Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura współczesna - Czechy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6LCZ
Kod Erasmus / ISCED: 09.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura współczesna - Czechy
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia specjalnościowe: pierwszy rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci przeprowadzą w jeżyku czeskim analizę tekstów literackich. Zapoznają się także z różnymi formami życia literackiego w Czechach

Pełny opis:

Konwersatorium w języku kierunkowym, zaznajamiające słuchaczy z najnowszymi zjawiskami w literaturze kraju. W trakcie konwersatorium studenci zapoznają się z najważniejszymi tekstami literackimi najnowszej literatury czeskiej, które poddadzą interpretacji w języku kierunkowym. Aktywny udział w zajęciach umożliwi im prześledzenie i przeanalizowanie nowych tendencji i form w literaturze współczesnej kraju oraz podniesienie kompetencji językowych.

Literatura:

P. Hůlová, Paměti moji babičky.

P. Hůlová, Stanice tajga.

P. Soukupová, Zmizet.

B. Bellová, Jezero.

M. Šindelka, Únava materiálu.

S. Fischerová, Zázrak.

A. Bolavá, Do tmy.

A. Bolavá, Ke dnu.

A. Mornštajnová, Slepá mapa.

K. Tučková, Vyhnání Gerty Schnirch.

J. Katalpa, Němci.

J. Hajíček, Rybí krev.

M. Přibáň, Všechno je jenom dvakrát.

Literatura przedmiotu:

A. Fialová a kol., V souřadnicích mnohosti.

Efekty uczenia się:

Student orientuje się w przemianach współczesnej literatury czeskiej (przemiany form, nowe tendencje, odniesienia do tradycji, wpływ nowych mediów) i życia literackiego w Czechach (nagrody literackie, czasopisma literackie w formie tradycyjnej i internetowej, sytuacja na rynku wydawniczym). Potrafi na ten temat swobodnie wypowiadać się (ustnie i pisemnie) w języku kierunkowym. Umie samodzielnie wyszukiwać i analizować literaturę przedmiotu, dotyczącą poruszanej na zajęciach problematyki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będzie podlegała aktywność studentów, umiejętność zwerbalizowania podejmowanej problematyki w języku czeskim (100%). Przedmiot kończy się egzaminem ustnym. Możliwe są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Praktyki zawodowe:

nie obowiązjuą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Królak
Prowadzący grup: Joanna Królak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)