Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys archeologii pradziejowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DO101B
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarys archeologii pradziejowej
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Periodyzacja i chronologia dziejów kultury ludzkiej. Antropogeneza. Przegląd kultur paleolitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem europejskich jednostek taksonomitycznych.

Pełny opis:

Periodyzacja i chronologia dziejów kultury ludzkiej. Antropogeneza. Przegląd kultur paleolitycznych, ze szczególnym uwzględnieniem europejskich jednostek taksonomitycznych.

Literatura:

ClarkJ.D.G.,Europa protohistoryczna, Warszawa 1957

Filip J. Celtic Civilisation and Its Heritage, second revised edition, Praha 1976

Gedl M. Kultura przedłużycka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975

Gedl M. Kultura łużycka, Krakółw 1975

Gedl M. Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Europie. Archeologia pierwotna i wczesnośredniowieczna, cz.IV, Kraków 1977

Ginter B., Kozłowski J.K. Techniki obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu mezoilitu i neolitu, Warszawa, 1990

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)