Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka słoweńskiego (1M)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU6SLW
Kod Erasmus / ISCED: 09.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka słoweńskiego (1M)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Praktyczna nauka języka specjalności na 1M
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słoweński
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Znanje slovenskega jezika na ravni B2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie lektoratu języka słoweńskiego na I roku studiów magisterskich studenci będą się koncentrować na pracy z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, specjalistycznymi), które będą podstawą dla morfologicznych, syntaktycznych, słowotwórczych, ćwiczeń leksykalnych i tłumaczeń. Uzyskane umiejętności będą wykorzystywane zarówno w mowie jak i piśmie.

Pełny opis:

Lektorat zawiera poszczególne elementy nauki języka oraz realiów Słowenii poprzez język i materiały lektoratowe. W zakres ogólnych zagadnień wchodzą takie kwestie jak: powtórka i rozszerzenie znajomości gramatyki opisowej języka słoweńskiego; poznawanie podstawowych wzorów słowotwórczych; wybrane zagadnienia ze składni języka słoweńskiego; zagadnienia ze stylistyki języka słoweńskiego; ortografia.

Kolejnym aspektem, pozwalającym na naukę praktycznych umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych w języku słoweńskim, będą ćwiczenia z pisania krótkich, zróżnicowanych gatunkowo tekstów (blog; esej; artykuł). Oprócz tego istotne będą ćwiczenia z wypowiedzi ustnej i prowadzenia dyskusji. W zakres lektoratu wchodzą także ćwiczenia z przekładu.

Tematyka zajęć odpowiada aktualnym procesom i wydarzeniom w Słowenii, jak też zostanie dostosowana do zainteresowań i potrzeb studentów.

Slovnične vsebine

- opisna slovnica slovenskega jezika - pregled

- poznavanje osnovnih besedotvornih vzorcev

- izbrana skladenjska poglavja

- izbrana poglavja iz stilistike slovenskega jezika

- pravopisna pravila, urejanje in lektoriranje besedil

Tvorjenje besedil

- pisanje blogov in časopisnih člankov

- pisanje esejev

- priprava in vodenje diskusij in debat kot odziv na aktualno družbeno in politično življenje

Prevajanje

- Prevajalska praksa pri prevajanju slovenskih literarnih besedil (teoretično, na osnovi prevodov slovenske literature v poljščino)

- Prevajanje literarnih besedil

- Prevajanje uradovalnih besedil

Družbenost slovenskega jezika

- Osnovne informacije o slovenskih narečjih

- Slovenščina v popkulturi

Tematska sestava

Tematika posameznih enot ni določena vnaprej, temveč se prilagaja aktualnim dogodkom in potrebam študentov. Okvirno jo določata učbenika A. Markovič et al., Slovenska beseda v živo 3b in A. Ponikvar et al., S slovenščino po svetu.

Literatura:

Studenci/studentki otrzymują materiały lektorskie, dostosowane do tematyki poszczególnych spotkań.

Delo temelji na lektorskih gradivih, katerih vsebino lektorica določa sproti sporazumno s študenti.

Literatura uzupełniająca

Druga literatura

I. Ferbežar, N. Domadenik, Jezikovod

A. Markovič et al., Slovenska beseda v živo 3b,

A. Ponikvar et al., S slovenščino po svetu

M. Pezdirc Bartol, Literarna sestavljanka

M. Bešter, Povej naprej

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- zna i rozumie bardzo dobrze realia społeczne Słowenii

- zna i rozumie funkcjonowanie systemu językowego języka słoweńskiego

- umie porozumieć się w języku serbskim w dowolnej sytuacji komunikacyjnej

- rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów (publicystycznych, artystycznych oraz naukowych)

- rozumie bez problemu treść języka mówionego, niezależnie od warunków wymawiania

- potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście (350 - 400 słów) zawierającym jasno sformułowane tezy

- potrafi redagować teksty (ok. 150 słów) pisane w języku słoweńskim

- potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne, wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo

- potrafi prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku słoweńskim, jest równorzędnym partnerem dla rozmówców

- jest gotów/gotowa na poznawania kultury słoweńskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania obejmują:

a) obecność na zajęciach

b) przygotowanie do lektoratu

c) przygotowanie prac międzysemestralnych

e) zaliczenie testu semestralnego

f) zaliczenie egzaminu końcowego (część pisemna i ustna).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Cmiel-Bażant, Jasmina Šuler-Galos
Prowadzący grup: Marta Cmiel-Bażant, Jasmina Šuler-Galos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)