Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie. Antropologia płci i seksualności (semestr 1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-SMAK1
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie. Antropologia płci i seksualności (semestr 1)
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów magisterskich
Seminaria magisterskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium będzie skupione wokół szeroko rozumianych antropologicznych gender studies: role płciowe; tożsamość seksualna; homofobia; panika wokół gender; władza a płeć i seksualność; dyskursy eksperckie dotyczące płci, seksualności i ciała; historyczna zmienność konstrukcji płci i seksualności w krajach postkomunistycznych; gender i seksualność a teoria pokolonialna; płeć i seksualność a rasa, etniczność, klasa; płeć i seksualność a religia; społeczno-kulturowe studia nad pornografią; płeć i seksualność a medycyna; płeć i seksualność w kontekście migracji; przemoc ze względu na płeć i orientację seksualną; seksualność a niepełnosprawność; tradycyjne i nowoczesne konstrukcje płci i seksualności; płeć i seksualność w kulturze ludowej i współczesnej kulturze wiejskiej Europy Środkowo-Wschodniej.

Serdecznie zapraszam również studentów, chcących realizować inne tematy, w obrębie których ważnymi (niekoniecznie kluczowymi) kategoriami są płeć i seksualność.

Skrócony opis:

Pierwszy semestr I roku seminarium magisterskiego. Opracowanie projektu badań terenowych, napisanie projektu badawczego.

Pełny opis:

Studenci prezentują swoje projekty badawcze (proponowane w procedurze egzaminu wstępnego na studia magisterskie). Cała grupa seminaryjna omawia wspólnie z prowadzącym lektury dotyczące współczesnych problemów związanych z konstruowaniem „terenu” oraz dylematami epistemologicznymi i etycznymi badań terenowych.

Literatura:

związana z tematem pracy

Efekty uczenia się:

Student

- zna zasady prowadzenia badań terenowych

- wie, jak zastosować je w odniesieniu do własnego projektu

- zna zasady pisania projektów pracy i umie je zastosować

- posiada umiejętność uczestnictwa w dyskusji nad projektami badawczymi

Metody i kryteria oceniania:

Uaktualniony projekt badawczy oceniany pod kątem jego ogólnej klarowności oraz kryterów szczegółowych:

- wyraźne określenie celu pracy

- jasne sformułowanie pytań badawczych

- określenie terenu badań oraz grupy badanej

- bibliografia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kościańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kościańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-931e56a2a (2022-09-30)