Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka słowackiego (2M)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KU8SLOW
Kod Erasmus / ISCED: 09.105 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka słowackiego (2M)
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Kontynuacja nauki języka specjalności na 2M
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: słowacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

C2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów kończących naukę na kursie bardzo zaawansowanym.

Pełny opis:

Po kurze na tejto úrovni študent rozumie bez námahy všetkému, čo číta alebo počuje. Dokáže zreprodukovať, súvislo prezentovať a zhrnúť fakty a argumenty z rôznych písomných a hovorených zdrojov. Dokáže sa spontánne, veľmi plynulo a presne vyjadrovať a aj v zložitejších situáciách rozlišuje jemné výrazové odtiene.

Literatura:

Orgoňová, O. - Bohunická, A.: Interakčná štylistika. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018.

Slančová, D.: Praktická štylistika. Prešov: Slovacontact, 1996.

Žigová, Ľ.: Komunikácia v slovenčine. Textová príručka a cvičebnica. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000.

Materiały lektorskie: lekcje tematyczne przygotowane przez lektora, teksty adaptowane, artykuły prasowe i popularnonaukowe; materiały audio i audiowizualne, materiały ikonograficzne; portale internetowe.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

maksymalnie 3 nieobecności na zajęciach (w semestrze)

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, krótkie testy ze słownictwa i gramatyki, pisemne prace domowe) - 10%

śródsemestralne pisemne testy kontrolne - 30%

końcowy egzamin pisemny i ustny - 60%.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lujza Urbancová
Prowadzący grup: Lujza Urbancová
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)