Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej 711-1031

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-DKHM-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej 711-1031
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Historia kultury - interpretacje i inspiracje - moduł specjalizacyjny, Hist. kult. w dob. hum. cyfr.
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Kurs oferuje wprowadzenie do dziejów Hiszpanii muzułmańskiej do upadku kalifatu kordobańskiego.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest dziejom i kulturze Hiszpanii muzułmańskiej od podboju arabskiego w 711 r. aż do ostatecznego upadku kalifatu kordobańskiego w roku 1031. Przedmiotem refleksji nie będą wyłącznie dzieje polityczne, ale także miejsce Al-Andalus w świecie muzułmańskim, relacje z sąsiadami i światem chrześcijańskim, a także społeczność żydowska.

Zakres tematów:

I. Badania nad dziejami muzułmańskiej Hiszpanii - wprowadzenie.

II. Hiszpania w przededniu inwazji muzułmańskiej.

III. Wielkie arabskie podboje. Muzułmański podbój al-Andalus. Problem relacji o podboju.

IV. Wczesne dzieje i społeczeństwo Al-Andalus. Początki rekonkwisty chrześcijańskiej

V. Powstanie umajjadzkiego emiratu w Kordobie w 756 r.

VI. Umajjadzi w Al-Andalus do 822 r. – Al-Andalus na tle świata arabsko-muzułmańskiego.

VII. Przełomowy wiek IX - islamizacja społeczeństwa al-Andalus i rosnąca rola Kordoby jako ośrodka kulturalnego, niepokoje społeczne (rewolta Ibn Hafsuna, ruch męczenników kordobańskich).

VIII. Różnorodność kulturowa Al-Andalus. Społeczność chrześcijańska i żydowska, Sefarad.

IX. Panowanie ‘Abd ar-Rahmana III i kalifat kordobański.

X. Rozkwit Umajjadów - kultura i sztuka al-Andalus w X w.

XI. Al-Mansur i rządy Amirydów.

XII. Schyłek kordobańskich Umajjadów i początek wojny domowej

XIII. Wojna domowa 1009-1031 - natura konfliktu

XIV. Bilans epoki Umajjadów w Al-Andalus

Uwaga: powyższa tematyka powinna być traktowana orientacyjnie, może ulegać niewielkim zmianom w zależności od potrzeb i okoliczności.

Literatura:

Główna literatura:

E. Lévi-Provençal, Histoire de l’Espagne musulmane (wiele wydań)

G. Martinez-Gros, L’idéologie omeyyade, Madryt 1992

D. Wasserstein, The Caliphate in the West, Oksford 1993

B. Catlos, Królestwa wiary. Nowa historia muzułmańskiej Hiszpanii, Poznań 2019

Efekty uczenia się:

K_W01: ma podstawową wiedzę o specyfice kulturowej Al-Andalus od VIII do XI w. na tle świata muzułmańskiego

K_W08: ma uporządkowaną wiedzę ogólną o dziejach Al-Andalus do upadku kalifatu kordobańskiego

K_W13: ma podstawową wiedzę o głównych źródłach do dziejów Hiszpanii muzułmańskiej do upadku kalifatu kordobańskiego

K_U01: potrafi pozyskiwać i analizować informacje wykorzystując zróżnicowane źródła i metody

K_U04: potrafi krytycznie analizować teksty średniowieczne

K_K02: ma świadomość wspólnego dla świata łacińskiego i muzułmańskiego i żydowskiego dziedzictwa śródziemnomorskiego i wspólnych dziejów Hiszpanii

K_K03: dostrzega dylematy i złożoną problematykę wypływającą z krzyżowania się wpływów kulturowych w Al-Andalus

Metody i kryteria oceniania:

Test odbywający się na ostatnich zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Wilk
Prowadzący grup: Mateusz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)