Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odmiany języka słowackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6OJSLO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odmiany języka słowackiego
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia specjalnościowe: pierwszy rok studiów magisterskich
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka słowackiego na poziomie C1, znajomość podstawowej terminologii językoznawczej, umożliwiająca lekturę tekstów z zakresu stratyfikacji języka.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozwarstwieniem języka słowackiego literackiego i nieliterackiego oraz wybranych socjolektów.

Literatura:

CVIKOVÁ, Jana (eds.). Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka. 2015. Dostupné na: http://www.ruzovyamodrysvet.sk/chillout5_items/1/6/0/1/1601_5755f0.pdf

DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010.

DOLNÍK, Juraj: Všeobecná jazykoveda. Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010.

FINDRA, Ján. Jazyk, reč, človek. Bratislava : Q111, 1998.

GÁLISOVÁ, A. (ed.). Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka. Zborník príspevkov z konferencie konanej 13. 04. 2010 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, 2012.

CHAMBERS, J. K. et al. 2002, 2004. The Handbook of Language Variation and Change. Oxford : Blackwell Publishing, 2002, 2004.

CHROMÝ, Jan. Základy sociolingvistiky. Učební materiál pro studenty oboru

Český jazyk a literatura. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014.

KRAJČOVIČ, Rudolf. 1988. Vývin slovenského jazyka a dialektológia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 1988.

KRAJČOVIČ, Rudolf - ŽIGO, Pavol. Príručka k dejinám spisovnej slovenčiny. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1999.

LANSTYAK, Istvan. Maďarčina na Slovensku. Štúdia z variačnej sociolingvistiky. In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2002, Vol. 38, No. 4.

MILROY, Lesley. Sociolinguistics: Method and Interpretation. Oxford : Blackwell Publishing, 2003. 261 s.

ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazyk, veda o jazyku, societa. Sociolingvistické etudy. VEDA: Bratislava 2008.

SLANČOVÁ, Dana – SOKOLOVÁ, Miloslava. Variety hovorenej podoby slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca. 23. Prednášky XXX. Letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1994. s. 225 – 240.

SLANČOVÁ, Dana – SOKOLOVÁ, Miloslava. Návrat k varietám hovorenej podoby slovenčiny na východnom Slovensku po pätnástich rokoch. In: Vidy jazyka a jazykovedy. Na počesť Miloslavy Sokolovej. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 341 – 357. Dostupné aj na: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak2/index.html

Zborníky Sociolinguistica Slovaca I – VI. Bratislava : VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2007.

Lektury mogą być uzupełniane w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Student zna rozwarstwienie języka słowackiego.

Student zna podstawowe cechy tekstów należących do różnych rejestrów języka słowackiego.

Student umie przyporządkować teksty do odpowiedniego rejestru języka słowackiego.

Student umie przeanalizować wybrane teksty należące do różnych rejestrów języka słowackiego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, analiza tekstów, transkrypcja zapisów audio), egzamin ustny.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy spełnić następujące warunki:

- być obecnym na zajęciach (dopuszczalne są trzy nieobecności),

- aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zwłaszcza w trakcie analizy przykładowych materiałów językowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Viera Luptáková
Prowadzący grup: Viera Luptáková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2277e6a31 (2022-08-19)