Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka polskiego języka migowego, poziom B1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-J1B1M2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka polskiego języka migowego, poziom B1
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii PJM - stacjonarne 2go stopnia
Wszystkie przedmioty filologii polskiego języka migowego
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski język migowy
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poziom docelowy kursu odpowiadający poziomowi A2/B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) oraz poziomowi A2/B1 według Sign languages and the Common European Framework of Reference for Languages.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Po kursie na tym poziomie student rozumie główny sens wypowiedzi na temat mu znany, związany z pracą, szkołą, czasem wolnym itp. Rozumie najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń współczesnych, lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy miga się dość wolno i wyraźne. Potrafi zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane wyrażenia związane z życiem codziennym i zawodowym. Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i go interesujące, lub odnoszące się do życia codziennego (np. rodzina, zainteresowania, praca, podróże i wydarzenia bieżące). Potrafi łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisać doświadczenia i wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje, ambicje. Umie podać przyczyny i wyjaśnienia, sformułować opinie i plany. Umie opowiedzieć jakąś historię, oraz zrelacjonować treść filmu lub książki, albo opisać swoje reakcje.

Pełny opis:

Omawiane zagadnienia tematyczne:

1. Zajęcia powtórzeniowe, mające na celu przypomnienie materiału z pierwszego semestru oraz odświeżenie kontaktu z komunikacją wizualną. Praca w parach — studenci przeprowadzają ze sobą wywiady na temat wypoczynku w ferie, a następnie prezentują odpowiedzi drugiej osoby w postaci krótkiego opowiadania. Omówienie zasad organizacji i zaliczenia lektoratu w drugim semestrze.

2. Rozmawianie na temat fabuły filmu, przeczytanych książce/komiksie.

3. Omawianie sposobów podróżowania i roli turystyki w życiu człowieka. Przedstawianie swoich ulubionych wypraw, sposobów podróżowania itp.

4. Podsumowanie i powtórzenie materiału z tematów 1-2. Planowanie wyprawy w góry. Rozmowa o zachowaniu i bezpieczeństwie w górach.

5. Wypadki. Sposoby udzielania pierwszej pomocy. Komunikacja z osobą poszkodowaną.

6. Dyskusja na temat zmian klimatu: przyczyny, skutki, przeciwdziałanie.

7. Debata na temat ekologii we współczesnym świecie. Przedstawianie różnych punktów widzenia. Codzienne sposoby oszczędzania zasobów naturalnych.

8. Opisywanie stanów emocjonalnych i reakcji na różne wydarzenia. Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami.

9. Omawianie sposobów zdrowego odżywiania i jego wpływu na zdrowie. Dyskusja o dietach (w tym weganizmie). Ekologiczna, ekonomiczna i moralna rola wyborów konsumenckich.

10. Rola aktywności fizycznej w życiu człowieka. Najpopularniejsze dyscypliny, aktywne sposoby spędzania wolnego czasu. Negatywne skutki uprawiania sportu — kontuzje.

11. Omawianie sportu wyczynowego. Prezentacja ulubionych drużyn. Prezentacja zasad danej dyscypliny.

12. Rozmowa o chorobach i zaburzeniach związanych z rozwojem cywilizacyjnym i jakością życia we współczesnym świecie.

13. Usługi dostępne w mieście — omawianie, minidialogi (m.in. transport, hotel, handel, naprawa).

14. Minidialogi w restauracji, pubie, kawiarni dotyczące menu, zamawiania, preferencji, satysfakcji.

15. Zalety i wady życia w mieście. Sposoby poruszania się po mieście, obiekty i usługi. Topografia miasta.

16. Rodzaje i występowanie klęsk żywiołowych. Ich przyczyny, sposoby zabezpieczania się, praca służb ratowniczych i środki ochrony ludności. Szkody powodowane przez klęski. Sposoby ograniczania szkód.

17. Struktura administracyjna i ustrój Polski. Najważniejsze urzędy, instytucje.

18. Instytucje prawa. Rodzaje wykroczeń i przestępstw. Działania prewencyjne. Odpowiedzialność karna i cywilna.

19. Omawianie aktualnych wydarzeń krajowych i międzynarodowych.

20. Omawianie aktualnych wydarzeń związanych z głuchymi i językiem migowym.

21. Przewidywanie przyszłych wydarzeń dotyczących wybranego tematu bieżącego. Przedstawianie różnych możliwych scenariuszy.

22. Prezentacja głuchych artystów i ich dzieł. Filmy/obrazy ważne w kulturze Głuchych. Opisywanie wybranego obrazu.

23. Zapoznanie się z rodzajami poezji miganej. Interpretacja, wywoływane emocje.

24. Opowiadanie fabuły komiksu/książki/filmu. Powtórzenie materiału z całego semestru. Konstruowanie dłuższej wypowiedzi monologowej.

25. Powtórzenie materiału gramatycznego z całego kursu.

26. Ćwiczenie w używaniu znaków i konstrukcji przystających do sytuacji komunikacyjnej i statusu rozmówców.

Zagadnienia gramatyczne:

— boje

— constructed actions

— czas przyszły

— czasowniki kierunkowe

— czasowniki procesowe

— elementy budujące spójność opowiadania

— elementy niemanualne

— elementy słowotwórcze

— intensyfikacja cech

— klasyfikatory i predykacja klasyfikatorowa

— klasyfikatory wielkości i kształtu

— konstrukcje modalne

— konstrukcje porównawcze

— konstrukcje pytajne

— konstrukcje rozkaźnikowe

— konstrukcje służące do wyrażania sekwencji zdarzeń

— konstrukcje warunkowe

— konstrukcje wyrażające przypuszczenie

— konstrukcje ze znakami grupa i jego

— liczebniki inkorporowane

— linia czasu

— mechanizmy słowotwórcze bazujące na ikoniczności

— modyfikacje znaków

— mouthing

— negacja (szyk)

— przestrzenne uzgodnienie liczebników

— przestrzeń topograficzna

— reduplikacje

— referencja (wskazy, zaimki osobowe, przydomki)

— role switching

— sekwencja czynności

— stopniowanie intensywności cechy

— stopniowanie intensywności czynności

— szyk

— topikalizacje

— wskazy

— wyrażania modalności

— wyrażanie czasu przyszłego

— wyrażanie strony biernej i zwrotnej

— wyrażanie warunków

— wyrażanie zdań złożonych

— wyrażanie związków przyczynowo-skutkowych

— zaimki

— zaimki inkorporowane

Literatura:

Materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących.

Filipczak J., Grabowska-Dobrowolska M., Małgorzata Limanówka M., Migaj razem z nami (kurs multimedialny), Warszawa 2018

Lane H., Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych, Warszawa 1996.

Łacheta J., Czajkowska-Kisil M., Linde-Usiekniewicz J., Rutkowski P., red., Korpusowy słownik polskiego języka migowego, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2016 (publikacja online: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl).

Minirozmówki migowo(PJM)-polskie i polsko-migowe(PJM), red I. Grzesiak, Olsztyn 2008

Minirozmówki migowo (PJM)-polskie, polsko-migowe (PJM) ze słowniczkiem : znaki migowe i przykładowe dialogi przydatne w placówkach opieki zdrowotnej, red I. Grzesiak, Olsztyn 2010

Minirozmówki migowo (PJM)-polskie, polsko-migowe (PJM) ze słowniczkiem : znaki migowe i przykładowe dialogi z zakresu rozwoju zawodowego, red I. Grzesiak, Olsztyn 2010

Rutkowski, P., Łozińska, S., red., Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2014.

Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, red. M. Świdziński i T. Gałkowski, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

UMIEJĘTNOŚCI

swobodnie komunikuje się w obrębie tematyki związanej z życiem codziennym oraz w typowych sytuacjach społecznych

rozumie teksty różnego typu, związane z zainteresowaniami osobistymi i zawodowymi

rozumie informacje zawarte w wybranych, prostych materiałach codziennego użytku

przedstawia informacje, uzasadniając w prosty sposób podejmowane decyzje

WIEDZA

posiada zasób słownictwa niezbędny do odnalezienia się w przestrzeni danego języka

ma świadomość kompleksowej natury języka (m. in. gramatyka, fleksja, frazeologia) oraz jego złożoności

zna kulturę Głuchych, a zwłaszcza rolę PJM w tej kulturze

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

potrafi współpracować w grupie

zna strategie uczenia się i rozumie potrzebę samokształcenia oraz uczenia się przez całe życie

zna podstawowe zasady obyczajowe obowiązujące w środowisku Głuchych

dostrzega różnice kulturowe i wykazuje się tolerancją wobec odmienności użytkowników danego języka

jest wrażliwy na problemy wynikające z odmienności kulturowej

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach

2. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

- aktywność na zajęciach - 15% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 35% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

3. Lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 180 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Marek Śmietana, Małgorzata Talipska
Prowadzący grup: Alicja Klimczewska, Monika Krawczyk, Łukasz Krysa, Marek Śmietana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)