Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań kulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL4MET
Kod Erasmus / ISCED: 08.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań kulturowych
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2L
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Brak. Przedmiot obowiązkowy.

Skrócony opis:

W trakcie wykładu omówione zostaną zasady i techniki badawcze, stosowane w badaniach kulturoznawczych.

Pełny opis:

Wykład poświęcony zostanie systematycznemu przedstawieniu jakościowych metod badawczych stosowanych w naukach społecznych. Pierwsza część cyklu wykładów dotyczyć będzie problemów związanych z wyborem i ustalaniem projektu badawczego, wyborem metodologii i techniki badawczej. Następnie przedstawiona zostanie kwestia relacji antropologa z wybranym przez siebie terenem badawczym oraz możliwe do przyjęcia przez badacza role ułatwiające kontakt z badaną społecznością. W dalszej części cyklu wykładów omówione zostaną poszczególne metody badań terenowych:

- obserwacja uczestnicząca

- obserwacja nieuczestnicząca

- shadowing

- wywiad standaryzowany

- wywiad niestandaryzowany

- wywiad strukturyzowany

- wywiad niestrukturyzowany

- analiza danych jakościowych

- analiza źródeł pisanych (literatura, prasa, Internet itp.)

- analiza materiałów wizualnych

Wykład zakończy i podsumuje problematyka związana z pisaniem etnografii oraz kwestiami etycznymi prowadzenie badań terenowych.

wykład = 30 godzin.

przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

RAZEM = ok. 60 godzin.

Literatura:

Literatura zalecana:

Angrosino Michael, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa 2010.

Badanie kultury, Elementy teorii antropologicznej, red. Kempny Marian, Nowicka Ewa, Warszawa 2005.

Badanie kultury, Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. Kempny Marian, Nowicka Ewa, PWN, Warszawa 2004.

Banks Marcus, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2010.

Bourdieu Pierre, Zmysł praktyczny, Kraków 2008.

Czerniawska Barbara, Shadowing and other techniques for doing fieldwork In modern societies, Ljubljana 2007.

Denzin Norman, Lincoln Yvonna, Metody badań jakościowych, Warszawa 2010, t. 1 i 2.

Gibbs Graham, Analizowania danych jakościowych, Warszawa 2011.

Hammersley Martyn, Atkinson Paul, Metody Badań terenowych, Poznań 2000.

Konecki Krzysztof, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 2005, nr 1.

Kvale Steinar, Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010.

Mencwel Andrzej, Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006.

Rapley Tim, Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010.

Silverman David, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.

Walczak Bartłomiej, Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student będzie potrafił:

WIEDZA

1. Posługiwać się podstawowymi metodami badawczymi stosowanymi w badaniach kulturoznawczych.

2. Sformułować projekt badań terenowych.

3. Wybrać i dostosować metodologię do wybranego przez siebie projektu badawczego.

UMIĘJĘTNOŚCI

1. Przeprowadzić badania z wykorzystaniem metod stosowanych w naukach społecznych.

2. Zebrać i dokonać segregacji materiałów źródłowych.

3. Dokonywać egzegezy materiału zebranego podczas badań terenowych.

POSTAWY

1. Przestrzegać etyki badań terenowych.

2. Krytycznie odnieść się do różnych metod badawczych stosowanych w naukach społecznych.

3. Krytycznie odnieść się do zebranych materiałów źródłowych.

4. Świadomie konstruować tożsamość badacza terenowego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (zaliczenie).

Egzamin pisemny.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kulmiński
Prowadzący grup: Robert Kulmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie wykładu omówione zostaną zasady i techniki badawcze, stosowane w badaniach kulturoznawczych.

Pełny opis:

Wykład poświęcony zostanie systematycznemu przedstawieniu jakościowych metod badawczych stosowanych w naukach społecznych. Pierwsza część cyklu wykładów dotyczyć będzie problemów związanych z wyborem i ustalaniem projektu badawczego, wyborem metodologii i techniki badawczej. Następnie przedstawiona zostanie kwestia relacji antropologa z wybranym przez siebie terenem badawczym oraz możliwe do przyjęcia przez badacza role ułatwiające kontakt z badaną społecznością. W dalszej części cyklu wykładów omówione zostaną poszczególne metody badań terenowych:

- obserwacja uczestnicząca

- obserwacja nieuczestnicząca

- shadowing

- wywiad standaryzowany

- wywiad niestandaryzowany

- wywiad strukturyzowany

- wywiad niestrukturyzowany

- analiza danych jakościowych

- analiza źródeł pisanych (literatura, prasa, Internet itp.)

- analiza materiałów wizualnych

Wykład zakończy i podsumuje problematyka związana z pisaniem etnografii oraz kwestiami etycznymi prowadzenie badań terenowych.

wykład = 30 godzin.

przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

RAZEM = ok. 60 godzin.

Literatura:

Literatura zalecana:

Angrosino Michael, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa 2010.

Badanie kultury, Elementy teorii antropologicznej, red. Kempny Marian, Nowicka Ewa, Warszawa 2005.

Badanie kultury, Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. Kempny Marian, Nowicka Ewa, PWN, Warszawa 2004.

Banks Marcus, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2010.

Bourdieu Pierre, Zmysł praktyczny, Kraków 2008.

Czerniawska Barbara, Shadowing and other techniques for doing fieldwork In modern societies, Ljubljana 2007.

Denzin Norman, Lincoln Yvonna, Metody badań jakościowych, Warszawa 2010, t. 1 i 2.

Gibbs Graham, Analizowania danych jakościowych, Warszawa 2011.

Hammersley Martyn, Atkinson Paul, Metody Badań terenowych, Poznań 2000.

Konecki Krzysztof, Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 2005, nr 1.

Kvale Steinar, Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010.

Mencwel Andrzej, Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006.

Rapley Tim, Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010.

Silverman David, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2007.

Walczak Bartłomiej, Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii, Warszawa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)