Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka słowackiego (1M)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6SLO
Kod Erasmus / ISCED: 09.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka słowackiego (1M)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Praktyczna nauka języka specjalności na 1M
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Wymagana jest znajomość języka słowackiego na poziomie C1.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach z języka słowackiego na I roku studiów magisterskich studenci będą się koncentrować na pracy z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, specjalistycznymi), które będą podstawą dla gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych ćwiczeń i tłumaczeń. Ponadto, kładziony będzie nacisk na samodzielne wypowiedzi, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Dzięki temu studenci będą rozwijać i pogłębiać swoje kompetencje językowe.

Pełny opis:

Zakres tematów omawianych na lektoracie:

Uwaga: jeden temat może być omawiany na więcej niż jednym spotkaniu i w innej kolejności niż przedstawiona poniżej.

1. Rodina a rodinná politika - typológia súčasnej rodiny; partnerstvo a manželstvo; funkčná a dysfunkčná rodina, problémy súčasnosti - kriminalita, rozličné formy závislosti.

2. Práca a pracovnoprávne vzťahy - trh práce, hľadanie práce doma a v zahraničí, charakteristika pracovnoprávnych vzťahov na Slovensku, pracovný čas a syndróm vyhorenia

3. Vzdelávací systém na Slovensku a v Poľsku - porovnanie; vysokoškolské štúdium - tri stupne, stratégia celoživotného vzdelávania v EÚ, (ne)tradičné povolania - minulosť vz. budúcnosť

4. Sociálna stratifikácia spoločnosti - sociálny status, sociálne triedy, sociálne nerovnosti, chudoba, bezdomovectvo, problém asociálov, systém sociálneho zabezpečenia, sociálne a zdravotné poistenie

5. Jazyk a jazyková politika - jazyk a reč, materinský jazyk, cudzie jazyky, jazyková politika EÚ, jazyková kultúra, internacionalizácia, štylistická diferenciácia slovenčiny

6. Kultúra a kultúrna politika na Slovensku - národná a kultúrna identita, kultúrne inštitúcie a kultúrne podujatia, divadlo, film, literatúra, výtvarné umenie a hudba, ľudová kultúra a folklór

7. Masmediálna komunikácia - publicistický štýl a jeho žánre, prostriedky persuázie a manipulácie, hoaxy a falošné správy, aktualizácia a klišé v publicistickom texte

8. Spoločenská etiketa a firemná kultúra - zásady a normy spoločenského správania vo formálnych a neformálnych situáciách, hierarchia vzťahov na pracovisku, oblečenie, oslovenie, používanie titulov

9. Regionálna politika na Slovensku - regionálne členenie a nerovnosti, verejná správa a samospráva, orgány štátnej správy a samosprávy, samosprávne kraje a ich kompetencie, euroregióny na Slovensku, podpora zo štrukturálnych fondov EÚ

10. Interkultúrna komunikácia - etnokultúrne špecifiká a interkultúrne rozdiely, stereotypy, predsudky, inakosť, verbálne a neverbálne prostriedky, symboly, signály, obyčaje, zvyky, tradície, rodinné a osobné sviatky.

Štylistika:

- obsahová a formálna analýza textu:

Makrokompozícia textu: 1. nadvetné kontextové jednotky, 2. rámcové zložky textu, 3. úvodné a záverečné časti textu.

Mikrokompozícia textu: morfologická, syntaktická, lexikálna analýza.

- interpretácia textu

- produkcia písaného textu: texty funkčných jazykových štýlov - predovšetkým odborné (abstrakt, anotácia, komentár, správa, referát), publicistické (interview, reportáž, úvodník, komentár, fejtón) a administratívne texty (žiadosť).

- produkcia ústneho textu: prezentácia odbornej témy - uplatňovanie verbálnych a neverbálnych komunikačných prostriedkov.

Literatura:

Mislovičová, S. a kol.: Slovenčina na každý deň. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020.

Rončáková, T. - Vandáková, Z.: Slovenčina v médiách. 111 z najčastejších jazykových chýb v novinárskych textoch. Ružomberok: VERBUM, 2020.

Slančová, D. a kol. Úvod do štúdia žurnalistických žánrov v tlačových médiách. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2021.

Vajíčková, M.: Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009.

Žigová, Ľ.: Komunikácia v slovenčine. Textová príručka a cvičebnica. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000.

Materiały lektorskie: teksty adaptowane, artykuły prasowe i popularnonaukowe; materiały audio i audiowizualne, materiały ikonograficzne; portale internetowe.

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- zna i rozumie bardzo dobrze realia społeczne i polityczne Słowacji

- zna i rozumie funkcjonowanie systemu językowego języka słowackiego

- potrafi posługiwać się językiem słowackim w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników języka i umie porozumieć się w języku słowackim w dowolnej sytuacji komunikacyjnej

- rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów (publicystycznych, artystycznych oraz naukowych)

- rozumie bez problemu treść języka mówionego, niezależnie od warunków wymawiania

- potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście (350 - 400 słów) zawierającym jasno sformulowane teze

- potrafi redagować teksty (ok. 150 słów) pisane w języku słowackim

- potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne, wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo

- potrafi prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku słowackim, jest równorzędnym partnerem dla rozmówców

- wymawia głoski i mówi z intonacją i akcentem w sposób zbliżony do rodzimych użytkowników języka słowackiego

- potrafi samodzielnie planować własną ścieżkę rozwoju oraz wyznaczać zadania zespołowe

- jest gotów/gotowa na poznawania i popularyzowania kultury słowackiej w Polsce

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Zaliczenie: obecność na lektoracie (liczba nieusprawiedliwionych obecności w semestrze - 3 nieobecności)

bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność

napisanie tekstów na dane tematy

śródsemestralne testy

zaliczenie testu semestralnego - semestr zimowy

Egzamin - pisemny i ustny - semestr letni

Uwaga! Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

praca z autentycznymi tekstami (naukowymi, publicystycznymi, administracyjnymi, artystycznymi);

praca s audiomateriałami;

ćwiczenia morfologiczne, syntaktyczne, słowotwórcze, leksykalne;

konwersacja, dyskusja;

pisanie tekstów na dane tematy, analiza błędów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lujza Urbancová
Prowadzący grup: Lujza Urbancová
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)