Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie (kontynuacja)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU8MAG
Kod Erasmus / ISCED: 08.905 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (kontynuacja)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Kontynuacja seminarium magisterskiego na 2M
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Kontynuacja seminarium z I roku studiow magisterskich.

Głównym zadaniem zajęć jest przygotowanie studentów do finalizacji studiów, w szczególności do ostatecznego przygotowania i złożenia na piśmie pracy magisterskiej.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

O ile pierwszy rok seminarium ma przede wszystkim doprowadzić do wyboru tematu pracy magisterskiej i pogłębiać oraz ćwiczyć umiejętności potrzebne w pierwszej fazie pracy nad nią (umiejętność właściwego formułowania wyjściowego pytania badawczego, wybór metody badawczej, dobór literatury przedmiotu i umiejętność referowania tekstów specjalistycznych itd.), to rok drugi, którego zwieńczeniem jest złożenie pracy magisterskiej, zakłada działania skupione m.in. na opanowaniu techniki pisania pracy magisterskiej, ćwiczeniu się w umiejętności formułowania tez (wynikających z analizy i interpretacji zgromadzonego materiału badawczego oraz lektur, zwłaszcza z zakresu literatury przedmiotu) oraz ich prezentacji wobec audytorium i obrony w dyskusji.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach seminarium magisterskiego 2. mają pomóc studentom sfinalizować pracę nad tematem magisterskim, przygotować się merytorycznie i "technicznie" do obrony pracy magisterskiej oraz rozwinąć przymioty intelektualne oczekiwane po absolwencie humanistycznych studiów magisterskich, takie jak m.in umiejętność merytorycznej dyskusji nad opracowaniami własnym i i cudzymi, zdolność do syntetycznego ujęcia złożonej problematyki, posługiwanie się staranną odmianą polszczyzny w wypowiedzi ustnej i pisemnej itp.

Celom tym będą służyć dyskusje nad wybranymi lekturami, ćwiczenia związane z formułowaniem i obroną przeciwstawnych stanowisk, referowanie i poddawanie pod dyskusję problemów (merytorycznych) związanych z opracowywaniem wybranego tematu magisterskiego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu pełnego cyklu seminarium magisterskiego student/ka:

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym dominujące paradygmaty oraz perspektywy badawcze w naukach humanistycznych oraz możliwość ich zastosowania we własnej działalności badawczej i profesjonalnej, związanej z badaniem kultury i języka krajów Słowiańszczyzny zachodniej i południowej oraz zasady analizy zjawisk z różnych dziedzin praktyk kulturowych oraz o ich wzajemne powiązania w obrębie danego obszaru Słowiańszczyzny,

- potrafi przeprowadzić rozumowanie i obronić postawioną tezę w oparciu o samodzielnie zebrane, przeanalizowane i zintegrowane informacje

- korzystać z metod badawczych właściwych dla różnych dyscyplin obszaru nauk humanistycznych oraz umie w uzasadniony sposób dokonywać ich syntezy w wieloaspektowych badaniach kultury i języka wybranego kraju słowiańskiego

- umie redagować teksty pisane w języku polskim na poziomie akademickim

- potrafi samodzielnie planować pracę badawczą

- dąży do poszukiwania zastosowań nabytej wiedzy i umiejętności

- dostrzega konieczność dogłębnego poznawania innych kultur i budowania dialogu międzykulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest złożenie pracy magisterskiej.

Szczegółowe wymogi stawiane pracy magisterskiej przedstawia Uchwała Rady Dydaktycznej Wydziału Polonistyki nr 23 z 27 kwietnia 2020 r.: http://slawistyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/283/2021/10/Zasady-dyplomowania-na-kierunku-slawistyka.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska, Joanna Królak, Sylwia Siedlecka
Prowadzący grup: Elżbieta Kaczmarska-Zglejszewska, Joanna Królak, Sylwia Siedlecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska, Milena Hebal-Jezierska, Danuta Sosnowska
Prowadzący grup: Magdalena Bogusławska, Milena Hebal-Jezierska, Danuta Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)