2013.

Joanna Szczepanik, Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst : wieloaspektowość i kolektywizm, Gdańsk 2014.

Ausstellung Laibach Kunst - Rekapitulacja 2009, MS Muzeum Sztuki, 26.05.-23.08.2009, Łódź, red. Naomi Henning, Wiktor Skok ; tł. Marjan Golobič et al.; Łódź: Muzeum Sztuki, cop. 2009.

Andrej Rijavec, Twentieth century slovene composers = Slovenische Komponisten des 20. Jahrhunderts, Ljubljana 1975.

Zaproponowany wybór literatury przedmiotu wynika z jej dostępności w warszawskich bibliotekach. Dodatkowa specjalistyczna literatura będzie dobierana odpowiednio do zainteresowań i potrzeb studentów. Zakres literatury obowiązkowej do egzaminu zostanie przedstawiony podczas zajęć.

Uwagi:

Zasady zaliczenia:

>Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w konwersatorium, świadczące o znajomości zadanych lektur.

>Przygotowanie prezentacji przedstawiającej sztukę wybranego regionu.

>Zaliczenie testu rocznego (na minimum 51%).

>Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z testu rocznego, aktywnego uczestnictwa w zajęciach (10% oceny końcowej) i prezentacji (20% oceny końcowej).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)