Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys archeologii śródziemnomorskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3101-DO102A
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarys archeologii śródziemnomorskiej
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

60-godzinnne zajęcia, związane z tematyką wykładów (w uzgodnieniu z

wykładowcą-egzaminatorem), służą przede wszystkim utrwaleniu zdobytej wiedzy

z zakresu archeologii śródziemnomorskiej. W trakcie ćwiczeń omawiane są

podstawowe problemy o charakterze wprowadzającym takie jak: geografia,

chronologia, terminologia, ikonografia, mitologia. Podstawowym założeniem

proponowanych zajęć nie jest rozszerzenie programu wykładu o kwestie

szczegółowe ale pomoc w opanowaniu rozległego materiału, którego znajomość

wymagana jest podczas egzaminu.

Pełny opis:

60-godzinnne zajęcia, związane z tematyką wykładów (w uzgodnieniu z

wykładowcą-egzaminatorem), służą przede wszystkim utrwaleniu zdobytej wiedzy

z zakresu archeologii śródziemnomorskiej. W trakcie ćwiczeń omawiane są

podstawowe problemy o charakterze wprowadzającym takie jak: geografia,

chronologia, terminologia, ikonografia, mitologia. Podstawowym założeniem

proponowanych zajęć nie jest rozszerzenie programu wykładu o kwestie

szczegółowe ale pomoc w opanowaniu rozległego materiału, którego znajomość

wymagana jest podczas egzaminu.

Literatura:

dodatkowe pozycje zostaną podane w trakcie zajęć):

Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, A. Smogorzewska, F.M.

Stępniowski red., Warszawa 2009

J. Black, A. Green, Słownik mitologii Mezopotamii. Bogowie, demony,

symbole, Warszawa 1998

D. Diringer, Alfabet, Warszawa 1972

Encyklopedia sztuki starożytnej, Warszawa 1998

M. Kuckenburg, Pierwsze słowo, Warszawa 2006

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, Warszawa 2003

J. Baines, J. Malek, Egipt [Wielkie kultury świata], Warszawa 1996

W.V. Davies, Egipskie hieroglify, Warszawa 1998

K. Gawlikowska, Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975

N. Grimal, Dzieje starożytnego Egiptu, Warszawa 2004

B. Kaim, Sztuka starożytnego Iranu, Warszawa 1996

J. Lipińska, Sztuka egipska, Warszawa 1982

J. Lipińska, Historia architektury starożytnego Egiptu, Warszawa 1977

J. Lipińska, Historia rzeźby, reliefu i malarstwa starożytnego Egiptu,

Warszawa 1978

J. Lipińska, M. Marciniak, Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1980

D. Ławecka, Północna Mezopotamia w czasach Sumerów, Warszawa 2006

K. Łyczkowska, K. Szarzyńska, Mitologia Mezopotamii, Warszawa 1981

K. Michałowski, Nie tylko piramidy. Sztuka dawnego Egiptu, Warszawa 1966

M. Popko, Mitologia hetyckiej Anatolii, Warszawa 1976

G. Rachet, Słownik cywilizacji egipskiej, Warszawa 1994

M. Roaf, Mezopotamia [Wielkie kultury świata], Warszawa 1998

A. Siliotti, Egipt - świątynie, ludzie, bogowie, Warszawa 1995

Starożytny Egipt, praca zbiorowa pod red. A. Szczudłowskiej, Warszawa 1976

J. Śliwa, Sztuka i archeologia Starożytnego Wschodu, Warszawa-Kraków 1997

C.B.F. Walker, Pismo klinowe, Warszawa 1998

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych problemów archeologii śródziemnomorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegał będzie zarówno poziom wiedzy studenta na tematy zrealizowane podczas zajęć, jak i ogólna aktywność na zajęciach. Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć jest wysoka frekwencja na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianów.

Szczegółowe warunki zaliczenia poszczególnych semestrów zajęć w grupach ustalą prowadzący zajęcia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)