Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rzeźba gotycka. Styl, historia, funkcja, 1250-1400

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-RGSHF-K Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rzeźba gotycka. Styl, historia, funkcja, 1250-1400
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Analiza przemian zachodzących w rzeźbie gotyckiej w wiekach XIII-XIV.

Pełny opis:

Zarysowanie wręcz „rewolucyjnych” przemian, zachodzących w rzeźbie francuskiej na przełomie pierwszej i drugiej ćwierci XIII wieku stanie się punktem wyjścia dla rozważań nad kształtowaniem się zespołu form, określanego dziś mianem stylu gotyckiego. Będziemy śledzić te przemiany przez XIII i XIV stulecia, w których ukształtowano w warsztatach rzeźbiarskich konwencję artystyczną, obowiązującą przez długie stulecia w większości środowisk europejskich. Podczas zajęć zostanie podjęta analiza dzieł powstałych w różnych ośrodkach europejskich, z uwzględnieniem zarówno relacji między nimi, jak i odrębności w kształtowaniu własnego wyrazu artystycznego.

Literatura:

W. Sauerländer, La sculpture gothique en France, 1140 – 1270, Paris 1972;

- Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland, t. III, Gotik, Red. B. Klein, Darmstadt 2007;

- Gotik, Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, t.I., Red. G. Brucher, München, London, New York 2000;

- Gotika, Dejiny slovenského výtvarného umenia, Red. D. Buran et al., Bratislava 2003;

- Sztuka na Śląsku, XII-XVI w., Katalog zbiorów, Red. B. Guldan-Klamecka, Wrocław 2003;

- Karl IV., Kaiser von Gottes Gnaden, Kunst und Repräsentation des Hauses Luxemburg 1310 - 1437, red. Jiří Fajt, München-Berlin 2006.

Efekty uczenia się:

Student zna, rozumie, potrafi:

K_W02: zna podstawową terminologię historyczno-artystyczną dotyczącą rzeźby gotyckiej, w szczególności w zakresie technik, materiałów, funkcji, datowania;

K_W03: ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii sztuki, obejmującą dzieje, teorię i metodologię badań nad rzeźbą gotycką;

K_W04: ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu dziejów rzeźby gotyckiej w ujęciu chronologicznym, tematycznym i problemowym, w zakresie najważniejszych artystycznych kierunków, ruchów, tendencji, środowisk;

K_W17: zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji obiektów sztuki, stosowane w historycznej i aktualnej historii sztuki i potrafi je dostosować do badania konkretnego dzieła rzeźbiarskiego.K_U07: posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz umiejętność wyciągania wniosków z przeprowadzonej analizy dzieła rzeźbiarskiego;

K_U11: posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień związanych z przemianami stylu i treści ideowych w rzeźbie gotyckiej;

K_U12: ma umiejętności językowe w zakresie wykorzystania literatury naukowej w dziedzinie historii sztuki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

K_U13: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej role słuchacza, dyskutanta i referenta;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prezentacji na wybrany temat z listy zagadnień, podanej przez prowadzącego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.