Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Glottodydaktyka języków zachodnio- i południowosłowiańskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU8GLOTTO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Glottodydaktyka języków zachodnio- i południowosłowiańskich
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2M
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestniczek i uczestników zajęć z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z dydaktyką wybranych języków słowiańskich. Punktem odniesienia jest dorobek glottodydaktyki polonistycznej.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną przedstawione następujące zagadnienia (spis nie jest chronologiczny), m.in.:

- specyfika upowszechniania języków rzadziej nauczanych (na przykładzie języków słowiańskich), glottodydaktyka jako „element” dyplomacji publicznej;

- kulturoznawstwo glottodydaktyczne;

- dydaktyka języka słowiańskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego (pochodzenia);

- dydaktyka wielojęzyczności i glottodydaktyka porównawcza; interdyscyplinarny charakter dydaktyki języków obcych;

- nauczanie języków pokrewnych, interkomprehensja;

- metody nauczania języków obcych;

- programy nauczania języków słowiańskich jako obcych (w odniesieniu do programów nauczania jpjo);

- poziomy biegłości językowej, kompetencje, sprawności językowe, działania językowe;

- podejścia, metody i techniki glottodydaktyczne;

- materiały do nauki języków słowiańskich;

- kryteria i sposoby ewaluacji; błąd glottodydaktyczny;

- certyfikowanie języków słowiańskich oraz inne działania wpływające na ich promocję.

Literatura:

- „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2015, tom 22, Błąd glottodydaktyczny.

- Baluch Jacek 2009, Nauczanie języków pokrewnych, w: Papierz Maryla, Baluch Jacek (red.), Nauczanie języków pokrewnych, s. 7-17, Kraków.

- Dalewska-Greń Hanna 2002/2020, Języki słowiańskie, Warszawa.

- Gębal Przemysław E. 2016, Interkomprehensja, strategie mediacyjne i nauczanie języków obcych, w: Lipińska Ewa, Seretny Anna (red.), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Kraków, s. 77-94.

- Gębal Przemysław E. 2019, Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa 2019.

- Góral-Wilhelms Iwona 2018, Błąd kształtuje świadomość i uświęca środki, w: Potasińska Paulina, Stasieczek-Górna Magdalena (red.), Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…”, Warszawa, s. 58-66.

- Hofmański Wojciech 2014, Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian, Praga.

- Hofmański Wojciech 2018, Komunikatywność międzyjęzykowa a proces glottodydaktyczny. JPJO w rodzimej przestrzeni etnokulturowej, w: Achtelik Aleksandra, Graboń Karolina (red.), W kręgu (glotto)dydaktyki (tom V serii Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, red. nauk. całości Jolanta Tambor), Katowice, s. 177-189.

- Janowska Iwona 2010, Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków.

- Janowska Iwona 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.

- Janowska Iwona, Lipińska Ewa, Rabiej Agnieszka, Seretny Anna, Turek Przemysław (red.) 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, Kraków (wyd. I – 2011).

- Kajak Piotr 2020, Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego. Wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego, Warszawa.

- Komorowska Hanna 2009, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.

- Kucharczyk Radosław 2018, Nauczanie języków obcych a dydaktyka wielojęzyczności (na przykładzie francuskiego jako drugiego języka obcego), Lublin.

- Lipińska Ewa, Seretny Anna 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.

- Mazur Jan 2018, Lektor języka polskiego w zagranicznym ośrodku akademickim. Oczekiwania i rzeczywistość, w: Achtelik Aleksandra, Graboń Karolina (red.), W kręgu (glotto)dydaktyki (tom V serii Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, red. nauk. całości Jolanta Tambor), Katowice, s. 55-62.

- Miodunka Władysław T. 2016, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Kraków.

- Pawłowski Adam 2015, Promocja języka polskiego – między lingwistyką a marketingiem, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 143-155.

- Pfeiffer Waldemar 2001, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań.

- Seretny Anna 2018, W pułapce interkomprehensywnej komunikatywności, w: Krawczuk Ałła, Bundza Irina (red.), Polonìstika u XXI stolìtì : mìž lokal’nim ì global'nim : zbìrnik prac' z nagodi 190-rìččâ pol's'koï fìlologìï u L'vìvs'komu unìversitetì = Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym: praca zbiorowa z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim, s. 291–303, Kijów.

- Tambor Jolanta, Niesporek-Szamburska Bernadeta (red.) 2018, Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie: diagnoza, stan, perspektywy, Katowice.

Na zajęciach wykorzystane zostaną fragmenty ww. publikacji. Inne odniesienia bibliograficzne, umożliwiające własne poszukiwania studentów, będą udostępniane w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Student/studentka umie określić specyficzne zagadnienia glottodydaktyczne, w odniesieniu do istotnych osiągnięć współczesnych nauk humanistycznych i społecznych.

Student/studentka dostrzega korzyści płynące z wprowadzania do dydaktyki języków obcych dorobku studiów kulturowych.

Student/studentka ma świadomość różnic pojawiających się w nauczaniu języków tzw. wielkich oraz języków rzadziej nauczanych (na przykładzie języków słowiańskich).

Student/studentka umie krytycznie spojrzeć na teksty i treści kultur słowiańskich, funkcjonujących w międzynarodowym/globalnym obiegu, przydatne w upowszechnianiu Słowiańszczyzny w świecie.

Student/studentka rozpoznaje współczesne wyznaczniki dydaktyki języków obcych, m.in.: nauczanie międzykulturowe, dydaktykę wielo- i różnojęzyczności, interkomprehensję itd.

Student/studentka posiada podstawową wiedzę nt. metod nauczania języków obcych, programów nauczania, poziomów biegłości językowej, kompetencji itd.

W efekcie – studenci i studentki uzyskują wiedzę przydatną przyszłym lektorom języków obcych (słowiańskich), świadomym korzyści płynących z nauczania języka obcego (słowiańskiego) dla promocji jego kraju.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się testem zaliczeniowym.

W trakcie semestru weryfikacja efektów uczenia się odbywać się będzie również za pomocą:

- pracy na zajęciach

- przygotowania do zajęć

- przygotowania prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestniczek i uczestników zajęć z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z dydaktyką wybranych języków słowiańskich. Punktem odniesienia jest dorobek glottodydaktyki polonistycznej.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną przedstawione następujące zagadnienia (spis nie jest chronologiczny), m.in.:

- specyfika upowszechniania języków rzadziej nauczanych (na przykładzie języków słowiańskich), glottodydaktyka jako „element” dyplomacji publicznej;

- kulturoznawstwo glottodydaktyczne;

- dydaktyka języka słowiańskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego (pochodzenia);

- dydaktyka wielojęzyczności i glottodydaktyka porównawcza; interdyscyplinarny charakter dydaktyki języków obcych;

- nauczanie języków pokrewnych, interkomprehensja;

- metody nauczania języków obcych;

- programy nauczania języków słowiańskich jako obcych (w odniesieniu do programów nauczania jpjo);

- poziomy biegłości językowej, kompetencje, sprawności językowe, działania językowe;

- podejścia, metody i techniki glottodydaktyczne;

- materiały do nauki języków słowiańskich;

- kryteria i sposoby ewaluacji; błąd glottodydaktyczny;

- certyfikowanie języków słowiańskich oraz inne działania wpływające na ich promocję.

Literatura:

- „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2015, tom 22, Błąd glottodydaktyczny.

- Baluch Jacek 2009, Nauczanie języków pokrewnych, w: Papierz Maryla, Baluch Jacek (red.), Nauczanie języków pokrewnych, s. 7-17, Kraków.

- Dalewska-Greń Hanna 2002/2020, Języki słowiańskie, Warszawa.

- Gębal Przemysław E. 2016, Interkomprehensja, strategie mediacyjne i nauczanie języków obcych, w: Lipińska Ewa, Seretny Anna (red.), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Kraków, s. 77-94.

- Gębal Przemysław E. 2019, Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa 2019.

- Góral-Wilhelms Iwona 2018, Błąd kształtuje świadomość i uświęca środki, w: Potasińska Paulina, Stasieczek-Górna Magdalena (red.), Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…”, Warszawa, s. 58-66.

- Hofmański Wojciech 2014, Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian, Praga.

- Hofmański Wojciech 2018, Komunikatywność międzyjęzykowa a proces glottodydaktyczny. JPJO w rodzimej przestrzeni etnokulturowej, w: Achtelik Aleksandra, Graboń Karolina (red.), W kręgu (glotto)dydaktyki (tom V serii Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, red. nauk. całości Jolanta Tambor), Katowice, s. 177-189.

- Janowska Iwona 2010, Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków.

- Janowska Iwona 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.

- Janowska Iwona, Lipińska Ewa, Rabiej Agnieszka, Seretny Anna, Turek Przemysław (red.) 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, Kraków (wyd. I – 2011).

- Kajak Piotr 2020, Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego. Wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego, Warszawa.

- Komorowska Hanna 2009, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.

- Kucharczyk Radosław 2018, Nauczanie języków obcych a dydaktyka wielojęzyczności (na przykładzie francuskiego jako drugiego języka obcego), Lublin.

- Lipińska Ewa, Seretny Anna 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.

- Mazur Jan 2018, Lektor języka polskiego w zagranicznym ośrodku akademickim. Oczekiwania i rzeczywistość, w: Achtelik Aleksandra, Graboń Karolina (red.), W kręgu (glotto)dydaktyki (tom V serii Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, red. nauk. całości Jolanta Tambor), Katowice, s. 55-62.

- Miodunka Władysław T. 2016, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Kraków.

- Pawłowski Adam 2015, Promocja języka polskiego – między lingwistyką a marketingiem, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 143-155.

- Pfeiffer Waldemar 2001, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań.

- Seretny Anna 2018, W pułapce interkomprehensywnej komunikatywności, w: Krawczuk Ałła, Bundza Irina (red.), Polonìstika u XXI stolìtì : mìž lokal’nim ì global'nim : zbìrnik prac' z nagodi 190-rìččâ pol's'koï fìlologìï u L'vìvs'komu unìversitetì = Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym: praca zbiorowa z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim, s. 291–303, Kijów.

- Tambor Jolanta, Niesporek-Szamburska Bernadeta (red.) 2018, Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie: diagnoza, stan, perspektywy, Katowice.

Na zajęciach wykorzystane zostaną fragmenty ww. publikacji. Inne odniesienia bibliograficzne, umożliwiające własne poszukiwania studentów, będą udostępniane w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestniczek i uczestników zajęć z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z dydaktyką wybranych języków słowiańskich. Punktem odniesienia jest dorobek glottodydaktyki polonistycznej.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną przedstawione następujące zagadnienia (spis nie jest chronologiczny), m.in.:

- specyfika upowszechniania języków rzadziej nauczanych (na przykładzie języków słowiańskich), glottodydaktyka jako „element” dyplomacji publicznej;

- kulturoznawstwo glottodydaktyczne;

- dydaktyka języka słowiańskiego jako obcego, drugiego i odziedziczonego (pochodzenia);

- dydaktyka wielojęzyczności i glottodydaktyka porównawcza; interdyscyplinarny charakter dydaktyki języków obcych;

- nauczanie języków pokrewnych, interkomprehensja;

- metody nauczania języków obcych;

- programy nauczania języków słowiańskich jako obcych (w odniesieniu do programów nauczania jpjo);

- poziomy biegłości językowej, kompetencje, sprawności językowe, działania językowe;

- podejścia, metody i techniki glottodydaktyczne;

- materiały do nauki języków słowiańskich;

- kryteria i sposoby ewaluacji; błąd glottodydaktyczny;

- certyfikowanie języków słowiańskich oraz inne działania wpływające na ich promocję.

Literatura:

- „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2015, tom 22, Błąd glottodydaktyczny.

- Baluch Jacek 2009, Nauczanie języków pokrewnych, w: Papierz Maryla, Baluch Jacek (red.), Nauczanie języków pokrewnych, s. 7-17, Kraków.

- Dalewska-Greń Hanna 2002/2020, Języki słowiańskie, Warszawa.

- Gębal Przemysław E. 2016, Interkomprehensja, strategie mediacyjne i nauczanie języków obcych, w: Lipińska Ewa, Seretny Anna (red.), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Kraków, s. 77-94.

- Gębal Przemysław E. 2019, Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie, Warszawa 2019.

- Góral-Wilhelms Iwona 2018, Błąd kształtuje świadomość i uświęca środki, w: Potasińska Paulina, Stasieczek-Górna Magdalena (red.), Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. „Życie zaczyna się po sześćdziesiątce…”, Warszawa, s. 58-66.

- Hofmański Wojciech 2014, Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian, Praga.

- Hofmański Wojciech 2018, Komunikatywność międzyjęzykowa a proces glottodydaktyczny. JPJO w rodzimej przestrzeni etnokulturowej, w: Achtelik Aleksandra, Graboń Karolina (red.), W kręgu (glotto)dydaktyki (tom V serii Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, red. nauk. całości Jolanta Tambor), Katowice, s. 177-189.

- Janowska Iwona 2010, Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Kraków.

- Janowska Iwona 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.

- Janowska Iwona, Lipińska Ewa, Rabiej Agnieszka, Seretny Anna, Turek Przemysław (red.) 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, Kraków (wyd. I – 2011).

- Kajak Piotr 2020, Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego. Wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego, Warszawa.

- Komorowska Hanna 2009, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.

- Kucharczyk Radosław 2018, Nauczanie języków obcych a dydaktyka wielojęzyczności (na przykładzie francuskiego jako drugiego języka obcego), Lublin.

- Lipińska Ewa, Seretny Anna 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków.

- Mazur Jan 2018, Lektor języka polskiego w zagranicznym ośrodku akademickim. Oczekiwania i rzeczywistość, w: Achtelik Aleksandra, Graboń Karolina (red.), W kręgu (glotto)dydaktyki (tom V serii Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy, red. nauk. całości Jolanta Tambor), Katowice, s. 55-62.

- Miodunka Władysław T. 2016, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie – stan obecny – perspektywy, Kraków.

- Pawłowski Adam 2015, Promocja języka polskiego – między lingwistyką a marketingiem, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 143-155.

- Pfeiffer Waldemar 2001, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań.

- Seretny Anna 2018, W pułapce interkomprehensywnej komunikatywności, w: Krawczuk Ałła, Bundza Irina (red.), Polonìstika u XXI stolìtì : mìž lokal’nim ì global'nim : zbìrnik prac' z nagodi 190-rìččâ pol's'koï fìlologìï u L'vìvs'komu unìversitetì = Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym: praca zbiorowa z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim, s. 291–303, Kijów.

- Tambor Jolanta, Niesporek-Szamburska Bernadeta (red.) 2018, Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie: diagnoza, stan, perspektywy, Katowice.

Na zajęciach wykorzystane zostaną fragmenty ww. publikacji. Inne odniesienia bibliograficzne, umożliwiające własne poszukiwania studentów, będą udostępniane w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)