Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka bułgarskiego (B1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL3BU
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka bułgarskiego (B1)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Praktyczna nauka języka specjalności 1L
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: bułgarski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak założeń wstępnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

B1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Zakres tematów omawianych na lektoracie:

Zagadnienia leksykalne:

• Ludzie – wygląd, cechy charakteru; rodzina, zawody członków rodziny, relacje w rodzinie i podział obowiązków; obcokrajowiec, stereotypy; savoir vivre;

• Mieszkanie – opis mieszkania; umeblowanie; położenie, koszty utrzymania, awarie, drobne remonty; wynajem mieszkania;

• Usługi – na poczcie; w banku; u fotografa; w salonie urody; u szewca; wypożyczenie DVD, książek; wypożyczenie samochodu; na stacji benzynowej; usługi remontowe;

• Praca – zawody i stanowiska; urlop, wynagrodzenie;

• Zakupy – rodzaje sklepów; rodzaj zapłaty – gotówką, kartą kredytową/debetowa; zakupy online; zniżki i wyprzedaże;

• Żywność i żywienie – lokale gastronomiczne; żywność i napoje; przepisy kulinarne; diety i zdrowe odżywianie;

• Transport i podróżowanie – komunikacja miejska; biura podróży; wycieczki; wakacje nad morzem i w górach;

• Czas wolny, kultura, rozrywka, sport – rodzaje rozrywki (książki, kino, teatr, koncerty, wystawy); zainteresowania, hobby; sposoby spędzania czasu wolnego oraz wakacji; sport;

• Zdrowie – zdrowie i profilaktyka; choroby i ich leczenie; wizyta u lekarza i dentysty; w aptece;

• Natura i środowisko – klimat i pory roku; świat roślin oraz zwierząt;

• Media – prasa; radio; telewizja; Internet;

• Edukacja – system szkolny; proces nauczania; życie studenckie;

• Święta i świętowanie – święta rodzinne; święta narodowe; święta religijne; zwyczaje i tradycje;

• Bułgaria – kraj i jego mieszkańcy, zwyczaje i tradycje; stereotypy; symbolika narodowa;

Uwaga: jeden temat może być omawiany na więcej niż jednym spotkaniu i w innej kolejności niż przedstawiona poniżej.

Zagadnienia gramatyczne:

• Rzeczowniki – rodzaj, liczba, rodzajniki; rzeczowniki odczasownikowe;

• Przymiotniki – rodzaj, liczba, rodzajniki; stopniowanie przymiotników; łączliwość składniowa z rzeczownikami;

• Zaimki – zaimki osobowe, krótkie formy biernikowe i celownikowe zaimków; zaimki wskazujące, pytające, względne , nieokreślone, upowszechniające oraz przeczące; krótkie i pełne formy zaimków dzierżawczych;

• Liczebniki – główne i porządkowe;

• Czasowniki – aspekt; czasy – teraźniejszy, przyszły, przeszły dokonany (aoryst), przeszły niedokonany (imperfectum), przeszły nieokreślony (perfectum); tryb rozkazujący;

• Słowotwórstwo – sufiksacja rzeczowników i przymiotników; prefiksacja i sufiksacja czasowników;

• Przyimki – rodzaje (przestrzeń i czas); użycie przyimków z czasownikami ruchu;

• Składnia – zdania proste; struktury składniowe z czasownikiem съм i имам; struktury bezosobowe – има/няма; да – konstrukcje; zdania złożone (spójniki: а, но, обаче, който, за да, защото, когато, където, ако, i in.)

Literatura:

Podręczniki główne:

• Ж. Колева, Л. Иванова, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ – 1. ЧАСТ. АЗ ГОВОРЯ БЪЛГАРСКИ

• Е. Хаджиева, Н. Гарибова и др., БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ – ОБЩ КУРС

Materiały dodatkowe:

Wybrane materiały i ćwiczenia z innych podręczników języka bułgarskiego, materiały audio, gry językowe, artykuły prasowe internetowe, fragmenty filmów i programów telewizyjnych, materiały własne lektora

Efekty uczenia się:

Według ustaleń Rady Europy:

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie lektoratu obejmuje:

- obecność na lektoracie (na min. 70% zajęć)

- aktywność i przygotowanie do zajęć

- wyniki testów cząstkowych (max. 3 podejścia)

- zaliczenie testu śródsemestralnego (max. 3 podejścia)

- zdanie egzaminu końcowego

Aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest także zaliczenie pierwszego semestru.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ignacy Doliński, Yordanka Ilieva-Cygan
Prowadzący grup: Ignacy Doliński, Yordanka Ilieva-Cygan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)