Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktualne kierunki badań slawistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4AKT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktualne kierunki badań slawistycznych
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Przedmioty obowiązkowe na 2L
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualną pracą badawczą pracowników Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot będzie miał formę wykładu, w trakcie którego badacze i badaczki z ISZiP zaprezentują student(k)om prowadzone przez siebie w ostatnim czasie badania z różnych dziedzin studiów slawistycznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo oraz badania interdyscyplinarne). Pozwoli to na przedstawienie najnowszych zagadnień podejmowanych w badaniach slawistycznych, jak też zaprezentowanie stosowanych metod badawczych. Umożliwi przekazanie wiedzy na temat konkretnych problemów i sposobów ich rozwiązywania w trakcie pracy badawczej. To ostatnie zagadnienie może obejmować również problematykę zdobywania środków na badania, praktycznych aspektów dostępu do źródeł, jak też publikowania i promowania wyników przeprowadzonych badań oraz ich komercyjnego wykorzystania.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie współczesnych teorii badawczych oraz metod badania różnorodnych zjawisk społeczno-kulturowych na obszarze Słowiańszczyzny zachodniej i południowej. Wykłady prowadza badaczki i badacze z ISZiP, którzy na prezentując swoje badania, poruszają kwestie adekwatnej metodologii. Studiujący zyskują możliwość zapoznania się ze współczesnymi perspektywami badawczymi, co ma ich przygotować do wyboru własnego tematu badawczego oraz dobrania odpowiedniej metody. Poruszane są przy tym także kwestię finansowania badań i organizacyjnej strony procesu badawczego.

Literatura:

Literatura uzupełniająca do poszczególnych zagadnień prezentowana jest przy poszczególnych tematach wykładów.

Lektury dodatkowe, wprowadzające w badania slawistyczne:

1) Slavica Leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki, red. Joanna Królak, Jerzy Molas, ISZiP, Warszawa 2006

2) Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki, red. Zuzanna Grębecka, Magdalena Bogusławska, Robert Kulmiński, Warszawa-Kraków 2014

3) Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym; red. Ilona Generowicz, Elżbieta Kaczmarska, Ignacy M. Doliński, Warszawa 2009

4) Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich, http://slawistyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/283/2014/11/Praktyczny-przewodnik-po-korpusach-j%C4%99zyk%C3%B3w-s%C5%82owia%C5%84skich.pdf

5) M. Falski, M. Filipowicz, A. Kobylińska, Peryferyjność. Habsbursko-słowiańska historia nieoczywista, Kraków 2016

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna najnowsze pola i metody badawcze dotyczące kultur i języków krajów słowiańskich, jak też historyczne uwarunkowania prowadzenia określonych badań na danym obszarze;

- zna realia prowadzenia badań w oparciu o wybrane metody w odniesieniu do sytuacji w regionie oraz w Europie;

- posiada wiedzę o najnowszych metodach i wynikach analizy tekstów kultury z różnych dziedzin praktyk kulturowych oraz o ich wzajemnych powiązaniach w obrębie danego obszaru Słowiańszczyzny;

- zna podstawowe zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej;

- posiada podstawową wiedzę na temat sposobów zdobywania środków badawczych, zasad pozyskiwania źródeł oraz sposobów publikowania wyników badań i ich popularyzacji;

Umiejętności

- potrafi opisać najnowsze metody wykorzystywane w badaniach slawistycznych oraz ich znaczenie dla poznania danego kraju czy też całego regionu;

- potrafi interpretować historyczne i współczesne zjawiska kulturowe, językowe, społeczne i polityczne w wybranym kraju słowiańskim w kontekście sytuacji w regionie, przy wykorzystaniu współczesnych teorii i badań kulturoznawczych oraz lingwistycznych;

- potrafi pozyskać i wykorzystywać zróżnicowane źródła w procesie analizy zjawisk kulturowych charakterystycznych dla danego obszaru Słowiańszczyzny.

Kompetencje społeczne

- krytycznie odnosi się do różnych metod badawczych;

- rozumie możliwość zastosowania dominujących i nowatorskich perspektyw badawczych we własnej działalności badawczej.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny.

Możliwe dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Falski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia są prowadzone w formie wykładu stacjonarnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)