Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka słowackiego (C1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5SLO
Kod Erasmus / ISCED: 09.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka słowackiego (C1)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Kontynuacja nauki języka specjalności na 3L
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Praktyczna znajomość języka słowackiego na poziomie B2.

Skrócony opis:

C1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie bardzo zaawansowanym.

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź nawet jeśli jest niedbała i gdy związki wyrazowe nie są wyraźne, lecz domyślne. Bez większego wysiłku rozumie programy TV i filmy. Rozumie długie złożone teksty informacyjno-użytkowe i literackie, potrafi rozróżnić ich styl. Rozumie artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one jego dziedziny zainteresowań. Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo. Umie posługiwać się językiem elastycznie i skutecznie dla celów towarzyskich i zawodowych. Potrafi precyzyjnie formułować myśli i opinie, uczestniczyć aktywnie w rozmowie będąc równorzędnym partnerem dla rozmówców. Umie przedstawić jasny, szczegółowy opis złożonych tematów, wraz z podtematami, rozwijając poszczególne punkty i wyciągając właściwe wnioski. Potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście, przedstawiając dość szeroko swój punkt widzenia/opinię. Potrafi szczegółowo przedstawić istotę złożonych problemów w formie listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze według niego sprawy. Potrafi sformułować różne rodzaje tekstu w stylu odpowiednim do adresata.Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź nawet jeśli jest niedbała i gdy związki wyrazowe nie są wyraźne, lecz domyślne. Bez większego wysiłku rozumie programy TV i filmy. Rozumie długie złożone teksty informacyjno-użytkowe i literackie, potrafi rozróżnić ich styl. Rozumie artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one jego dziedziny zainteresowań. Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo. Umie posługiwać się językiem elastycznie i skutecznie dla celów towarzyskich i zawodowych. Potrafi precyzyjnie formułować myśli i opinie, uczestniczyć aktywnie w rozmowie będąc równorzędnym partnerem dla rozmówców. Umie przedstawić jasny, szczegółowy opis złożonych tematów, wraz z podtematami, rozwijając poszczególne punkty i wyciągając właściwe wnioski. Potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście, przedstawiając dość szeroko swój punkt widzenia/opinię. Potrafi szczegółowo przedstawić istotę złożonych problemów w formie listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze według niego sprawy. Potrafi sformułować różne rodzaje tekstu w stylu odpowiednim do adresata.

Literatura:

Materiały lektorskie: teksty adaptowane, artykuły prasowe i popularnonaukowe; materiały audio i audiowizualne, materiały ikonograficzne; portale internetowe.

Mislovičová, S. a kol.: Slovenčina na každý deň. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2020.

Kyseľová, M. - Sojda, S.: Uži si slovenčinu! Čítanka s cvičeniami pre stredne pokročilých. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

Vajíčková, M.: Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009.

Žigová, Ľ.: Komunikácia v slovenčine. Textová príručka a cvičebnica. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: Po ukończeniu kursu:

Wiedza: student/ka

a) wymawia głoski i mówi z intonacją i akcentem w sposób zbliżony do rodzimych użytkowników języka słowackiego.

b) umie zrozumieć dłuższą wypowiedź nawet jeśli jest niedbała i gdy związki wyrazowe nie są wyraźne, lecz domyślne.

c) rozumie długie złożone teksty informacyjno-użytkowe, publicystyczne i literackie, potrafi rozróżnić ich styl.

Umiejętności: student/ka potrafi

a) wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo.

b) posługiwać się językiem swobodnie i skutecznie dla celów towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądż zawodowych.

c) precyzyjnie formułować myśli i opinie, uczestniczyć aktywnie w rozmowie będąc rownorzędnym partnerem dla rozmówców.

d) przedstawić jasny, szczegółowy opis złożonych tematów, wraz z podtematami, rozwijając poszczególne punkty i wyciągając właściwe wnioski.

e) wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście, przedstawiając dość szeroko swój punkt widzenia/opinię.

Kompetencje społeczne: student/ka

a) potrafi pracować w grupie i współdziałać w wykonywaniu zadań.

b) reaguje poprawnie językowo i pozajęzykowo w różnych sytuacjach., dostrzegając różnice kulturowe

c) zna i rozumie specyfikę kultury słowackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

obecność na lektoracie (liczba nieusprawiedliwionych obecności w semestrze - 4 nieobecności)

Ocena ciągła - bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność podczas zajęć,

- napisanie tekstów na zadane tematy

- lektura

- cząstkowe pisemne testy kontrolne

- test końcowy - zaliczeniowy - semestr zimowy

- test końcowy - zaliczeniowy - semestr letni

- końcowy egzamin pisemny i ustny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

Praca z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, naukowymi);

praca s audiomateriałami; ćwiczenia morfologiczne, syntaktyczne, słowotwórcze, leksykalne; konwersacja, dyskusja; pisanie tekstów na dane tematy, analiza błędów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lujza Urbancová
Prowadzący grup: Lujza Urbancová
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)