Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ochrony dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LPODZK-OG
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony dziedzictwa kulturowego
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historii Sztuki
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzanie do problematyki prawnej

regulacji twórczości artystycznej, sztuk pięknych oraz

dziedzictwa kulturowego. Celem zajęć jest przybliżenie

znaczenia instrumentów i instytucji prawnych, kontekstu ich

powstania oraz współczesnych problemów związanych z

ochroną dziedzictwa kulturowego.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi wprowadzanie do problematyki prawnej

regulacji twórczości artystycznej, sztuk pięknych oraz

dziedzictwa kulturowego. Celem zajęć jest przybliżenie

znaczenia instrumentów i instytucji prawnych, kontekstu ich

powstania oraz praktycznych problemów związanych z ochroną

dziedzictwa kulturowego. Szczególny nacisk położono na

współczesne wyzwania stojące przed prawem i jego praktyką,

takie jak konflikty zbrojne, nielegalny obrót, ochrona

kulturalnych praw człowieka. Szczegółowe zagadnienia

obejmują zatem następujące tematy: 1) podstawy prawa ochrony

dziedzictwa kulturowego w ujęciu historycznym i

porównawczym; 2) ochrony dóbr kultury podczas wojny i

pokoju; 3) restytucja dóbr kultury; 4) twórczość artystyczna a

ochrona dziedzictwa niematerialnego; 5) dziedzictwo kulturowe

ludzkości; 6) dziedzictwo kulturowe a prawa człowieka, w tym

rola kulturalnych praw zbiorowych; 7) rola Unii Europejskiej

oraz Rady Europy w ochronie dziedzictwa kulturowego i

promocji różnorodności kulturowej.

Literatura:

Podstawowa:

FRANCIONI F., VRDOLJAK A.F. (red.), International

Cultural Heritage Law, Oxford 2020 – wybrane

rozdziały.

JAKUBOWSKI A., HAUSLER K., FIORENTINI F. (red.),

Cultural Heritage, Cultural Rights and the European

Union: A Critical Inquiry into Law and Policy, Boston-

Leiden 2018 – wybrane rozdziały.

MCGAUGHEY F., MCCUTCHEON J., Research Handbook on

Art and Law, Cheltenham 2020.

ZALASIŃSKA K., ZEIDLER K., Wykład prawa ochrony

zabytków, Warszawa 2015 – wybrane rozdziały.

ZEIDLER K. (red.), Prawo ochrony zabytków, Warszawa-

Gdańsk 2014 – wybrane rozdziały.

ZEIDLER K., TRZCIŃSKI M. (red.), Wykład prawa dla

archeologów, Warszawa 2009 – wybrane rozdziały.

Uzupełniająca:

JAKUBOWSKI A. (red.), Cultural rights as collective rights:

international law perspective, Leiden-Boston 2016 –

wybrane rozdziały.

NAFZIGER J.A.R., Frontiers of Cultural Heritage Law, Leiden-

Boston 2021 – wybrane rozdziały.

Efekty uczenia się:

K2_W06 – absolwent ma pogłębioną wiedzę o dziedzinach

nauki i dyscyplinach naukowych powiązanych z historią sztuki:

nauki prawne i antropologia, pozwalającą na integrowanie

perspektyw właściwych dla tych dyscyplin naukowych;

K2_W08 – absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i

zasady prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności

intelektualnej;

K_U04 – student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i

interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne

podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w

celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego,

prawnego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym;

K_K02 – absolwent jest gotów do aktywnego uczestniczenia w

działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego

regionu, kraju, Europy i świata.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubowski
Prowadzący grup: Andrzej Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)