Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka serbskiego (1M)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6SER
Kod Erasmus / ISCED: 09.604 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka serbskiego (1M)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Praktyczna nauka języka specjalności na 1M
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: serbski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przyswajanie, utrwalanie i pogłębianie materiału gramatycznego, a także ćwiczenie trzech spośród podstawowych sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz mówienia. W trakcie zajęć studenci poznają leksykę, związaną z nowymi kręgami tematycznymi, frazeologią i idiomatyką. Powinni rozwinąć umiejętności rozumienia tekstów artystycznych i naukowych, a także umiejętność pisania dłuższych tekstów, związanych z materiałem prezentowanym na zajęciach lektoratowych oraz zagadnieniami przekładu.

Pełny opis:

Po ukończeniu lektoratu student/ka uczy się rozumieć teksty mówione nawet w przypadku trudnej sytuacji komunikacyjnej bądź różnicy w artykulacji. Ćwiczona jest umiejętność posługiwania się oboma alfabetami. Nacisk zostanie położony na poprawną wymowę, szczególnie w zakresie prawidłowego akcentu w języku serbskim. W zakresie gramatyki omawiane są zagadnienia z zakresu składni i morfologii języka, jak też na ortografię. Teksty omawiane na zajęciach odnoszą się do szerokiej skali zjawisk życia codziennego i kultury serbskiej, jak też problemów współczesnego społeczeństwa.

Student ume da napiše brzo pročitan ili izgovoren tekst, bez obzira na sadržaj, pa čak i ako postoje artikulacione smetnje prilikom slušanja teksta. Podrazumeva se korišćenje i jednog i drugog pisma. Razume široke skale tekstova koji se susreću u društvenom životu, na poslu ili školi. Razume duga i složena uputstva za upotrebu nove mašine, programa ili procesa. Bez problema prati bilo koji filmski žanr. Čita književne tesktove bez ograničenja i daje svoje mišljenje. Postiže prirodan izgovor i vlada dobro pravilnim akcentom srpskog jezika. Podrazumeva se pravilna upotreba svih morfoloških i sintaksičkih oblika. Poznaje i primenjuje ispravno prapovis srpskog jezika. Može da rezimira složen tekst. Može vešto i uspešno da komunicira u afektivnoj, metaforičkoj i šaljivoj ravni upotrebe jezika.

Literatura:

1. Nataša Milićević Dobromirov, Biljana Novković Adžaip, Super srpski, Azbukum, Novi Sad, 2016.

2. Milorad Dešić, Srpski akcenat s lakoćom, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 1992.

3. Milorad Dešić, Pravopis srpskoga jezika, Priručnik za škole, Nijansa, Zemun, 2004.

4. Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović, Gramatika srpskoga jezika, Zavod za udžbenike, Beograd, 1999.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- zna i rozumie bardzo dobrze realia społeczne Serbii

- zna i rozumie funkcjonowanie systemu językowego języka serbskiego

- umie porozumieć się w języku serbskim w dowolnej sytuacji komunikacyjnej

- rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów (publicystycznych, artystycznych oraz naukowych)

- rozumie bez problemu treść języka mówionego, niezależnie od warunków wymawiania

- potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście (350 - 400 słów) zawierającym jasno sformułowane tezy

- potrafi redagować teksty (ok. 150 słów) pisane w języku serbskim

- potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne, wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo

- potrafi prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku serbskim, jest równorzędnym partnerem dla rozmówców

- jest gotów/gotowa na poznawania kultury serbskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność na lektoracie;

pisanie śródsemestralnych testów sprawdzających znajomość bieżących zagadnień;

egzamin końcowy pisemny i ustny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tanja Petrović
Prowadzący grup: Tanja Petrović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)