Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka czeskiego (2M)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU8CZ
Kod Erasmus / ISCED: 09.105 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka czeskiego (2M)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Kontynuacja nauki języka specjalności na 2M
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagany jest egzamin po I roku studiów magisterskich z przedmiotu Praktyczna nauka jezyka czeskiego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na lektoracie języka czeskiego na II roku studiów magisterskich studenci będą sie koncentrować na pracy z autentycznymi tekstami (publicystycznymi, artystycznymi, specjalistycznymi i oficjalnymi), które będą punktem wyjścia dla dyskusji i konwersacji oraz własnych pisemnych prac studentów (esej, opowiadanie). Jednocześnie studenci będą uzupełniać swoją wiedzę przy pomocy ćwiczeń morfologicznych, syntaktycznych i leksykalnych (z naciskiem na semantykę). Słuchacze będą się także zajmować tłumaczeniami z języka polskiego na czeski. Analiza wykonanych tłumaczeń obejmuje nie tylko identyfikacje błędów przekładowych, ale także analizę elementów charakterystycznych dla mowy oraz poprawności języka docelowego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci pracują z autentycznymi tekstami publicystycznymi, artystycznymi, naukowymi oraz specjalistycznymi, w tym: teksty literackie, teksty prasowe (reportaże, komentarze, felietony, wywiady, recenzje), teksty informacyjne (dot. kultury, edukacji, turystyki itd.), teksty reklamowe, wzory korespondencji służbowej, dokumenty i formularze, artykuły popularno-naukowe, referaty i prezentacje naukowe. Omawiane teksty będą podstawą do morfologicznych, syntaktycznych, słowotwórczych, leksykalnych ćwiczeń i tłumaczeń. Studenci pracują również z fragmentami filmów fabularnych, dokumentalnych i seriali, oraz wiadomościami, komentarzami i reportażami telewizyjnymi i radiowymi.

Literatura:

Materiały przygotowane przez lektora

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2001

Slovník spisovného jazyka českého I - VIII, Praha 1989

Pala, K. - Všianský, J.: Slovník českých synonym, Praha 1994

Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: Slovník českých slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Praha 2005

Slovník cizích slov, Praha 1998

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 1, Praha 1998

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 2, Praha 2004

Slovník české frazeologie a idiomatiky 1-5, Praha 2009-2023

Slovník nespisovné češtiny, Praha 2006

Klégr, A.: Tezaurus jazyka českého, Praha 2007

Pravidla českého pravopisu (Školní vydání včetně Dodatku), Praha 1993

Pravdová, M. - Svobodová, I. (ed.): Akademická příručka českého jazyka, Praha 2014

Havránek, B. - Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká, Praha 1998

Příruční mluvnice češtiny

Sgall, P. - Hronek, J.: Čeština bez příkras, Praha 1992

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- zna i rozumie bardzo dobrze realia społeczne Czech

- zna i rozumie funkcjonowanie systemu językowego języka czeskiego

- potrafi posługiwać się językiem czeskim w stopniu zbliżonym do rodzimych użytkowników języka i umie porozumieć się w języku czeskim w dowolnej sytuacji komunikacyjnej

- rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów (publicystycznych, artystycznych oraz naukowych)

- rozumie bez problemu treść języka mówionego, niezależnie od warunków wymawiania

- potrafi wyczerpująco wyrazić swoje myśli w przejrzystym i poprawnie zbudowanym tekście (minimum 500 słów) zawierającym jasno sformułowane tezy

- potrafi redagować teksty (ok. 150 słów) pisane w języku czeskim

- potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne, wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez zastanowienia i bez widocznego trudu dobierając słownictwo

- potrafi prowadzić uargumentowaną dyskusję z wykorzystaniem merytorycznej argumentacji w języku czeskim, jest równorzędnym partnerem dla rozmówców

- wymawia głoski i mówi z intonacją i akcentem w sposób zbliżony do rodzimych użytkowników języka czeskiego

- szeroki zasób słownictwa w różnych dziedzinach, wiedzę o języku czeskim oraz kompetencje lingwistyczne potrafi wykorzystać w pracy translatorskiej

- jest gotów/gotowa do nawiązywania kontaktów z przedstawiciel/k/ami czeskich instytucji kulturalnych i naukowych

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Zaliczenie:

obecność na lektoracie (liczba nieusprawiedliwionych obecności w semestrze - 3 nieobecności)

bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność

napisanie tekstów na zadane tematy (esej, opowiadanie)

przekłady

lektura

śródsemestralne testy

test końcowy - zaliczeniowy - semestr zimowy

test końcowy - zaliczeniowy - semestr letni

Egzamin: pisemny i ustny

Uwaga! Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ctirad Sedlák
Prowadzący grup: Ctirad Sedlák
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Práce s publicistickými, odbornými a uměleckými texty na různorodá témata (např. domácí násilí, bezdomovectví, životní prostředí - jeho stav a ochrana, zaměstnání a pracovní podmínky, ze světa kultury, stereotypy, aktuální události roku apod.)

a) charakteristika stylu textu

b) lexikální cvičení (vysvětlení významu slov; synonyma, antonyma; slovotvorba)

c) gramatické úkoly (upevňování gramatických znalostí)

d) konverzace k danému tématu

6) napsání textu na zadané téma

2. Lexikální cvičení - význam slov; synonyma, antonyma; doplňování vhodných slov do vět; přirovnání, rčení, přísloví; tvoření slov

3. Větné transformace

4. Přechodník - tvoření, užití, náhrada přechodníkových konstrukcí

5. Nepravidelnosti ve větné stavbě

6. Infinitiv a konstrukce s infinitivem

7. Adjektivní konstrukce v odborném stylu

8. Obecná čeština - základní charakteristika, hláskosloví, tvarosloví, syntax, slovní zásoba, práce s textem

9. Překlady

Literatura:

pracovní listy připravené lektorkou

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Praha 2001

Slovník spisovného jazyka českého I - VIII, Praha 1989

Pala, K. - Všianský, J.: Slovník českých synonym, Praha 1994

Svozilová, N. - Prouzová, H. - Jirsová, A.: Slovník českých slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení, Praha 2005

Slovník cizích slov, Praha 1998

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 1, Praha 1998

Nová slova v češtině/Slovník neologizmů 2, Praha 2004

Slovník české frazeologie a idiomatiky 1-4

Slovník nespisovné češtiny, Praha 2006

Pravidla českého pravopisu (Školní vydání včetně Dodatku), Praha 1993

Havránek, B. - Jedlička, A.: Stručná mluvnice česká, Praha 1998

Příruční mluvnice češtiny

Sgall, P. - Hronek, J.: Čeština bez příkras, Praha 1992

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ctirad Sedlák
Prowadzący grup: Ctirad Sedlák
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)