Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura Bułgarii I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4LB
Kod Erasmus / ISCED: 09.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura Bułgarii I
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Zajęcia specjalnościowe na 2L
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują najważniejsze zjawiska w historii literatury bułgarskiej od początków do XIX wieku, z uwzględnieniem kontekstów społecznych i kulturowych, w jakich ta literatura się kształtowała.

Pełny opis:

Wykłady i ćwiczenia dotyczą problematyki literatury bułgarskiej od początku do schyłku wieku XIX. Wykłady poświęcone są ogólnej charakterystyce literatury bułgarskiej w kontekście kulturowym i społecznym, immanentnemu rozwojowi literatury, poszczególnym twórcom i dziełom. Studenci pogłębiają wiedzę na temat procesów kształtowania się kanonu kulturowego, tworzenia i przemian języka literackiego w Bułgarii

Ćwiczenia uzupełniają część wykładową. Nacisk jest kładziony na interpretacje tekstów literackich w kontekście historii literatury.

Celem ćwiczeń jest poszerzenie kompetencji w zakresie pracy z tekstem: rozumienia specyfiki tekstu oraz uchwycenia go w ujęciu relacyjnym z innymi ważnymi zjawiskami kultury, sztuki, życia politycznego.

Podczas zajść wprowadzana jest leksyka w języku bułgarskim w zakresie treści przedmiotu, pozwalająca na rozumienie tekstów oraz wytwarzanie wypowiedzi w języku bułgarskim.

Literatura:

Wybrana literatura podstawowa (lista będzie uzupełniana w trakcie zajęć):

1) Leksykon tradycji bułgarskiej, red. naukowa G. Szwat-Gyłybowa, konsultacja naukowa A. Naumow, Warszawa 2011.

2) Златен ключ на класическата българска художествена литература. Том първи: Средновековна българска литература IX-XVIII век. Произведения, бележки, обща редакция и съставителство Х. Славов, София 2001.

3) История на българската средновековна литература, съставител А. Милтенова, София 2009.

4) Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, съставител Д. Петканова, Велико Търново 2003.

5) Pasterze wiernych Słowian, oprac. A. Naumow, Kraków 1985.

6) Siedem niebios i ziemia, oprac. T. Dąbek-Wirgowa, Warszawa 1983.

7) Ziemscy aniołowie i niebiańscy ludzie. Anachoreci w bułgarskiej literaturze i kulturze, oprac. G. Minczew, Białystok 2002 .

8) T. Dąbek-Wirgowa, Historia literatury bułgarskiej, Wrocław 1980.

9) S. Waklinow, Kultura starobułgarska (VI-XI wiek), Warszawa 1984.

10) A. Naumow, Biblia w strukturze utworów cerkiewnosłowiańskich, Kraków 1983.

11) A. Naumow, Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej, Wrocław 1976.

12) L. Bartelski, Jeździec z Madary: szkice o ziemi bułgarskiej, Warszawa 1963.

13) Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej: materiały z sesji, Kraków 7–10 XI 1991, red. Jerzy Rusek, Wiesław Witkowski i Aleksander Naumow, Kraków 1993.

14) VIII Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie, red. nauk. Mariola Walczak-Mikołajczakowa, Gniezno 2001.

15) Między kulturą „niską” a „wysoką”: zjawiska językowe, literackie, kulturowe. Pamięci prof. dr hab. Teresy Dąbek-Wirgowej. Materiały z Konferencji Naukowej Łódź, 28–29 marca 2000, red. M. Korytkowska, Z. Darasz, G. Minczew, Łódź 2001.

16) G. Minczew, Święta księga – ikona – obrzęd. Teksty kanoniczne

i pseudokanoniczne a ich funkcjonowanie w sztuce sakralnej i folklorze

prawosławnych Słowian na Bałkanach, Łódź 2003.

17) G. Szwat-Gyłybowa, Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości

kulturowej XIX i XX wieku, Warszawa 2005.

18) Złota moneta za słowo: bułgarskie bajki i legendy ludowe, wybór i wstęp

Georgi Minczew, przeł. Agata Kawecka et al., il. Małgorzata Beata Piechowiak,

Łódź 2006.

19) M. Skowronek, „Świat cały ma Cię za obrońcę”: Michał Archanioł

w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach, Łódź 2008.

20) Biblia Slavorum Apocryphorum. Novum Testamentum. Materiały z Mię-

dzynarodowej Konferencji Naukowej (Łódź, 15–17 maja 2009), red. Georgi

Minczew, Ivan Petrow, Małgorzata Skowronek, Łódź 2009.

21) Chrześcijański Wschód i Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. nauk. Izabela Lis-Wielgosz, Wojciech Jóźwiak, Poznań 2012.

22) А. Стойкова, Физиологът в южнославянските литератури, София 1994.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

-orientacja w najważniejszych zjawiskach literatury bułgarskiej do końca XIX wieku

-wiedza o lokalnych i europejskich kontekstach społecznych oraz kulturowych, w jakich powstawały dane utwory/zjawiska literackie

UMIEJĘTNOŚCI:

-samodzielna analiza i interpretacja tekstów i pojęć z zakresu historii literatury w omawianym okresie

-łączenie zjawisk literackich z procesami w kulturze bułgarskiej, ale też kulturze obszaru Slavia Orthodoxa czy kulturze europejskiej

-rekonstrukcja kontekstów społeczno-politycznych związanych z danym dziełem

-zbudowanie z omawianych bułgarskich dzieł literackich opowieści o czasie i miejscu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- analityczny stosunek studenta do otaczającej go rzeczywistości kulturowej

-wykorzystanie zdobytej wiedzy w formułowaniu samodzielnych sądów na temat zjawisk w kulturze bułgarskiej

Metody i kryteria oceniania:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

- 2 testy semestralne, których celem jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas zajęć

- egzamin ustny w sesji letniej, weryfikujący umiejętności pogłębionej analizy i interpretacji zjawisk literackich oraz myślenia problemowego

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Siedlecka
Prowadzący grup: Marta Cmiel-Bażant, Sylwia Siedlecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)