Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

From Modern Ruins to Urban Memory: Architecture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-AAMC-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: From Modern Ruins to Urban Memory: Architecture
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

This introductory and interdisciplinary course requires

no background in architectural history. It addresses the

problems of the place of architecture in modern

systems of the visual arts and contemporary visual

culture. The history of modern and contemporary

architecture (from 1800 to the present) is closely

related to the history of painting, sculpture,

photography, film, and performance.

photography, film, and performance.

Pełny opis:

The course provides an interdisciplinary interpretation

of the history of architecture and the visual arts from

1800 to the present, i.e., from the late Enlightenment to

the first avant-garde movements and contemporary

phenomena. It interprets modern architecture and art

histories in Europe and North America.

The course includes the themes such as:

1. Modern Ruins, “Primitive Huts” and Panopticism; 2.

Gesamtkunstwerk and Nineteenth Century’s Aesthetics;

3. Architectural Moods and Atmospheres; 4.

Architecture and the First Avant-Gardes; 5. Architecture

and Its Film Representations; 6. Neoplasticism and

Surrealism in Architecture; 7. Architecture and the

Visual Arts during the II World War; 8. Architecture and

the Conquest of Space; 9. Architecture, Sculpture and

Exhibition Histories; 10. Architecture and Conceptual

Art; 11. Architecture and the Aesthetics of

Postmodernism; 12. Deconstruction and Urban

Memory; 13. Architecture and Contemporary Art; 14.

Architecture and Polish Contemporary Art; 15. A

Contemporary Spatial Turn.

Literatura:

1. A Critical History of Contemporary Architecture

1960–2010, eds. E.G. Haddad, D. Rifkind, Farnham 2014.

2. Architecture & Arts, ed. G. Celant, Milan 2004.

3. Architecture and Justice, eds. J. Simon, N. Temple, R.

Tobe, Farnham 2013.

4. Architecture between Spectacle and Use, ed. A. Vidler,

New Haven–London 2008.

5. Cohen J.-L., Architecture in Uniform: Designing and

Building for the Second World War, Montreal 2011.

6. Cohen J.-L., The Future of Architecture: Since 1889,

London–New York 2012.

7. Colomina B., Privacy and Publicity: Modern

Architecture as Mass Media, Cambridge MA–London

2000.

8. Colquhoun A., Modern Architecture, Oxford 2002.

9. Curtis W.J.R., Modern Architecture since 1900,

London–New York 2003.

10. Damisch H., Noah’s Ark: Essays on Architecture,

Cambridge MA–London 2016.

11. Frampton K., Modern Architecture: A Critical History,

London 1992.

12. Future City: Experiment and Utopia in Architecture

1956–2006, eds. J. Alison et al., London 2006.

13.Giedion S., Space, Time and Architecture, Cambridge

1941 (1967).

14. Installations by Architects: Experiments in Building

and Design, eds. S. Bonnemaison, R. Eisenbach, New

York 2009.

15. Mallgrave H.F., Modern Architectural Theory: A

Historical Survey, 1673–1968, Cambridge 2005.

16. Pelkonen E.-L., Exhibit A: Exhibitions That

Transformed Architecture 1948–2000, London–New

York 2018.

17. Rendell J., Art and Architecture: A Place Between,

London–New York 2006.

18. Tobe R., Film, Architecture and Spatial Imagination,

Farnham 2017.

19. Rykwert J., The Judicious Eye: Architecture Against

the Other Arts, Chicago–London 2008.

20. Two Minds: Artists and Architects in Collaboration,

ed. J. Fernie, London 2006.

Efekty uczenia się:

Level: B2+

Goals: 1. To understand the history of modern

architecture and art as the field of affinities and

integrations, and not as separate epistemologies; 2. To

acquire the knowledge and skills to interpret visual and

spatial media.

Efekty kształcenia (według tabeli symboli efektów

uczenia się dla programu studiów: wykład z epok

sztuki):

Wiedza:

K2_W02 – absolwent „zna terminologię z zakresu

historii sztuki na poziomie rozszerzonym”;

K2_W03 – „ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę,

obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu

historii sztuki i innych nauk historycznych”;

K2_W04 – „ma uporządkowaną, pogłębioną,

prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z

zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,

właściwych dla historii sztuki”;

K2_W05 – „ma szczegółową wiedzę o współczesnych

dokonaniach, szkołach badawczych, obejmującą

wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych, właściwych dla historii sztuki”;

K2_W06 – „ma pogłębioną wiedzę o dziedzinach nauki i

dyscyplinach naukowych powiązanych z historią sztuki,

pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych

dla kilku dyscyplin naukowych”;

K2_W07 – „zna i rozumie zaawansowane metody

analizy, interpretacji, wartościowania i

problematyzowania różnych wytworów kultury,

właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół

badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych, właściwych dla historii sztuki”;

Umiejętności:

K2_U02 – „potrafi wykorzystywać pogłębione

umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych

autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod

i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i

prezentację wyników, pozwalające na oryginalne

rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla

historii sztuki”;

K2_U10 – „potrafi stosować umiejętności językowe

zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego”.

Kompetencje społeczne:

K2_K04 – „jest gotów do prawidłowego identyfikowania

i rozstrzygania dylematów związanych z

wykonywaniem zawodu, rozumie konieczność

przestrzegania norm etycznych w pracy historyka

sztuki i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki”.

Metody i kryteria oceniania:

Students are expected to write a short essay (max. 2000

words) on a topic of their choice falling within the scope

of lectures.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Świtek
Prowadzący grup: Gabriela Świtek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)