Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6MAG
Kod Erasmus / ISCED: 08.903 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Seminarium magisterskie na 1M
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot należy do grupy przedmiotów obowiązkowych na I roku studiów uzupełniających magisterskich. Ma on na celu przygotowanie studenta do wyboru tematu pracy magisterskiej i wyposażenie go w narzędzia pracy naukowej na poziomie studiów magisterskich.

Efektem pracy na seminarium jest praca magisterska (w języku polskim lub w języku kierunkowym).

Praca dyplomowa w języku polskim musi zawierać streszczenie w języku kierunkowym, objętości od 3 do 5 stron komputeropisu.

Pełny opis:

Seminarium ma na celu wypracowanie pogłębionych umiejętności planowania realizacji tematu badawczego oraz napisania pracy magisterskiej. Szczególny nacisk zostanie położony na następujące kompetencje:

1. określenie podstawowych reguł pracy naukowej i zasady pisania pracy magisterskiej,

2. scharakteryzowanie roli języka jako narzędzia komunikacji i nośnika wartości kulturowych,

3. wyróżnienie i scharakteryzowanie podstawowych typów dyskursu,

4. określenie podstawowych cech współczesnych środków komunikacji masowej,

5. dokonanie wyboru tematu pracy magisterskiej,

6. sformułowanie założeń do pracy magisterskiej w postaci konspektu,

7. w sposób krytyczny interpretowanie lektury naukowej,

8. formułowanie, w mowie – przez referowanie lektury, i na piśmie - w postaci recenzji, własnej opinii na temat literatury naukowej,

9. docenienie znaczenia krytycznego podejścia do literatury naukowej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu pierwszego roku seminarium student/ka:

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym dominujące paradygmaty oraz perspektywy badawcze w naukach humanistycznych oraz możliwość ich zastosowania we własnej działalności badawczej i profesjonalnej, związanej z badaniem kultury i języka krajów Słowiańszczyzny zachodniej i południowej oraz zasady analizy zjawisk z różnych dziedzin praktyk kulturowych oraz o ich wzajemne powiązania w obrębie danego obszaru Słowiańszczyzny,

- potrafi przeprowadzić rozumowanie i obronić postawioną tezę w oparciu o samodzielnie zebrane, przeanalizowane i zintegrowane informacje

- korzystać z metod badawczych właściwych dla różnych dyscyplin obszaru nauk humanistycznych oraz umie w uzasadniony sposób dokonywać ich syntezy w wieloaspektowych badaniach kultury i języka wybranego kraju słowiańskiego

- umie redagować teksty pisane w języku polskim na poziomie akademickim

- potrafi samodzielnie planować pracę badawczą

- dąży do poszukiwania zastosowań nabytej wiedzy i umiejętności

- dostrzega konieczność dogłębnego poznawania innych kultur i budowania dialogu międzykulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny aktywności na zajęciach (umiejętności referowania problemu naukowego, dyskusji na tematy naukowe). Na koniec pierwszego roku seminarium wymagany jest konspekt pracy magisterskiej i recenzja dzieła naukowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska, Milena Hebal-Jezierska, Danuta Sosnowska
Prowadzący grup: Magdalena Bogusławska, Milena Hebal-Jezierska, Danuta Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Hebal-Jezierska, Robert Kulmiński
Prowadzący grup: Milena Hebal-Jezierska, Robert Kulmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)