Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka słoweńskiego (B1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL3SLN
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka słoweńskiego (B1)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Praktyczna nauka języka specjalności 1L
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: słoweński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nauczanie języka słoweńskiego na poziomie podstawowym.

Skrócony opis:

Podczas kursu rozwijane są umiejętności czytania, pisania, rozumienia i mówienia. Opracowanie każdego tematu zajęć połączone jest z poznawaniem wiadomości gramatycznych i sytuacji komunikacyjnych.

Pełny opis:

Rozumienie i tworzenie prostych wypowiedzi i często używanych wyrażeń związanych z życiem codziennym, przedstawianie siebie i innych, rozumienie i tworzenie pytań i prostych odpowiedzi z zakresu życia prywatnego, prowadzenie prostej rozmowy na znany temat, komunkacja w prostych sytuacjach. Prosty opis miejsca, wydarzenia, osoby, planów na przyszłość ipd.

Literatura:

A. Markovič, M. Stritar, T. Jerman, S. Pisek, Slovenska beseda

v živo 1 a,

A. Markovič, M. Stritar, T. Jerman, S. Pisek, Slovenska beseda

v živo 1 b,

R. Lečič, Osnove slovenske slovnice,

A. Ponikvar, N. Svetina, 1, 2, 3 A, B, C Gremo

Materiały lektorskie

Efekty uczenia się:

Student potrafi zrozumieć często używane słowa i wyrażenia na znany temat, rozumie podstawowy przekaz komunikatów i wiadomości, proste wypowiedzi dotyczące wydarzeń i planów na przyszłość.

Rozumie i tworzy proste opisy osób, przedmiotów i miejsc, wydarzeń z życia codziennego, umie przedstawić siebie i inne osoby, potrafi się porozumieć w prostych codziennych sytuacjach, np. w sklepie, w banku, na uczelni, kupić bilet, zapytać o drogę ipd. Potrafi się wypowiadać na znane tematy w zrozumiały dla innych sposób.

Potrafi przekazać na piśmie proste i krótkie informacje (np. zaproszenie), napisać prosty list lub e-mail, tworzy proste pisemne opisy osoby, miasta lub wydarzenia, potrafi opisać swoje upodobania i sposób spędzania czasu wolnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie - bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach

- śródsemestralne testy

- test końcowy - zim. semestr

Egzamin - pisemny

ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jasmina Šuler-Galos
Prowadzący grup: Jasmina Šuler-Galos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)