Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka słoweńskiego (C1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5SLW
Kod Erasmus / ISCED: 09.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka słoweńskiego (C1)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Kontynuacja nauki języka specjalności na 3L
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słoweński
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Egzamin z języka słoweńskiego na poziomie B2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauczanie języka słoweńskiego do poziomu C1 zgodnie z ramami Common European Framework of Reference.

Pełny opis:

Podczas kursu doskonalone są umiejętności czytania, pisania, rozumienia, mówienia i tłumaczenia. Opracowanie każdego z tematu zajęć połączone jest z utrwalaniem wiadomości gramatycznych i zdobywaniem wiadomości z zakresu słowotwórstwa, stylistyki i socjolingwistyki.

Efekty uczenia się:

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź nawet jeśli jest niedbała i gdy związki wyrazowe nie są wyraźne. Rozumie długie złożone teksty informacyjno-użytkowe, publicystyczne i literackie, potrafi rozróżnić ich styl. Potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo. Umie posługiwać się językiem swobodne i skutecznie dla celów towarzyskich i i społecznych. Potrafi precyzyjnie formułować myśli i opinie, uczestniczyć aktywnie w rozmowie. Umie przedstawić jasny, szczegółowy opis złożonych tematów. Potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli na piśmie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)