Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka czeskiego (1M)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6CZE
Kod Erasmus / ISCED: 09.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego (1M)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Praktyczna nauka języka specjalności na 1M
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana jest znajomość języka czeskiego na poziomie C1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie lektoratu języka czeskiego na I roku studiow magisterskich studenci będą się koncentrować na pracy z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, specjalistycznymi), które będą podstawą dla morfologicznych, syntaktycznych, słowotwórczych, leksykalnych cwiczeń i tłumaczeń. Uzyskane umiejętności będą wykorzystywane zarówno w mowie jak i piśmie.

Literatura:

Materiały przygotowane przez lektora

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2001

Slovník spisovného jazyka českého I - VIII, Praha 1989

Pala, K. - Všianský, J.: Slovník českých synonym, Praha 1994

Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: Slovník českých slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Praha 2005

Slovník cizích slov, Praha 1998

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 1, Praha 1998

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 2, Praha 2004

Slovník české frazeologie a idiomatiky 1-5, Praha 2009-2023

Slovník nespisovné češtiny, Praha 2006

Klégr, A.: Tezaurus jazyka českého, Praha 2007

Pravidla českého pravopisu (Školní vydání včetně Dodatku), Praha 1993

Pravdová, M. - Svobodová, I. (ed.): Akademická příručka českého jazyka, Praha 2014

Havránek, B. - Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká, Praha 1998

Příruční mluvnice češtiny

Sgall, P. - Hronek, J.: Čeština bez příkras, Praha 1992

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- zna i rozumie bardzo dobrze realia społeczne i polityczne Czech

- zna i rozumie funkcjonowanie systemu językowego języka czeskiego

- potrafi posługiwać się językiem czeskim w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników języka i umie porozumieć się w języku czeskim w dowolnej sytuacji komunikacyjnej

- rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów (publicystycznych, artystycznych oraz naukowych)

- rozumie bez problemu treść języka mówionego, niezależnie od warunków wymawiania

- potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście (350 - 400 słów) zawierającym jasno sformulowane teze

- potrafi redagować teksty (ok. 150 słów) pisane w języku czeskim

- potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne, wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo

- potrafi prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku czeskim, jest równorzędnym partnerem dla rozmówców

- wymawia głoski i mówi z intonacją i akcentem w sposób zbliżony do rodzimych użytkowników języka czeskiego

- potrafi samodzielnie planować własną ścieżkę rozwoju oraz wyznaczać zadania zespołowe

- jest gotów/gotowa na poznawania i popularyzowania kultury czeskiej w Polsce

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Zaliczenie:

obecność na lektoracie (liczba nieusprawiedliwionych obecności w semestrze - 3 nieobecności)

bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność

napisanie tekstów na dane tematy

lektura

śródsemestralne testy

test końcowy - zaliczeniowy - semestr zimowy

test końcowy - zaliczeniowy - semestr letni

Egzamin - pisemny i ustny - semestr letni

Uwaga! Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ctirad Sedlák
Prowadzący grup: Ctirad Sedlák
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Opakování gramatické látky (obtížnější jevy - např. skloňování přídavných jmen přivlastňovacích., substantiv typu "kuře"; zájmeno "jenž", zbytky duálu aj.)

2. Předpony s místním významem - shrnutí, procvičování; jiné významy předpon

3. Zájmeno "jehož, jejíž, jejichž" - skloňování, užití

4. Skloňování podstatných jmen přejatých a cizích

5. Číslovka + počítaný předmět; číslovky druhové; podstatná jména

utvořená z číslovek

6. Slovesné vazby

7. Spojky a spojovací výrazy souřadicí, podřadící, vztahy mezi větami a větnými členy - shrnutí, procvičování

8. Vyjádření okolností děje - určení času; příčina, účel, podmínka, přípustka; větné transformace

9. Tvoření substantiv - názvy vlastností; názvy nositelů vlastností;

zdrobněliny; jména činitelská a konatelská; názvy míst, názvy nástrojů a prostředků; názvy dějů

10. Tvoření adjektiv ze sloves a podstatných jmen; adjektiva z příslovcí a předložkových pádů

11. Slovesa tvořená z adjektiv

Konverzační okruhy:

- opakování známých slov; rozšiřování slovní zásoby, procvičování nového

lexika;

- články k tématu - porozumění textu, úkoly k obsahu, lexikální a gramatická

cvičení;

- konverzace;

- napsání textu na zadané téma

1. Soudnictví a kriminalita

2. Osobnosti na českých a polských bankovkách

3. Bezpečnost silničního provozu

4. Cestování, ubytování, stravování, doprava (vlak, loď, letadlo)

5. Problémy současné společnosti

6. Politický život

7. Ze světa kultury - literatura, divadlo, film, hudba, výtvarné umění

8. Aktuality

Průběžně - procvičování pravopisu; poslech textů; překladová cvičení

Literatura:

pracovní listy připravené lektorkou

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2001

Slovník spisovného jazyka českého I - VIII, Praha 1989

Pala, K. - Všianský, J.: Slovník českých synonym, Praha 1994

Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: Slovník českých slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Praha 2005

Slovník cizích slov, Praha 1998

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 1, Praha 1998

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 2, Praha 2004

Slovník české frazeologie a idiomatiky 1-4

Slovník nespisovné češtiny, Praha 2006

Pravidla českého pravopisu (Školní vydání včetně Dodatku), Praha 1993

Havránek, B. - Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká, Praha 1998

Příruční mluvnice češtiny

Uwagi:

Kryteria oceniania:

Zaliczenie:

obecność na lektoracie (liczba nieusprawiedliwionych obecności w semestrze - 3 nieobecności)

bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność

napisanie tekstów na dane tematy

lektura

śródsemestralne testy

test końcowy - zaliczeniowy - semestr zimowy

test końcowy - zaliczeniowy- semestr letni

Egzamin - egzamin pisemni i ustny - sem. letni

Uwaga! Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ctirad Sedlák
Prowadzący grup: Ctirad Sedlák
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)