Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka chorwackiego (C1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5CHO
Kod Erasmus / ISCED: 09.603 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chorwackiego (C1)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Kontynuacja nauki języka specjalności na 3L
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Položen ispit iz hrvatskog jezika na razini B2.

Skrócony opis:

C1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie zaawansowanym.

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź nawet jeśli jest niedbała i gdy związki wyrazowe nie są wyraźne, lecz domyślne. Bez większego wysiłku rozumie programy TV i filmy. Rozumie długie złożone teksty informacyjno-użytkowe i literackie, potrafi rozróżnić ich styl. Rozumie artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one jego dziedziny zainteresowań. Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo. Umie posługiwać się językiem elastycznie i skutecznie dla celów towarzyskich i zawodowych. Potrafi precyzyjnie formułować myśli i opinie, uczestniczyć aktywnie w rozmowie będąc równorzędnym partnerem dla rozmówców. Umie przedstawić jasny, szczegółowy opis złożonych tematów, wraz z podtematami, rozwijając poszczególne punkty i wyciągając właściwe wnioski. Potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście, przedstawiając dość szeroko swój punkt widzenia/opinię. Potrafi szczegółowo przedstawić istotę złożonych problemów w formie listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze według niego sprawy. Potrafi sformułować różne rodzaje tekstu w stylu odpowiednim do adresata.Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź nawet jeśli jest niedbała i gdy związki wyrazowe nie są wyraźne, lecz domyślne. Bez większego wysiłku rozumie programy TV i filmy. Rozumie długie złożone teksty informacyjno-użytkowe i literackie, potrafi rozróżnić ich styl. Rozumie artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one jego dziedziny zainteresowań. Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo. Umie posługiwać się językiem elastycznie i skutecznie dla celów towarzyskich i zawodowych. Potrafi precyzyjnie formułować myśli i opinie, uczestniczyć aktywnie w rozmowie będąc równorzędnym partnerem dla rozmówców. Umie przedstawić jasny, szczegółowy opis złożonych tematów, wraz z podtematami, rozwijając poszczególne punkty i wyciągając właściwe wnioski. Potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście, przedstawiając dość szeroko swój punkt widzenia/opinię. Potrafi szczegółowo przedstawić istotę złożonych problemów w formie listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze według niego sprawy. Potrafi sformułować różne rodzaje tekstu w stylu odpowiednim do adresata.

Literatura:

Materiały lektorskie: teksty adaptowane, artykuły prasowe i popularnonaukowe; materiały audio i audiowizualne, materiały ikonograficzne; portale internetowe.

Udier: Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog kao drugog i stranog jezika za B2-C1

Marija Korom: Kroatisch für die Mittelstufe – Lese- und Übungstexte, Verlag Otto Sagner, München 2001

Efekty uczenia się:

Razumijevanje: Slušanje

Student nema poteškoća u razumijevanju bilo koje varijante govornog jezika, bilo u direktnoj komunikaciji, bilo preko medija, čak ni kad se govori brzinom izvornog govornika, uz uvjet da se ima vremena prilagoditi određenom naglasku.

Razumijevanje: Čitanje

Student postiže visok stupanj čitateljskih kompetencija te može bez većih problema razumjeti različite tipove autentičnih tekstova svih funkcionalnih stilova o složenim i apstraktnim temama.

Govor: Govorna interakcija

Student može bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama.

Student se može tečno i precizno izraziti. Ako pak naiđe na problem, u stanju je parafrazirajući zaobići prepreku te održati tečnu konverzaciju.

Govor: Govorna produkcija

Student je u stanju povezano i strukturirano govoriti o kompleksnim temama.

Student se može jasno i tečno,u velikoj mjeri automatizirano, izražavati.

Pisanje:

Student je osposobljen za sastavljanje različitih tekstovnih žanrova (esej, osvrt na članke, sažetke članaka, izvještaje) te ovladavanjem njihovih osobitosti. Poznavanje gramatičkih i pravopisnih pravila je na visokoj razini.

Vokabular / Leksik:

Student posjeduje odličan nivo vokabulara kada je riječ o njegovom stručnom području, ali i o većini generalnih tema.

Student može mijenjati rečeno kako bi izbjegao česta ponavljanja, bez velikog oklijevanja i okolišanja pri izražavanju.

Leksička preciznost studenta je generalno visoka i neadekvatni se izbori riječi vrlo rijetko pojavljuju.

Student koristi različite stilove jezika –administrativnog, umjetničkog i govornog i pravilno razumije i upotrebljava frazeologizme, žargon, skraćenice, kolokvijalizme.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

śródsemestralne pisemne testy kontrolne

egzamin końcowy pisemny i ustny

Skala ocen

99 – 100% - 5 ( celujący)

93 – 98% - 5 ( bardzo dobry)

87 – 92% - 4+ (dobry plus)

77 – 86% - 4 (dobry)

71 – 76% - 3 (dostateczny plus)

60 – 70% - 3 (dostateczny)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ana Marković
Prowadzący grup: Ana Marković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)