Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka chorwackiego (1M)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6CHO
Kod Erasmus / ISCED: 09.604 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chorwackiego (1M)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Praktyczna nauka języka specjalności na 1M
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przyjmowienie, utrwalanie i pogłębianie materiału gramatycznego, a także ćwiczenie trzech spośród podstawowych sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz mówienia. W trakcie zajęć studenci poznają leksykę, związaną z nowymi kręgami tematycznymi, frazeologią i idiomatyką. Powinni rozwinąć umiejętności rozumienia tekstów artystycznych i naukowych, a także umiejętność pisania dłuższych tekstów, związanych z materiałem prezentowanym na zajęciach lektoratowych oraz tłumaczenia tekstów z języka polskiego na język chorwacki.

Pełny opis:

STRANI JEZICI I (NE)RAZUMIJEVANJE STRANE KULTURE

Polazišni tekstovi kratka priča Miljenka Jergovića Ho freddo ho molto freddo te isječak iz romana Štefica Cvek u raljama života Dubravke Ugrešić.

Povijest hrvatskog jezika – kratko ponavljanje.

Jezične skupine. Slavenski jezici. Važnost učenja stranih jezika. Manjinski i većinski jezici. Dvojezičnost – prednosti i mane? Upotreba standardnog ili lokalnog jezika – za i protiv.

Leksik, sintagme i frazemi vezani uz pojam jezik.

Esej: Upotreba standardnog ili lokalnog jezika – za i protiv.

JEZIK U SUVREMENO DOBA

Polazišni tekst Chat Dubravke Karan.

Analiza jezika datog teksta.

Žargonizmi, skraćenice, upotreba emotikona, jezik četa.

Posuđenice – prodor u matični jezik i njihova prilagodba. Anglizmi – prednosti i mane? Debata. Posuđenice u poljskom jeziku.

Žargon u rečenici i leksiku.

Analiza jezika sms poruka i mejlova. Pisanje istih.

POJEDINAC I DRUŠTVO

Važnost tradicionalnih odnosa u današnje vrijeme. Usporedba sa situacijom u prošlosti. Mitovi o braku i razvodu. Život u braku ili vanbračnoj zajednici. Predrasude i činjenice – debata.

Pojava pojma quirkyalone – prijevod pojma na poljski i hrvatski. Samci – samački život.

Povjerenje i varanje. Polazišni tekst za raspravu: kratka priča Miljenka Jergovića Fotografija – pisanje mogućeg kraja priče.

Esej: Živjeti sam – izbor ili posljedica?

DOŽIVLJAJ SVIJETA

Muško-ženski svijet – razlike.

Polazišni tekst Ante Šoljan Kiša.

Leksemi i kolokacije uz riječ ljubav.

SUVREMENA SREDSTVA PRIPOĆAVANJA

Mediji i načini komunikacije u globalnom selu.

Verbalna i neverbalna komunikacija. Pozitivni i negativni aspekti suvremenog načina komuniciranja.

Društvene mreže: Facebook, Twitter... Prednosti i mane. Blogovi. Čitanje nekih hrvatskih blogova.

Pisanje bloga. / Projekt: izrada časopisa.

LJEPOTA JE U RAZLIČITOSTI

Uznemiravanje. Pravo na različitost. Tolerancija. Diskriminacija kao društvena potreba.

OKOLIŠ IZMEĐU OČUVANJA I IZGRADNJE

Održiv razvoj temelj je razvoja ruralnih područja

Zaštićena priroda Hrvatske

TURIZAM

Proširivanje leksičkog fonda vezanog uz turizam i zemljopisne pojmove.

Značenje turizma za gospodarstvo neke države. Razvijeni turizam.

Vrste turizma u Hrvatskoj s naglaskom na seoski turizam.

Turizam u Poljskoj i Hrvatskoj – usporedba.

Slavonija – turistički neotkrivena destinacija. Polazišni tekst Put u Đakovo Stjepana Tomaša. Kako učiniti privlačnom neku lokaciju.

Putovanja. Opisi mjesta. Pisanje putopisnog zapisa.

MEDICINA

Bolesti suvremenog doba. Polazišni tekstovi S. Drakulić: Frida ili o boli.

MITO i KORUPCIJA

Pravni tekstovi. Pitanje morala.

SATIRA, HUMOR, KARIKATURA

Postoje li granice satire? Uloga humora i satire u društvu.

STRIP U HRVATSKOJ

Glavni predstvanici. Lavanderman. Superjunaci.

Projekt: Izrada stripa.

STILOVI

Funkcionalni stilovi te različiti stilovi u glazbi, književnosti.

SUPKULTURE

Kako i zašto se stvaraju pojedine supkulture. Karakteristike određene supkulture.

SUVREMENIH HRVATSKI FILM

Gledanje 2 reprezenatativna filma. Hrvatska kinematografija. Igrani i dokumentarni film. Pisanje recenzije.

PREVOĐENJE.

Teorija prevođenja. Prevođenje izabranih tesktova s poljskog na hrvatski. Prijevodi jedne priče nekog od hrvatskih suvremenih autora na poljski.

AKTUALNE TEME

Teme vezane uz aktualnu situaciju u Hrvatskoj, Poljskoj i svijetu.

STUDENTSKE PREZENTACIJE

Tijekom svakog semestra studenti trebaju pripremiti samostalne prezentacije.

Literatura:

Materiały lektorskie.

Podstawowa:

M. Korom: Kroatisch für die Mittelstufe – Lese- und Übungstexte, Verlag Otto Sagner, München 2001.

Sanda Lucija Udier: Razgovarajte s nama B2/C1, FF press, Zagreb, 2014.

Barić, Lončarić, Malić, Pavešić, Peti, Zečević, Zinka: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb 1997.

Badurina, Marković, Mičanović: Hrvatski pravopis, Matica hrvatska, Zagreb, 2008.

http://hjp.srce.hr/

Dodatkowa:

A, Menac: Hrvatska frazeologija, KNjIGRA d.o.o., Zagreb, 2006.

D. Pavličević-Franić: Kominikacijom do gramatike – razvoj kominikacijske kompetencije u ranom razdoblju usvajanja jezika, Zagreb, 2005.

S. Težak: Između jezika i stila, Zagreb, 2005.

Izbor iz suvremene hrvatske proze

Efekty uczenia się:

Rozumienie: Słuchanie

Student rozumie dłuższe, rozwinięte wypowiedzi nawet jeśli nie są jasno ustrukturyzowane i gdy związków pomiędzy nimi może się tylko domyślać, gdyż nie są wyraźnie zasygnalizowane. Bez większego wysiłku ogląda ze zrozumieniem programy TV i filmy.

Rozumienie: Czytanie

Student rozumie nawet bardziej złożone teksty faktograficzne i literackie, potrafiąc rozróżnić ich styl. Rozumie artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet jeśli nie dotyczą one bliskiej mu dziedziny.

Mówienie: interakcja

Student potrafi wyrażać się relatywnie płynnie bez potrzeby długotrwałego szukania wyrażeń i zastanawiania się. Umie używać języka dla celów towarzyskich i zawodowych. Potrafi formułować myśli i opinie i uczestniczyć w rozmowie odnosząc się do wypowiedzi innych rozmówców.

Mówienie: budowa wypowiedzi

Student umie przedstawić jasny opis złożonych tematów, włączając pod-tematy, rozwijać poszczególne punkty i kończąc odpowiednią konkluzją.

Pisanie:

Student potrafi wyrazić swoje myśli w relatywnie dobrze ustrukturyzowanym tekście, przedstawiając swój punkt widzenia/opinię. Umie wypowiedzieć się na skomplikowany temat w formie listu, eseju lub sprawozdania, podkreślając najważniejsze dla niego sprawy. Potrafi sformułować różnego rodzaje tekstu używając odpowiedniego, osobistego stylu z myślą o odbiorcy.

Fonetyka i fonologia:

Student opanował zasady, według których zachodzą mniej lub bardziej skomplikowane procesy fonetyczne i potrafi je rozpoznawać nawet w nieznanych mu wcześniej wyrazach i wyrażeniach.

Student potrafi obsługiwać panel laboratorium językowego.

Morfologia:

Student opanował funkcjonowanie poszczególnych zjawisk i procesów gramatycznych, rozpoznaje je w tekście i sam je stosuje.

Składnia:

Student opanował dotychczas poznane zasady funkcjonowania chorwackiej składni oraz został zapoznany z rzadszymi konstrukcjami czasownikowymi (np. za+Infinitiv).

Kompetencja socjokulturowa

Student dysponuje relatywnie szeroką wiedzą o sytuacji społeczno-kulturowo-politycznej w Chorwacji, rozumie rządzące nią tendencje i nastroje panujące w chorwackim społeczeństwie. Na wypadek gdyby miał potrzebę dalszego pogłębiania swojej wiedzy w tym zakresie, zostaje zaznajomiony z wszelkiego rodzaju źródłami (literatura, Internet, radio, TV, prasa), które pozwolą mu na realizację tej potrzeby.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają następujące elementy:

- frekwencja na zajęciach (możliwe 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); 20% oceny

- wykonanie zadań pozalekcyjnych (wypracowania pisemne, przygotowanie prezentacji itd.) i zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;

aktywność w trakcie zajęć; 20%

- umiejętność zaprezentowania na egzaminie ustnym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

- wynik testu końcowego zaliczeniowego – 60% oceny

Skala ocen

99 – 100% - 5 ( celujący)

93 – 98% - 5 ( bardzo dobry)

87 – 92% - 4+ (dobry plus)

77 – 86% - 4 (dobry)

71 – 76% - 3 (dostateczny plus)

60 – 70% - 3 (dostateczny)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)