Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt naukowy 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU8PROJEKT2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt naukowy 2
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Przedmioty obowiązkowe na 2M
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Projekt naukowy jest przedmiotem obligatoryjnym, którego zadaniem jest wprowadzenie studentów w pracę badawczą. Jego celem jest realizacja efektów kształcenia na poziomie indywidualnym, ale również związanie studentów ze środowiskiem badawczym instytutu i szerzej, uniwersytetu, jak też popularyzacja badań prowadzonych przez pracowników instytutu wśród społeczności studenckiej.

Prowadzony jest przez dwa lata na studiach magisterskich.Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w pracę badawczą. Jego celem jest realizacja efektów kształcenia na poziomie indywidualnym, ale również związanie studentów ze środowiskiem badawczym instytutu i szerzej, uniwersytetu, jak też popularyzacja badań prowadzonych przez pracowników instytutu wśród społeczności studenckiej.

Pełny opis:

Projekt naukowy jest przedmiotem obligatoryjnym, którego zadaniem jest wprowadzenie studentów w pracę badawczą. Jego celem jest realizacja efektów kształcenia na poziomie indywidualnym, ale również związanie studentów ze środowiskiem badawczym instytutu i szerzej, uniwersytetu, jak też popularyzacja badań prowadzonych przez pracowników instytutu wśród społeczności studenckiej.

Prowadzony jest przez dwa lata na studiach magisterskich. Wymagana jest znajomość języka specjalności na poziomie co najmniej C1.

W ramach przedmiotu Projekt naukowy 2 studenci kontynuują prace badawcze, rozpoczęte na pierwszym roku studiów magisterskich.

Student/ka ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w pracach wybranego zespołu badawczego. Spotkania zespołu/pracowni, w których uczestniczą studenci, muszą się odbyć co najmniej dwa razy w semestrze.

Literatura:

Ustalana indywidualnie w zależności od tematu badawczego podanego przez dany zespół w danym roku akademickim.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student/ka orientuje się, na czym polega praca badawcza. Potrafi logicznie sformułować problem badawczy, uzasadnić merytorycznie podjęcie badań oraz zaprojektować weryfikację postawionej tezy. Umie posługiwać się poprawnie terminologią właściwą dla dziedziny. Zna podstawowe sposoby prowadzenia badań kulturoznawczych oraz sposoby ich popularyzacji, jak też organizowania i finansowania badań naukowych.

UMIEJĘTNOŚCI

Student/ka umie gromadzić dane i materiały źródłowe. Potrafi prowadzić dyskusję merytoryczną, jak też przygotować samodzielnie spotkanie naukowe. Potrafi aktywnie włączyć się w pracę zespołu badawczego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student/ka potrafi pracować w grupie. Stara się nawiązywać relacje z otoczeniem akademickim i pozaakademickim w celu prezentacji badań. Szanuje środowisko uniwersyteckie oraz dba o poprawność, rzetelność i adekwatność warsztatu nadawczego kulturoznawczy. Rozumie odpowiedzialność badawczą.

Metody i kryteria oceniania:

W ciągu drugiego roku realizowania przedmiotu student/ka pod opieką członków zespołu ma obowiązek wykonać następujące zadania spośród poniższych, ustalone z osobą prowadzącą zajęcia:

(a) redakcja całości lub fragmentu tekstu naukowego pod opieką wykładowcy

(b) kwerenda naukowa - wykonanie kwerendy zleconej w ramach wspólnego przygotowywania zadania badawczego

(c) prezentacja tematów naukowych (wybór i opracowanie tematu badawczego, wpisującego się w obszar badany przez zespół)

(d) recenzja publikacji naukowych

(e) metody i narzędzia do realizacji zadań badawczych (przedstawienie na forum zespołu propozycji wykonania zadania badawczego ALBO przedstawienie zagadnienia na podstawie wysłuchanego referatu na konferencji/lektury tekstu: przedstawienie i krytyka narzędzi badawczych; omówienie zadanej lektury pod kątem użytych rozwiązań analitycznych)

(f) uczestnictwo w czterech spotkaniach zespołu/pracowni

Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie przez studenta/studentkę wybranych w porozumieniu z zespołem aktywności z powyższej listy.

Wykonanie zadań jest oceniane i komentowane przez zespół. Student/ka uzyskuje zaliczenie po drugim semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt badawczy, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iliana Genew-Puhalewa, Anna Kobylińska, Angelika Niewiadomska
Prowadzący grup: Iliana Genew-Puhalewa, Anna Kobylińska, Angelika Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

W ramach przedmiotu "Projekt naukowy 2" osoby studiujące kontynuują prace badawcze, rozpoczęte w poprzednim roku akademickim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt badawczy, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycjusz Pająk
Prowadzący grup: Patrycjusz Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt badawczy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)