Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka czeskiego (B1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL3CZ
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego (B1)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Praktyczna nauka języka specjalności 1L
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

B1 (po roku nauczania) według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę od zera.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się ze specyfiką czeskiej wymowy i czeskiej sytuacji językowej, poznają podstawowe kategorie gramatyczne – przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej, czasy, tryb rozkazujący i przypuszczający, często używane przyimki i konstrukcje składniowe. Poznają słownictwo z różnych dziedzin życia codziennego. Zapoznają się ze sposobami zwracania się do różnych osób, typowymi zachowaniami językowymi. Poznają też niezbędne w procesie komunikacji zagadnienia socjokulturowe i realia życia w Republice Czeskiej.

Literatura:

I. Reskova, M. Pintarova "Communicative Czech elementary" z zeszytem ćwiczeń

I. Reskova, M. Pintarova "Communicative Czech intermediate" z zeszytem ćwiczeń

L. Holá, "Česky krok za krokem 1" z dwoma zeszytami ćwiczeń

Materiały dodatkowe:

artykuły prasowe i internetowe, fragmenty filmów i programów telewizyjnych, materiały audio, gry językowe, wybrane ćwiczenia z innych podręczników, materiały własne lektora

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna wymowę czeską, specyfikę czeskich głosek, zna formy przypadków gramatycznych, formy trzech czasów, trybu rozkazującego i przypuszczającego, czasowniki modalne, najczęściej używane przyimki, liczebniki główne i porządkowe, stopniowanie przymiotników. Zna podstawowe słownictwo przydatne w komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego.

Zna sposoby zwracania się do osób w różnym wieku, najczęściej używane zwroty grzecznościowe i ostrzeżenia.

Zna podstawowe informacje o Republice Czeskiej i Czechach konieczne przy komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka.

Umiejętności:

Student potrafi się swobodnie komunikować w sytuacjach życia codziennego, reaguje poprawnie na komunikaty. Radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie zawsze umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersację.

Potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach, ogłoszeniach. Potrafi znaleźć informację w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne.

Student rozumie proste teksty mówione i pisane i potrafi wybrać z nich istotne informacje, nawet jeśli nie zna każdego słowa w nich zawartego. Rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia.

Potrafi użyć serii zwrotów i zdań, aby opisać prostymi pojęciami swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę. Potrafi napisać e-mail, list, krótką notatkę na znane tematy, streścić usłyszany lub przeczytany prosty tekst na tematy ogólne.

Potrafi wyszukać proste informacje źródłowe z wykorzystaniem różnych środków i metod.

Student wymawia głoski w sposób zbliżony do rodzimych użytkowników języka czeskiego.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie i dostrzega zalety współpracy w grupie potrafi współpracować w grupie.

Rozumie potrzebę stałego zdobywania wiedzy, a w szczególności konieczność uczenia się języków obcych, zarówno tych popularnych, jak i tych uważanych za rzadkie.

Student reaguje poprawnie językowo i poza językowo w różnych sytuacjach.

Dostrzega różnice kulturowe i jest otwarty na odmienność różnych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- obecność na lektoracie (liczba nieusprawiedliwionych obecności w semestrze - 4 nieobecności)

- aktywność na zajęciach

- zaliczenie testów cząstkowych

- odrabianie prac domowych

- wynik końcowego testu zaliczeniowego, pisemnej i ustnej części egzaminu.

Aby uzyskać ocenę pozytywną należy wykazać się osiągnięciami w każdej z wyżej wymienionych kategorii.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jakubowska, Teresa Piotrowska-Małek
Prowadzący grup: Anna Jakubowska, Teresa Piotrowska-Małek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jakubowska
Prowadzący grup: Anna Jakubowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)