Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka czeskiego (C1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5CZE
Kod Erasmus / ISCED: 09.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego (C1)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Kontynuacja nauki języka specjalności na 3L
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana jest znajomość języka czeskiego na poziome B2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

C1 wedlug Modem Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common

European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie bardzo zaawansowanym. W trakcie lektoratu języka czeskiego studenci będą się koncentrować na powtarzaniu i poprawianiu artykulacji głosek, ćwiczeniu akcentu, ćwiczeniu intonacji, ćwiczeniach morfologicznych, leksykalnych i syntaktycznych. Uzyskane umiejętności będą wykorzystywane zarówno w mowie jak i piśmie.

Pełny opis:

1. Terminologia

2. Szyk wyrazów

3. Tryb warunkowy (powtarzanie); Wyrażenie warunkowości

4. Strona bierna (powtarzanie)

5. Aspekt, pary aspektowe

6. Tryb rozkazujący (powtarzanie); aspekt i tryb rozkazujący

7. Czasowniki dokonane i nedokonane

8. Odmiana rzeczowników (powtarzanie, bardziej wymagające

zjawiska/ćwiczenie trudniejszych przykladów)

Pozostałości liczby podwójnej

Obce i zapożyczone rzeczowniky

9. Odmiana przymiotników (powtarzanie, z naciskiem na przymiotniki

dzierżawcze)

10. Stopniowanie przymiotników (powtarzanie)

11. Odmiana zaimków (powtarzanie - zaimki osobowe, dzierzawcze,

pytajne, ,,ten“; poglębianie materialu - ,,tento“, ,,tamten“,

,,tenhle“ apod.; ,,týž, tentýž“; ,,jenž “; „všechen“; zaimki

nieokreślone ,,kdosi, ,,kdokoli“, „ledakdo” apod.)

12. Odmiana liczebników; liczebnik i „počítaný předmět“

Okręgy tematyczne

- powtarzanie znanych slow; poszierzanie słownictwa, ćwiczenie nowej leksyki

- artykuły tematyczne - rozumienie tekstu, ćwiczenia do tekstu, gramatyczne i leksykalne ćwiczenia

- konwersacja na dany temat

- tworzenie tekstu na dany temat, wypowiedzi na dany temat

1) Člověk pracující (výběr povolání, práce při studiu, syndrom vyhoření)

2) Život pracovní a soukromý (skloubení práce a soukromí, gender gap, otcovská dovolená)

3) Partnerství a rodina (rodinné vzorce, výchova dětí dříve a nyní, střídavá péče)

4) Jak mluvit a být slyšen (společenská tabu, mobilní komunikace)

5) Člověk v sociální síti

6) Člověk a média

7) Člověk a životní prostředí (konzum, cestování, auto jako statusový symbol)

8) Přírodní krásy Česka (podnebí, ochrana divoké krajiny)

9) Člověk globální (tzv. národní charakter, život v cizí zemi)

10) Aktuality

Na bieżąco - ćwiczenia ortograficzne; słuchanie tekstu; doskonalenie wymowy

Uwaga! Jeden temat może być omawiany na więcej niż jednej lekcji.

Tematy mogą być omawiane w innej kolejności niż przedstawiona

powyżej.

Literatura:

Podręcznik:

CZech it UP! 5 (Čeština pro cizince, učebnice/cvičebnice, úroveň C1)

Materiały przygotowane przez lektora

Bischofová, J. – Hasil, J. – Hrdlička, M. – Kramářová, J.: Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 2011

Bischofová, J. – Hasil, J. – Hrdlička, M. – Kramářová, J.: Pracovní sešit k učebnici Čeština pro středně a více pokročilé, Praha 1999

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2001

Pala, K. - Všianský, J.: Slovník českých synonym, Praha 1994

Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: Slovník českých slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Praha 2005

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 1, Praha 1998

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 2, Praha 2004

Slovník nespisovné češtiny, Praha 2006

Klégr, A.: Tezaurus jazyka českého, Praha 2007

Pravidla českého pravopisu (Školní vydání včetně Dodatku), Praha 1993

Pravdová, M. - Svobodová, I. (ed.): Akademická příručka českého jazyka, Praha 2014

Havránek, B. - Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká, Praha 1998

Příruční mluvnice češtiny

Pokorná, J. - Vránová, M.: Přehled české výslovnosti, Praha 2007

Palková, Z. - Veroňková, J.: Výslovnost spisovné češtiny, Praha 2022

Veroňková, J.: Souhrnná a tematická cvičení k nácviku výslovnosti a mluvené češtiny pro cizince, Praha 2022

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- zna zasadnicze cechy sfery życia codziennego Czech

- zna i rozumie funkcjonowanie systemu językowego języka czeskiego oraz zależności między językiem a kulturą na obszarze tego języka

- potrafi stosować reguły czeskiej komunikacji społecznej

- potrafi komunikować się z zachowaniem zasad etykiety językowej i specyfiki zachowań komunikacyjnych w języku czeskim

- rozumie dłuższą wypowiedź nawet jeśli jest niedbała i gdy związki wyrazowe nie są wyraźne, lecz domyślne, bez większego wysiłku rozumie programy TV i filmy

- rozumie długie złożone teksty informacyjno-użytkowe, publicystyczne i literackie, potrafi rozróżnić ich styl

- potrafi tworzyć logiczne i uzasadnione wypowiedzi ustne, wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo

- potrafi precyzyjnie formułować myśli i opinie, uczestniczyć aktywnie w rozmowie będąc równorzędnym partnerem dla rozmówców

- potrafi przedstawić jasny, szczegółowy opis złożonych tematów

- potrafi wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście (250 - 300 słów), przedstawiając dość szeroko swój punkt widzenia/swoje opinię

- wymawia głoski i mówi z intonacją i akcentem w sposób zbliżony do rodzimych użytkowników języka czeskiego

- umie posługiwać się językiem swobodnie i skutecznie dla celów towarzyskich i społecznych oraz zawodowych

- potrafi planować i samodzielnie realizować własne uczenie się języka czeskiego

- potrafi pracować w grupie i współdziałać w wykonywaniu zadań

- jest gotów/gotowa do respektowania zasad komunikacji społecznej charakterystycznych dla kultury czeskiej

- jest gotów/gotowa do poznawania i rozumienia specyfiki kultury czeskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

obecność na lektoracie (liczba nieusprawiedliwionych obecności w semestrze - 4 nieobecności)

bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć

napisanie tekstów na zadane tematy

lektura

śródsemestralne testy

test końcowy - zaliczeniowy - semestr zimowy

test końcowy - zaliczeniowy - semestr letni

Egzamin: egzamin pisemni i ustny - semestr letni

Uwaga! Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

praca z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, naukowymi);

praca s audiomateriałami;

ćwiczenia morfologiczne, syntaktyczne, słowotwórcze, leksykalne;

konwersacja, dyskusja;

pisanie tekstów na dane tematy, analiza błędów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ctirad Sedlák
Prowadzący grup: Ctirad Sedlák
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Zaliczenie:

obecność na lektoracie (liczba nieusprawiedliwionych obecności w semestrze - 4 nieobecności)

bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć

napisanie tekstów na zadane tematy

lektura

śródsemestralne testy

test końcowy - zaliczeniowy - semestr zimowy

test końcowy - zaliczeniowy - semestr letni

Egzamin: egzamin pisemni i ustny - semestr letni

Uwaga! Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ctirad Sedlák
Prowadzący grup: Ctirad Sedlák
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)