Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka bułgarskiego (C1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5BUL
Kod Erasmus / ISCED: 09.603 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka bułgarskiego (C1)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Kontynuacja nauki języka specjalności na 3L
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: bułgarski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są zasadniczo dla studentów III r. studiów licencjackich. Student musi posiadać znajomość języka bułgarskiego na poziomie B2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

C1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie bardzo zaawansowanym.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

• Ludzie – konflikty w rodzinie, między pokoleniami, w społeczeństwie, problemy etniczne i stereotypy narodowe;

• Czas wolny, hobby, rozrywka, sport – rodzaje sztuki (kino, teatr, książki, muzyka itp.), zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu oraz wakacji, dyscypliny sportowe;

• Praca – mało znane i nowe zawody, perspektywy realizacji zawodowej;

• Kultura – dialog kultur, zjawiska kulturowe w realiach bułgarskich;

• Zdrowie – zdrowie i profilaktyka, choroby jako problem społeczny, stres;

• Podróżowanie – przewodniki, teksty reklamowe;

• Natura i środowisko – klimat, świat roślin i zwierząt, problemy ekologiczne;

• Nauka i technika – rozwój nauki, nowe technologie;

• Media – prasa, radio, telewizja, Internet, portale społecznościowe;

• Święta, tradycje, zwyczaje;

• Aktualne problemy życia społeczno-politycznego Bułgarii;

• Tematy tabu, tematy kontrowersyjne – kara śmierci, aborcja, klonowanie, eutanazja itp.

Uwaga: jeden temat może być omawiany na więcej niż jednym spotkaniu i w innej kolejności niż przedstawiona powyżej.

Zagadnienia gramatyczne:

• Rzeczowniki – rodzaj, liczba, rodzajniki; rzeczowniki odczasownikowe;

• Przymiotniki – rodzaj, liczba, rodzajniki; stopniowanie przymiotników; łączliwość składniowa z rzeczownikami;

• Zaimki – zaimki osobowe, krótkie formy biernikowe i celownikowe zaimków; zaimki wskazujące, pytające, względne, nieokreślone, upowszechniające oraz przeczące; krótkie i pełne formy zaimków dzierżawczych;

• Liczebniki – główne i porządkowe;

• Czasowniki – aspekt; czasy – teraźniejszy, przyszły, przeszły dokonany (aoryst), przeszły niedokonany (imperfectum), przeszły nieokreślony (perfectum), zaprzeszły (pluquamperfectum), przyszły w przeszłości (futurum praeteriti), przyszły uprzedni (futurum exactum), przyszły uprzedni w przeszłości (futurum exactum praeteriti); imiesłowy; strona bierna; tryb rozkazujący – formy złożone; tryb nieświadka; tryb warunkowy;

• Słowotwórstwo – sufiksacja rzeczowników i przymiotników; prefiksacja i sufiksacja czasowników; wyrazy złożone;

• Przyimki – rodzaje (przestrzeń i czas); użycie przyimków z czasownikami ruchu;

• Składnia – zdania proste; struktury składniowe z czasownikiem съм i имам; struktury bezosobowe – има/няма; да – konstrukcje; zdania złożone (spójniki: а, но, обаче, който, за да, защщото, когато, където, ако, тъй като, така и, или-или, ту-ту, нито-нито, не само, но и, както – така и, докато i in.); transformacja mowy niezależnej w zależną; wtrącenia

• Stylistyka – synonimy, antonimy, frazeologizmy, właściwości i specyfika różnych styli.

Literatura:

Materiały wybrane przez lektora:

- materiały i ćwiczenia z różńych podręczników oraz gramatyk języka bułgarskiego, materiały audio (wiadomości, komentarze, reportaże), gry językowe, artykuły prasowe internetowe (komentarze, reportaże, felietony, wywiady, recenzje), fragmenty filmów (dokumentalnych i fabularnych) oraz programów telewizyjnych, teksty reklamowe, elementy korespondencji służbowej, materiały własne lektora.

Efekty uczenia się:

Po tym kursie student(ka) rozumie prawie każdy tekst mówiony czy pisany, a także szeroki zakres frazeologizmów oraz żargonu. Student(ka) rozumie treść języka mówionego, niezależnie od warunków wymawiania – w szybkim tempie, szeptem bądź z zakłóceniami. Potrafi również: komunikować się swobodnie i spontanicznie z rodzimymi nosicielami języka; formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi ustne; prowadzić i uczestniczyć w dyskusjach z zakresu swojej specjalizacji i zainteresowań; przytaczać argumenty i fakty z różnych źródeł i je komentować; czytać ze zrozumieniem dłuższe teksty publicystyczne, artystyczne, naukowe i specjalistyczne; odróżniać style i rozumieć podtekst; wyrażać wyczerpująco swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście zawierającym jasno sformułowaną tezę, stosując zróżnicowane słownictwo; pisać dłuższe teksty (300-350 słów).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie lektoratu obejmuje:

- obecność na lektoracie (na min. 70% zajęć)

- aktywność i przygotowanie do zajęć

- wyniki testów cząstkowych (max. 3 podejścia)

- zaliczenie testu śródsemestralnego (max. 3 podejścia)

- zdanie egzaminu końcowego pisemnego i ustnego.

Aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest także zaliczenie pierwszego semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ignacy Doliński, Iliana Genew-Puhalewa, Yordanka Ilieva-Cygan
Prowadzący grup: Ignacy Doliński, Iliana Genew-Puhalewa, Yordanka Ilieva-Cygan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Literatura:

Materiały do ćwiczeń są regularnie dostarczane przez prowadzącego, w miarę postępu zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)