Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka bułgarskiego (2M)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU8B
Kod Erasmus / ISCED: 09.105 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka bułgarskiego (2M)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Kontynuacja nauki języka specjalności na 2M
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: bułgarski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagana jest znajomość języka bułgarskiego przynajmniej na poziomie C1.

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci pracują z autentycznymi tekstami publicystycznymi, artystycznymi, naukowymi oraz specjalistycznymi, w tym: teksty literackie, teksty prasowe (reportaże, komentarze, felietony, wywiady, recenzje), teksty informacyjne (dot. kultury, edukacji, turystyki itd.), teksty reklamowe, wzory korespondencji służbowej, dokumenty i formularze, artykuły popularno-naukowe, referaty i prezentacje naukowe. Omawiane teksty będą podstawą do morfologicznych, syntaktycznych, słowotwórczych, leksykalnych ćwiczeń i tłumaczeń. Studenci pracują również z fragmentami filmów fabularnych, dokumentalnych i seriali, oraz wiadomościami, komentarzami i reportażami telewizyjnymi i radiowymi.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

• Ludzie – konflikty w rodzinie, między pokoleniami, w społeczeństwie, problemy etniczne i stereotypy narodowe;

• Edukacja – porównanie systemów edukacyjnych różnych państw;

• Praca – rynek pracy, mało znane i nowe zawody, dobrze płatne zawody w Bułgarii i Polsce, perspektywy realizacji zawodowej;

• Kultura – dialog kultur, zjawiska kulturowe w realiach bułgarskich;

• Język – zjawiska językowe;

• Zdrowie – choroby jako problem społeczny, system zdrowia;

• Podróżowanie – przewodniki, teksty reklamowe;

• Natura i środowisko – problemy ekologiczne;

• Nauka i technika – wynalazki, nowe technologie;

• Media – język mediów;

• Święta, tradycje, zwyczaje

• Aktualne problemy życia społeczno-politycznego Bułgarii;

• Tematy tabu, tematy kontrowersyjne – kara śmierci, aborcja, klonowanie, eutanazja itp.

Uwaga: jeden temat może być omawiany na więcej niż jednym spotkaniu i w innej kolejności niż przedstawiona poniżej.

Literatura:

Materiały wybrane przez lektora

Efekty uczenia się:

Po tym kursie student(ka) rozumie praktycznie każdy tekst mówiony czy pisany, a także szeroki zakres frazeologizmów, dialektyzmów, żargonu. Student(ka) rozumie bez problemu treść języka mówionego, niezależnie od warunków wymawiania – w szybkim tempie, szeptem bądź z zakłóceniami. Potrafi również: komunikować się swobodnie i spontanicznie z rodzimymi nosicielami języka; formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne; prowadzić i uczestniczyć w dyskusjach z zakresu swojej specjalizacji i zainteresowań; przytaczać argumenty i fakty z różnych źródeł i je komentować; kompensować braki leksykalne opisowym sposobem wyrażania się; czytać ze zrozumieniem dłuższe i trudne teksty publicystyczne, artystyczne, naukowe i specjalistyczne; odróżniać style i rozumieć podtekst; wyrażać wyczerpująco swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście zawierającym jasno sformułowaną tezę, stosując bogate słownictwo; pisać dłuższe kreatywne teksty (350-400 słów); redagować krótkie teksty (100-150 słów); prowadzić korespondencję służbową oraz komponować pisma urzędowe.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie lektoratu obejmuje:

- obecność na lektoracie (na min. 70% zajęć)

- aktywność i przygotowanie do zajęć

- wyniki testów cząstkowych (max. 3 podejścia)

- zaliczenie testu semestralnego (max. 3 podejścia)

- zdanie egzaminu końcowego

Aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest także zaliczenie testu semestralnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iliana Genew-Puhalewa, Yordanka Ilieva-Cygan
Prowadzący grup: Iliana Genew-Puhalewa, Yordanka Ilieva-Cygan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Literatura:

Literaturę oraz materiały do zajęć w formie elektronicznej i papierowej dostarcza na bieżąco wykładowca.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)