Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka chorwackiego (2M)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU8CHORW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chorwackiego (2M)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Kontynuacja nauki języka specjalności na 2M
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka chorwackiego na poziomie C1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

C2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment.

Pełny opis:

Student biegle posługuje się językiem chorwackim. Może skutecznie używać języka w sferze społecznej, akademickiej i zawodowej. Rozumie w zasadzie wszystko, co usłyszy i przeczyta. Potrafi streścić informacje z różnych źródeł pisanych i mówionych, odtworzyć argumentację i najważniejsze części. Potrafi wypowiadać się spontanicznie w sposób płynny i precyzyjny. Potrafi dostrzec niuanse znaczenia nawet w złożonych sytuacjach. Potrafi stworzyć jasny, dobrze ustrukturowany i szczegółowy tekst na różne tematy, posługując się przy tym schematami organizacji tekstu, łącznikami i środkami retorycznymi.

Student je vrsni korisnik hrvatskog jezika. Jezik može učinkovito koristiti za društvene, akademske i profesionalne potrebe. Može razumjeti gotovo sve što čuje ili pročita. Može sažeti informacije iz različitih pisanih i govorenih izvora, rekonstruirati argumente i važne dijelove. Može se spontano izražavati, vrlo tečno i precizno. Može razumjeti finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama. Može proizvesti jasan, dobro strukturiran i detaljan tekst o složenim temama, pokazujući da dobro vlada obrascima organizacije teksta, konektorima i kohezivnim sredstvima.

Cilj je lektorata razvijanje lingvističke, sociolingvističke i pragmatične sastavnice komunikacijske kompetencije studenata. Približno će se jednaka pozornost posvetiti proizvodnim i prijamnim jezičnim djelatnostima. Osnovne su metode rada: razgovor, čitanje, slušanje i prepričavanje neprilagođenih tekstova različitih tipova diskursa te usmeno i pisano sastavljanje vlastitih. Jezične će se značajke uočavati na tekstovima koji pripadaju različitim funkcionalnim stilovima hrvatskoga standardnog jezika.

Literatura:

Materiały lektorskie: teksty adaptowane, artykuły prasowe i popularnonaukowe; materiały audio i audiowizualne, materiały ikonograficzne; portale internetowe.

Efekty uczenia się:

Rozumienie: studenci posiadają wysoki stopień kompetencji czytelniczych. Rozumieją różnorodne teksty (czytanie, słuchanie, materiały audiowizualne) ze wszystkich stylów funkcjonalnych.

Wypowiedź: studenci potrafią spójnie i w ustrukturowany sposób wypowiadać się na złożone tematy; potrafią tworzyć spójne i złożone teksty na różne tematy i w różnym celu, wykazując przy tym cechy stylu osobistego.

Studenci posługują się językiem chorwackim na poziomie C2; posiadają pogłębioną znajomość języka chorwackiego i kultury chorwackiej, w tym realiów współczesnego życia społecznego. Studenci dostrzegają elementy kultury chorwackiej warte popularyzowania w Polsce.

Razumijevanje

Studenti imaju visok stupanj čitateljske kompetencije. Razumiju različite tekstove (čitane, slušane, audiovizualne) svih funkcionalnih stilova.

Izražavanje

Studenti mogu povezano i strukturirano govoriti o kompleksnim temama te pisati složene tekstove različitih namjena obilježene osobnim stilom.

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) - 10%

śródsemestralne pisemne testy kontrolne - 10%

końcowe zaliczenie pisemne - 60%

końcowe zaliczenie ustne - 20 %

Skala ocen

99 – 100% - 5 ( celujący)

93 – 98% - 5 ( bardzo dobry)

87 – 92% - 4+ (dobry plus)

77 – 86% - 4 (dobry)

71 – 76% - 3 (dostateczny plus)

60 – 70% - 3 (dostateczny)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)