Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktualne kierunki badań slawistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4AKT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktualne kierunki badań slawistycznych
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na II roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualną pracą badawczą pracowników Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot będzie miał formę wykładu, w trakcie którego badacze i badaczki z ISZiP zaprezentują student(k)om prowadzone przez siebie w ostatnim czasie badania z różnych dziedzin studiów slawistycznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz badania interdyscyplinarne). Pozwoli to na przedstawienie najnowszych zagadnień podejmowanych w badaniach slawistycznych, jak też zaprezentowanie stosowanych metod badawczych. Umożliwi przekazanie wiedzy na temat konkretnych problemów i sposobów ich rozwiązywania w trakcie pracy badawczej. To ostatnie zagadnienie może obejmować również problematykę zdobywania środków na badania, praktycznych aspektów dostępu do źródeł, jak też publikowania i promowania wyników przeprowadzonych badań oraz ich komercyjnego wykorzystania.

Literatura:

Literatura uzupełniająca do poszczególnych zagadnień prezentowana jest przy poszczególnych tematach wykładów.

Lektury dodatkowe, wprowadzające w badania slawistyczne:

1) Slavica Leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki, red. Joanna Królak, Jerzy Molas, ISZiP, Warszawa 2006

2) Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki, red. Zuzanna Grębecka, Magdalena Bogusławska, Robert Kulmiński, Warszawa-Kraków 2014

3) Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym; red. Ilona Generowicz, Elżbieta Kaczmarska, Ignacy M. Doliński, Warszawa 2009

4) Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, http://slawistyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/283/2014/11/Praktyczny-przewodnik-po-korpusach-j%C4%99zyk%C3%B3w-s%C5%82owia%C5%84skich.pdf

5) M. Falski, M. Filipowicz, A. Kobylińska, Peryferyjność. Habsbursko-słowiańska historia nieoczywista, Kraków 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna najnowsze pola i metody badawcze dotyczące kultur i języków krajów słowiańskich, jak też historyczne uwarunkowania prowadzenia określonych badań na danym obszarze;

- zna realia prowadzenia badań w oparciu o wybrane metody w odniesieniu do sytuacji w regionie oraz w Europie;

- posiada wiedzę o najnowszych metodach i wynikach analizy tekstów kultury z różnych dziedzin praktyk kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru Słowiańszczyzny;

- zna podstawowe zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej;

- posiada podstawową wiedzę na temat sposobów zdobywania środków badawczych, zasad pozyskiwania źródeł oraz sposobów publikowania wyników badań i ich popularyzacji;

Umiejętności

- potrafi opisać najnowsze metody wykorzystywane w badaniach slawistycznych oraz ich znaczenie dla poznania danego kraju czy też całego regionu;

- potrafi interpretować historyczne i współczesne zjawiska kulturowe, językowe, społeczne i polityczne w wybranym kraju słowiańskim w kontekście sytuacji w regionie, przy wykorzystaniu współczesnych teorii i badań kulturoznawczych oraz lingwistycznych;

- potrafi korzystać z metod badawczych właściwych dla różnych dyscyplin obszaru nauk humanistycznych oraz w uzasadniony sposób dokonywać ich syntezy w wieloaspektowych badaniach kultury i języka wybranego kraju słowiańskiego czy też całego regionu;

- potrafi pozyskać i wykorzystywać zróżnicowane źródła w procesie analizy zjawisk kulturowych charakterystycznych dla danego obszaru Słowiańszczyzny oraz przygotować materiał weryfikujący wysuniętą tezę;

- potrafi przygotować podstawową formę promocji wyników przprowadzonych badań.

Kompetencje społeczne

- krytycznie odnosi się do różnych metod badawczych;

- potrafi wykorzystać wiedzę zdobytą w trakcie studiów do analizy konkretnych zjawisk społecznych i stworzenia projektu badawczego;

- rozumie możliwość zastosowania dominujących i nowatorskich perspektyw badawczych we własnej działalności badawczej;

- potrafi przygotować i obronić rozumowanie na podstawie samodzielnie zebranych, zanalizowanych i zintegrowanych informacji.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny.

Możliwe dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Falski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia są prowadzone w formie wykładu stacjonarnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)