Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja europejska (główne toposy w sztuce i literaturze)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A1TE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tradycja europejska (główne toposy w sztuce i literaturze)
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 1 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy na temat uniwersalnych motywów obecnych w tekstach kultury europejskiej od jej antycznych początków do współczesności.

Wykład jest poświęcony procesowi formowania się tradycji literackiej w piśmiennictwie europejskim.

W ramach ćwiczeń będziemy przede wszystkim rozpoznawać najnowsze wcielenia ponadczasowych tematów literackich.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy na temat uniwersalnych motywów obecnych w tekstach kultury europejskiej od jej antycznych początków do współczesności.

Wykład jest poświęcony procesowi formowania się tradycji literackiej w piśmiennictwie europejskim. Analiza oraz interpretacja najistotniejszych toposów, motywów i tematów w dziejach literatury europejskiej pozwoli na wskazanie różnorodnych relacji, które zawiązują się między literaturą a innymi dyskursami (naukowym, filozoficznym, politycznym, publicystycznym, religijnym, medialnym). Ponadto wykład przysposobi do szerokiego, interliterackiego oraz interkulturowego postrzegania i rozumienia zjawisk humanistycznych.

W ramach ćwiczeń będziemy przede wszystkim rozpoznawać najnowsze wcielenia ponadczasowych tematów literackich i analizować przejawy zarówno ich trwania, jak i nieustannej ewolucji, zwracając uwagę na ich nierozerwalny związek z doświadczeniem egzystencjalnym człowieka ukształtowanego w kulturowych ramach cywilizacji zachodniej. Przedmiotem refleksji będzie zarówno tradycja kultury, jak i intertekstualny dialog z jej dziedzictwem, toczący się w literaturze i sztuce.

Literatura:

W sekcji "Wykład" i "Ćwiczenia".

Efekty uczenia się:

K_W08: absolwent zna i rozumie główne nurty, idee i konteksty dwudziestowiecznej literatury polskiej i europejskiej

K_U03: absolwent potrafi posługiwać się wiedzą historycznoliteracką, wyszukiwać informacje z zakresu dwudziestowiecznej literatury polskiej i europejskiej

K_K03: absolwent jest gotów do uznania znaczenia polskiego i europejskiego dziedzictwa piśmienniczego i kulturalnego dla rozumienia aktualnych wydarzeń społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: kolokwium

Ćwiczenia: test w formie pytań otwartych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Buryła, Joanna Frużyńska, Jacek Głażewski
Prowadzący grup: Joanna Frużyńska, Jacek Głażewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Buryła, Joanna Frużyńska, Jacek Głażewski, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Joanna Frużyńska, Jacek Głażewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2a4334331 (2022-08-26)